Regulamin konkursu towarzyszącego testowi konsumenckiemu Bielenda Sexi Mama ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu dla użytkowniczek, które wzięły udział w teście konsumenckim Bielenda Sexi Mama („Test”) i zostały wyłonione do testowania produktów („Konkurs") jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46.580.831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486 („Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod nr KRS 0000026055, NIP 675-141-40-30, kapitał zakładowy 55.000,00 zł, („Fundator”).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu eDziecko.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html („Serwis”) w dniach od do dnia 31 sierpnia 2019 roku do dnia 14 września 2019 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu oraz pod adresem Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowniczek, które wzięły udział w Teście i zostały wyłonione do testowania produktów. Informacje o teście konsumenckim zamieszczone są na stronie: https://www.edziecko.pl/poleca/7,158569,24988462,regulamin-testu-konsumenckiego-zostan-sexi-mama-z-bielenda.html

3. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Użytkowniczki, które zostały wyłonione do testowania produktów w ramach Testu, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku do dnia 14 września 2019 roku, wysyłają ankietę dotyczącą testów, zawierającą m.in. odpowiedź na pytanie otwarte.

2. Spośród nadesłanych ankiet, jury Konkursu wybierze 12 z najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte, a ich autorkom zostaną przyznane nagrody wskazane w § 4 ust. 1.

3. Wyłaniając laureatów, jury będzie się kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością nadesłanych odpowiedzi.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 30.09.2019 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do Testu.

§ 4. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

zestawy kosmetyków obejmujące https://www.edziecko.pl/poleca/7,158569,24988498,nagrody-dla-najlepszych-testerek-bielenda-badz-sexi-mama.html – po jednym zestawie dla każdego z uczestników określonych w § 3 ust. 2.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników Konkursu na adres wskazany w zgłoszeniu do Testu.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres testkonsumencki_bielenda@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs towarzyszący testowi konsumenckiemu: Zostań Sexi Mamą z Bielendą”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: testkonsumencki_bielenda@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

Copyright © Agora SA