Regulamin testu konsumenckiego "Zostań Sexi Mamą z Bielendą"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie „Zostań Sexi Mamą z Bielendą”, zwanego dalej „Testem Konsumenckim” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026055, NIP 675-141-40-30, kapitał zakładowy 55.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 16 lipca 2019 roku od godziny 12:00 do 25 września 2019 roku na stronach serwisu internetowego eDziecko.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”.

Przy czym:

I etap – nadsyłanie zgłoszeń testerów: odbędzie się od dnia 16 lipca 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 29 lipca 2019 roku do godziny 23:59;

II etap – publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście Konsumenckim nastąpi w dniu 06 sierpnia 2019 roku;

III etap – dostarczenie uczestnikom produktów do testowania nastąpi w dniach od 07 sierpnia 2019 roku do 09 sierpnia 2019 roku;

IV etap – okres testowania produktów: od dnia 10 sierpnia 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku;

V etap – okres wypełniania ankiety testowej, którą należy odesłać na wskazany adres mailowy wraz z opinią na temat produktu: od dnia 31 sierpnia 2019 roku do dnia 14 września 2019 roku;

VI etap – publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 30 września 2019 roku.

4. Podstawy organizacji Testu Konsumenckiego oraz prawa i obowiązki uczestników Testu Konsumenckiego określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: https://iwp.pl/index.php/2018/08/09/kodeks-dobrych-praktyk-wydawcow-prasy-dokumenty/

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać stosownego zgłoszenia w terminie od dnia 16 lipca 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 29 lipca 2019 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie:

- odpowiedzi na pytanie - co robisz, żeby czuć się jak sexi mama?;

- podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.

2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Testu Konsumenckiego oraz treść Regulaminu.

3. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.

4. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że treści zawarte w zgłoszeniu, ankiecie testowej, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik jest w pełni uprawniony do dokonania zgłoszenia i udostępnienia tych treści.

5. Pochodzące od uczestników treści zawarte w zgłoszeniu, ankiecie testowej, jak również zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, serwisie Instagram.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak również na stronie internetowej serwisu internetowego i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 60 najciekawszych zgłoszeń, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu w dniu 06 sierpnia 2019 roku (etap II).

4. Po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, w dniach od 07 sierpnia 2019 roku do 09 sierpnia 2019 roku (etap III), Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom, produkty, będący przedmiotem Testu Konsumenckiego, na adres wskazany w zgłoszeniu, o których mowa w § 3 ust. 1.

5. Test Konsumencki obejmuje następujące produkty marki Bielenda z linii „Sexi Mama”: skuteczna kuracja przeciw rozstępom, skuteczna kuracja na opuchnięte nogi, odżywczo-uelastyczniająca maska w płacie na brzuch.

6. Każdy z uczestników Testu Konsumenckiego będzie mógł dodatkowo przesłać swoje zdjęcia przedstawiające siebie w trakcie testowania produktu. Zdjęcia, o których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com i Instagram.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak również na stronie internetowej o kontach w serwisie Facebook.com, Instagram.com prowadzonych przez Fundatora.

7. Uczestnik Testu Konsumenckiego obowiązany jest zapewnić, że zdjęcia, o których mowa w ust. 6 powyżej nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Testu Konsumenckiego jest w pełni uprawniony do przesłania zdjęć.

8. Uczestnicy Testu Konsumenckiego zobowiązani są przeprowadzić testy produktu w okresie od dnia 10 sierpnia 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku (etap IV) oraz w terminie od dnia 31 sierpnia 2019 do dnia 14 września 2019 do godz. 23:59 (etap V) odpowiedzieć na pytania wskazane w ankiecie testowej przesłanej przez Organizatora pocztą elektroniczną lub zamieszczonej na stronie Serwisu.

9. W dniu 30 września 2019 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego (etap VI).

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem Konsumenckim prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: testkonsumencki_bielenda@gazeta.pl z dopiskiem „Test Konsumencki: Zostań Sexi Mamą z Bielendą”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnikom Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Testu Konsumenckiego tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1 - 3.

2. Uczestnik Testu Konsumenckiego może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres: testkonsumencki_bielenda@gazeta.pl lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. Wzór formularza:

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Teście Konsumenckim pn. „Zostań Sexi Mamą z Bielendą”.

Data zgłoszenia udziału w Teście Konsumenckim: ...................

Imię i nazwisko uczestnika ..................

Adres uczestnika .................

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta osoba wybrana do udziału w Teście Konsumenckim, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu uczestnika od udziału w Teście Konsumenckim, wskaże nowego uczestnika. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu.

§ 7. Dane Osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Testu Konsumenckiego jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: testkonsumencki_bielenda@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Testu Konsumenckiego podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu testu konsumenckiego;

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Testu Konsumenckiego tj. dostawcy usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz Fundatorowi na potrzeby przewidzianej w Regulaminie publikacji pochodzących uczestników treści zawartych w zgłoszeniu, ankiecie testowej, materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów (§ 3 ust. 5) oraz zdjęć z testowania produktu (§ 4 ust. 6).

6. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Testu Konsumenckiego lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Teście Konsumenckim - niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Teście Konsumenckim.