Regulamin Testu Konsumenckiego "Bielenda - Bądź Sexi Mama"

Zapraszamy do udziału w teście konsumenckim "Bielenda - Bądź Sexi Mama"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Bielenda - Bądź Sexi Mama", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732, wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000328604, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 944-20-43-784, kapitał zakładowy 55.000,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej "Fundatorem".

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od  19 maja 2017 roku od godziny 17:00 do 29 czerwca 2017 roku na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem".

Przy czym:

I etap - nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych testerów: odbędzie się od dnia 19 maja 2017 roku od godziny 17:00 do dnia 29 maja 2017 roku do godziny 23:59;

II etap - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście Konsumenckim nastąpi w dniu 30 maja 2017 roku;

III etap - dostarczenie uczestnikom produktów do testowania nastąpi do dnia  3  czerwca  2017 roku;

IV etap - okres testowania produktów: od dnia 4 czerwca 2017 roku do dnia 16 czerwca 2017 roku;

V etap - okres wypełniania ankiety testowej na temat produktu, którą należy wypełnić i odesłać online: od dnia 17 czerwca 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku;

VI etap - publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 3 lipca 2017 roku.

4. Podstawy organizacji Testu Konsumenckiego oraz prawa i obowiązki uczestników Testu Konsumenckiego określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim

1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać stosownego zgłoszenia w terminie od 19 maja 2017 roku od godziny 17:00 do 29 maja 2017 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. wypełnić i wysłać formularz zamieszczony w Serwisie poprzez:

- wykonanie zadania polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Napisz nam, w którym tygodniu ciąży jesteś, co robisz, żeby czuć się Sexi mama? Uzasadnij, dlaczego to ty powinnaś otrzymać kosmetyki do testowania.",

- podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego.

2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Testu Konsumenckiego oraz treść Regulaminu.

3. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania treści zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jak i treści zamieszczonych w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, o którym mowa w § 4 ust. 8, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Testem Konsumenckim.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 60 najciekawszych zgłoszeń, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu w dniu 30 maja 2017 roku (etap II).

4. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, nie później niż do dnia 3 czerwca 2017 roku (etap III), Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom produkt, będący przedmiotem Testu Konsumenckiego, na adres wskazany w zgłoszeniu, o których mowa w § 3 ust. 1. wraz z ankietą internetową.

5. Test Konsumencki obejmuje następujące produkty: Bielenda SEXI MAMA Skuteczna oliwka w żelu oraz Bielenda SEXI MAMA ujędrniający balsam Antycellulit.

6. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są przeprowadzić testy produktów w okresie od dnia 4 czerwca 2017 roku do dnia 16 czerwca 2017 roku (etap IV), a następnie w terminie od dnia 17 czerwca 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku do godz. 23:59 (etap V) 9. W dniu 3 lipca 2017 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego (etap VI).

10. Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi na pytania w ankiecie testowej, jury wyłoni 6 osób - autorów najciekawszych odpowiedzi, którym przyzna nagrody ufundowane przez Fundatora w postaci zestawu: linii kosmetyków Sexi Mama, linii kosmetyków Rose Care i przytulanki "króliczek" dla Maleństwa o łącznej wartości 250 złotych brutto. Nagrody zostaną przesłane w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu wyników Testu Konsumenckiego.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem Konsumenckim prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres eDziecko@agora.pl z dopiskiem "Test Konsumencki: Bielenda Bądź Sexi Mama".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnikom Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Testu Konsumenckiego, tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1 - 3.

2. Uczestnik Testu Konsumenckiego może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres  eDziecko@agora.pl, przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. Wzór formularza:

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Teście Konsumenckim pn. "Bielenda - Bądź Sexi Mama".

Data zgłoszenia udziału w Teście Konsumenckim: ...................

Imię i nazwisko uczestnika ..................

Adres uczestnika .................

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta osoba wybrana do udziału w Teście Konsumenckim, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu uczestnika od udziału w Teście Konsumenckim, wskaże nowego uczestnika. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim, uczestnik zwróci Organizatorowi produkty będące przedmiotem Testu Konsumenckiego, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od udziału w Teście Konsumenckim. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, w tym wydania produktów do testowania. W przypadku wyrażenia przez uczestnika zgody na udostępnienie jego danych, tj. nicka lub adresu prowadzonego przez niego bloga Fundatorowi, dane te będą przetwarzane przez Fundatora w celu obserwowania na serwisach Instagram i Facebook postów dotyczących Testu Konsumenckiego.

2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Administratorem danych w postaci nicka i adresu bloga prowadzonego przez uczestnika jest także Fundator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Testu Konsumenckiego wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Teście Konsumenckim. Podanie nicka i adresu bloga prowadzonego przez uczestnika jest dobrowolne.