Regulamin konkursu "Childlife więcej niż witaminy"

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Childlife więcej niż witaminy"("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").

2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL http://www.gazeta.pl/edziecko ("Serwis") w okresie od 27 sierpnia do 6 września 2007 r.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Serwisu, którzy w swoich formularzach rejestracyjnych umieścili, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, dane adresowe w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym regulaminem.

4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 pytania konkursowe. Uczestnik zaznacza jedną odpowiedź spośród trzech propozycji odpowiedzi umieszczonych przez Organizatora w formularzu konkursowym.

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego formularza zawierającego zgłoszenie do Konkursu odpowiedzi na pytania konkursowe. Przesłanie formularza następuje po wybraniu przez uczestnika opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza.

3. Organizator umieszcza formularz konkursowy na stronie konkursowej Serwisu.

§ 3

1. Laureaci Konkursy wyłaniani są w następujący sposób:

a) zwycięzcami Konkursu zostają 108 uczestników, których formularze konkursowe z poprawnie zaznaczonymi odpowiedziami na pytania konkursowe zostaną zarejestrowany na serwerze Serwisu jako co 10. zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako dziesiąta w kolejności zgłoszeń nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczonymi odpowiedziami na pytania konkursowe został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi - kolejny.

2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania formularza zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany formularz zostanie zapisany na serwerze Serwisu.

3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda

4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.

5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

§ 4

1. Nagrodą w Konkursie są . syropy Allercare łagodzące alergie u dzieci.

2. Organizator publikuje w Serwisie prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe oraz listę zwycięzców Konkursu do dnia 14 września 2007 roku.

5. Nagrody zostaną rozesłane pocztą na koszt Organizatora.

6. W przypadku gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w jego formularzu rejestracyjnym w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił wymagania opisane w § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik.

7. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

9. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

10. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5

Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

§ 6

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Childlife więcej niż witaminy", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7

1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8

Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

Więcej o: