Regulamin konkursu „Pies moim przyjacielem”

.

Regulamin konkursu „Pies moim przyjacielem”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pies moim przyjacielem” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Rabbit Action Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 356640, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, NIP 521-355-92-60, REGON 142289602, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu eDziecko utrzymywanym przez Organizatora na stronach serwisu Instagram, dostępnym pod adresem URL: www.instagram.com/edziecko zwanego dalej „Profilem” w dniach od 21.12.2015 roku do 28.12.2015 roku.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach serwisu eDziecko prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 21.12.2015 roku od godz. 12:00 do 28.12.2015 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem Profilu dokonać zgłoszenia konkursowego przy użyciu funkcjonalności serwisu Instagram tj. łącznie:
a) zamieścić na Profilu pracę konkursową tj. zdjęcie psa;
b) opatrzyć zdjęcie konkursową hashtagiem „#edzieckokonkurs” oraz „#monolithfilms”;
c) otagować zdjęcie konkursowe profilem „@edziecko”;
b) dodać Profil do Obserwowanych przez uczestnika poprzez kliknięcie przycisku „Obserwuj”.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4 każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu wiele dowolną liczbę zdjęć konkursowych.
3. Po dokonaniu zgłoszenia zdjęcia konkursowego (w tym po jego otagowaniu), uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
4. Uczestnik zapewnia, że zgłoszone przez niego zdjęcie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.
5. Zdjęcie konkursowe może zostać opublikowanie na stronach Profilu, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże: dwa zwycięskie zdjęcia, uznane przez jury za najciekawsze, a uczestnikom, którzy je zgłosili, zostaną przyznane nagrody określone w §5 ust 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 31 grudnia 2015 r. organizator opublikuje wyniki Konkursu na Profilu oraz powiadomi o nich zwycięzców publikując komentarz pod zwycięskimi zdjęciami, na kontach nagrodzonych uczestników utrzymywanych w serwisie Instagram.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia zwycięzcy w sposób określony w ust. 4 powyżej, wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z: gry Quiz zoologiczny, pudełka śniadaniowego i filmu „Bella i Sebastian” na DVD – po jednym zestawie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane przez Fundatora pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres edziecko@agora.pl z dopiskiem „Pies moim przyjacielem” w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.