Regulamin konkursu "Metamorfozy Mam" ("Regulamin")

.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Metamorfozy Mam" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem Konkursu DaWanda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 427870, ; kapitał zakładowy: 5 000 PLN, NIP 525-253-49-56, REGON 146233047, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu internetowego eDziecko.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 22.03.2013 roku do 23.03. 2013 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22 marca 2013 roku od godziny 12:00 do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: metamorfozymam@gazeta.pl odpowiedź konkursową na temat: "Mamo, napisz nam, dlaczego potrzebujesz zmiany, także swojego wyglądu". Wypowiedź konkursowa nie może przekroczyć dwóch tysięcy znaków (ze spacjami).

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość konkursową bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość konkursową za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego serwisie Facebook.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestniczek, które spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1, zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 najciekawszych i najbardziej poruszających wypowiedzi, a pięciu uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. Wyłaniając zwycięzców jury kierować się będzie w szczególności pomysłowością i kreatywnością wypowiedzi konkursowych.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4. Do dnia 30.04. 2013 Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu roku oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) metamorfoza w skład której wchodzą usługi: fryzjerska, makijażysty, stylisty ubrań

b) udział w profesjonalnej sesji fotograficzna oraz nagraniu wideo zorganizowanej przez DaWanda sp. z o.o.

c) utrwalony materiał z sesji fotograficzna oraz nagrania wideo.

3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagroda zostanie zrealizowana w dniu 14.05.2013 r. w terminie wskazanym przez Organizatora. O szczegółach sesji fotograficznej oraz nagrania wideo zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie na numer telefonu wskazany w § 4 ust. 5 Regulaminu lub drogą mailową na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu oraz w razie gdy sesja fotograficzna oraz nagranie wideo nie zostanie zrealizowana w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, w sposób określony powyżej, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Warunkiem realizacji nagrody jest wyrażenie przez zwycięzcę zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie jej realizacji. Zwycięzca zostanie poproszony o podpisanie ww. zgody przed rozpoczęciem sesji fotograficznej oraz nagrania wideo.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzoną uczestniczkę Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzoną uczestniczkę Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestniczki Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Warszawa 02-732, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Metamorfozy Mam". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.