"Bądź piękna jesienią" ("Regulamin")

.

"Najszczęśliwsze dziecko w okolicy" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Najszczęśliwsze dziecko w okolicy i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu Edziecko.pl w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL:

http://www.facebook.com/magazyndziecko?fref=ts

dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 25.02.2013 do 06.03.2013, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są "fanami" Profilu Serwisu lub określą się jako fani Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook na Profilu Serwisu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 25.02.2013 roku od godziny 12:00, do dnia 06.03.2013 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.:

a) wypowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Aplikacji konkursowej, przy czym wypowiedź nie powinna przekraczać 300 znaków ze spacjami,

b) dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko adres e-mail przesłać na adres e-mail: konkurs_e_dziecko @gazeta.pl

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego wypowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na Profilu Serwisu.

8. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na Profilu Serwisu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez "fanów" Profilu Serwisu, Organizatora oraz Fundatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, "fani" Profilu Serwisu w drodze głosowania poprzez "Aplikację konkursową" wybiorą 5 najciekawszych wypowiedzi. Będzie to 5 wypowiedzi z największą liczbą głosów. 5 kolejnych wypowiedzi, bez względu na liczbę zdobytych przez nich głosów wybierze jury. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni zestawami książką "Najszczęśliwsze niemowlę w okolicy" wyd. Mamania.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej odpowiedzi takiej samej liczby głosów

o przyznaniu nagród zadecyduje jury.

3. W razie wątpliwości Organizatora, co do uczciwego zdobywania głosów, w związku z ich zdobywaniem z fałszywych kont, Organizator zastrzega sobie wybór innego zwycięzcy (niezależnie od liczby uzyskanych przez niego głosów).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 11.03.2013 r. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz sposobie jej odbioru wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie:

a) 10 książek pt. "Najszczęśliwsze niemowlę w okolicy" wyd. Mamania .

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub podadzą błędny adres do korespondencji i wysyłka z przyczyn niezależnych od Organizatora nie trafi do zwycięzców - ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

7. Nagrody będą wysyłane zwycięzcom pocztą. Wysyłka zostanie zrealizowana do 31 marca 2013 roku.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Bydgoszcz 85 - 005, ul. Gdańska 27 z dopiskiem "Konkurs: "Smaki naszego regionu". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.