Regulamin konkursu "Mobilna mama ma pomysł!" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu o nazwie "Mobilna mama ma pomysł!" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą jako Agencja 121PR, z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Francuskiej 52 lok. 15, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 419247, NIP 951 154 41 54, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 26 maja do 26 czerwca 2010 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody konkursowej, nie można przenosić na inne osoby.

6. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko za pośrednictwem Serwisu i tylko po uprzedniej rejestracji w portalu Gazeta.pl.

§ 3. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs "Mobilna mama ma pomysł!" przeprowadzany będzie od 26 maja od godz. 09:00 do 26 czerwca 2010 roku do godz. 16:00.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach trwania Konkursu, przesłać drogą elektroniczną na adres mamamapomysl@gazeta.pl swój pomysł na działalność biznesową bądź kreatywną - w dowolnej formie technicznej.

3. Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu;

b) nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych praw osób trzecich;

c) zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w pkt. b), a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatora lub zasądzenia od niego - do zwrotu regresowo na wezwanie całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty każdego typu postępowania. Uczestnik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

d) jest w pełni uprawniony do udzielenia zezwolenia na publiczne udostępnianie zgłoszenia i wyraża zgodę na jego opracowanie oraz rozpowszechnienie w postaci oryginalnej oraz po opracowaniu na stronach Serwisu oraz na stronach wydawanego przez Organizatora portalu Gazeta.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania zgłoszenia przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu Gazeta.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora ze zgłoszenia w ramach Archiwum.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie, a tym samym ma prawo wyłącznie do jednej nagrody konkursowej określonej w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Organizator powoła komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora, Fundatora oraz reprezentantów Fundacji MaMa, która czuwać będzie nad regulaminowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem jego zwycięzców.

2.Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników Konkursu, którzy spełniają warunki § 2 i 3 Regulaminu, komisja wybierze 3 najciekawsze, a ich autorzy otrzymają prawo do nagrody konkursowej o której mowa w § 5 Regulaminu.

3. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni od wyłonienia zwycięzców w sposób opisany powyżej, zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji do Portalu Gazeta.pl.

§ 5. Nagrody.

1. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane 3 nagrody, każda składająca się z: nagrody rzeczowej Netbooka Acer Aspire One D250 z wbudowanym modemem oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej. Część pieniężna nagród nie podlega wypłacie zwycięzcy. Przed wydaniem nagrody rzeczowej Fundator jako płatnik, potrąci część gotówkową nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagród konkursowych, obejmujące podatek od towarów i usług.

2. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród określonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Fundatora, na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni po zakończeniu Konkursu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora lub nie poda adresu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie, jego prawo do nagrody wygasa.

6. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

7. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, w tym adresu zamieszkania oraz za wszelkie zmiany tych dokonanych po ich nadesłaniu w sposób określony w § 4 ust. 3.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Mobilna mama ma pomysł!" lub do Fundatora na adres: Agencja 121 PR, ul. Francuska 52 lok. 15, 03-905 Warszawa, z dopiskiem Konkurs "Mobilna mama ma pomysł!", w zależności od tego, który z nich odpowiada według niniejszego Regulaminu za działania będące przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy składać w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) lipca.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania, w drodze pisemnych odpowiedzi.

4. Decyzja Organizatora lub Fundatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane zwycięzców Konkursu będą przekazane Fundatorowi wyłącznie w celu wydania nagród konkursowych i rozpatrzenia reklamacji związanych z tym działaniem.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora w okresie trwania Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Serwisu.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w Konkursie dla celów zarobkowych.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem lub Fundatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby odpowiednio Organizatora lub Fundatora.