Regulamin konkursu "Na Wielkanoc dzieci też dostają prezenty" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu o nazwie "Na Wielkanoc dzieci też dostają prezenty" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród jest EPEE Polska z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-365 przy ulicy Jagiellońskiej 29a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym w wysokości: 62 500 PLN, NIP 9552089043, zwana dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 22 marca do 5 kwietnia 2010 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody konkursowej, nie można przenosić na inne osoby.

6. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko za pośrednictwem Serwisu i tylko po uprzedniej rejestracji w Portalu Gazeta.pl.

§ 3. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs "Na Wielkanoc dzieci też dostają prezenty" przeprowadzany będzie od 22 marca od godz. 11:00 do 5 kwietnia 2010 roku do godz. 17:00.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach trwania Konkursu, używając funkcjonalności Serwisu, przesłać drogą elektroniczną zdjęcie rysunku pisanki wielkanocnej.

3. Poprzez przesłanie odpowiedzi, o której mowa w punkcie 2 powyżej, w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłany rysunek nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia rysunku w postaci przesłanej do udziału w Konkursie oraz do udzielenia zezwolenia na publiczne jego udostępnianie na stronach Serwisu.

4. Poprzez przesłanie rysunku konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie odpowiedzi na stronach Serwisu oraz na stronach wydawanego przez Organizatora portalu Gazeta.pl w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie, a tym samym ma prawo wyłącznie do jednej nagrody konkursowej określonej w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród rysunków nadesłanych przez Uczestników Konkursu, którzy spełniają warunki § 2 i 3 Regulaminu, jury wybierze 52 najciekawsze rysunki, a ich autorzy otrzymają prawo do nagród konkursowych z tym, że wskazanych przez jury 12 (dwunastu) Uczestników uzyska prawo do nagrody, o której mowa w § 5 ust. 1a) Regulaminu, zaś pozostali do nagrody, o której mowa w § 5 ust. 1b) Regulaminu.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Organizator w ciągu 7 (siedmiu) dni od wyłonienia zwycięzców, w sposób opisany powyżej, zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji do Portalu Gazeta.pl. Uczestnik zostanie poproszony o wskazaniu adresu pocztowego w celu przekazania nagrody.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. Muszelkowa Wyspa i 3-pack Syrenki Muszelki - sześć zestawów dla dziewczynek oraz Dino Wulkan i 3-pack Dino Jajo - sześć zestawów dla dziewczynek;

b. 3-pack Syrenki Muszelki - 20 zestawów dla dziewczynek i 3-pack Dino Jajo - 20 zestawów dla chłopców. Szczegółowy opis nagród znajduje się w Serwisie na stronie konkursowej.

2. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród określonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni po zakończeniu Konkursu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Sponsora lub nie poda adresu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie, jego prawo do nagrody wygasa.

6. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

7. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, w tym adresu zamieszkania oraz za wszelkie zmiany tych dokonanych po ich nadesłaniu w sposób określony w § 4 ust. 3.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Dziecko - konkurs" lub do Sponsora na adres: EPEE Polska sp. z o.o., ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin, z dopiskiem Konkurs "Na Wielkanoc dzieci też dostają prezenty", w zależności od tego, który z nich odpowiada według niniejszego Regulaminu za działania będące przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy składać w terminie do 15 (piętnastego) maja.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania, w drodze pisemnych odpowiedzi.

4. Decyzja Organizatora lub Sponsora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane zwycięzców Konkursu będą przekazane Sponsorowi wyłącznie w celu wydania nagród konkursowych i rozpatrzenia reklamacji związanych z tym działaniem.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Serwisu.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w Konkursie dla celów zarobkowych.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: