Regulamin konkursu pn "Wielki świąteczny konkurs"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pn. "Wielki świąteczny konkurs", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 14 listopada - 25 listopada 2007 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 12/07 miesięcznika "Dziecko".

3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy w dniu:

a) 14 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 1" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

b) 15 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 2" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

c) 16 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 3" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

d) 17 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 4" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

e) 18 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 5" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

f) 19 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 6" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

g) 20 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 7" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

h) 21 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 8" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

i) 22 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 9" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

j) 23 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 10" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

k) 24 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 11" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

l) 25 listopada 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko 12" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

3.3. SMS z odpowiednim tekstem należy wysłać w takim terminie, by wpłynął on na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie w jednym z dni określonych powyżej w godz. pomiędzy 00.00 a 23.59. SMS, które wpłyną na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie przed lub po terminach określonych powyżej nie będą brały udziału w Konkursie, przy czym Organizator nie zwraca takim osobom kosztu wysłania SMS.

4. NAGRODY

4.1. Prawo do nagrody w Konkursie otrzyma każdy z nadawców SMS, zawierających prawidłową treść, które wpłyną na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie jako pierwsze w kolejnych dniach trwania konkursu. Nagrodami są:

a) 14 listopada 2007 r. - 20 zestawów kosmetyków firmy Oillan;

b) 15 listopada 2007 r. - 10 zestawów dla malucha (leżaczek i akcesoria do karmienia) firmy Bebe Confort;

c) 16 listopada 2007 r. - 50 zestawów kosmetyków firmy HIPP ;

d) 17 listopada 2007 r. - 20 zestawów kąpielowych firmy Bebe Jou;

e) 18 listopada 2007 r. - 15 laktatorów firmy Tommee Tippee;

f) 19 listopada 2007 r. - 18 zestawów klocków Plac budowy i Farma firmy Logo Duplo;

g) 20 listopada 2007 r. - 12 fotelików samochodowych firmy Maxi-Cosi;

h) 21 listopada 2007 r. - 20 zestawów kosmetyków dla mamy i dziecka firmy Mustela i Plante System;

i) 22 listopada 2007 r. - 4 zestawy Playstation, gier i soków Hugo;

j) 23 listopada 2007 r. - 25 zestawów kosmetyków dla dzieci firmy SVR;

k) 24 listopada 2007 r. - 10 zestawów rocznego zapasu proszku firmy JELP;

l) 25 listopada 2007 r. - 5 sztuk fotelików samochodowych firmy Britax;

4.2. W konkursie jeden uczestnik może otrzymać prawo do tylko jednej nagrody. Kolejne SMS wysłane z tego samego numeru telefonu, co SMS, którego nadawca otrzymał prawo do nagrody, nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu dalszych uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody.

4.3. Do każdego nadawcy SMS, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej, Organizator po zakończeniu Konkursu, po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 1 zł), w terminie 48 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody otrzyma osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi.

4.4. W przypadku nie podania przez osobę, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej danych stosownie do postanowień pkt. 4.3 powyżej, uczestnik taki traci prawo do nagrody.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista osób, które otrzymały prawo do nagrody w Konkursie, zawierająca ich imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informację o przyznaniu im prawa do nagrody, zostanie opublikowana na stronie www.edziecko.pl.

5.2. Nagrody zostaną przekazane osobom nagrodzonym w Konkursie za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, pod adres wskazany przez tę osobę w SMS, o którym mowa w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu.

5.3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy. Nagrodzony o obowiązku uiszczenia podatku i sposobie jego uregulowania zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym, a nagroda zostanie wydana nagrodzonemu po przysłaniu faxem kopii dowodu wpłaty oraz po wpłynięciu określonej kwoty podatku na konto Organizatora.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5.5. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby uprawnionej, prawo do nagrody wygasa.

5.6. Wszystkie nagrody z konkursu zostaną wysłane do czytelników w terminie do 20.XII.2007 roku.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.