Regulamin konkursu "Poszukujemy najmilszego brzdąca"

§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Studio M&B s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 1.(zwane dalej "Organizatorem").

1.2. Patronem medialnym Konkursu jest miesięcznik "Dziecko", którego wydawcą jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10.

1.3. Konkurs będzie się odbywał w Centrach Handlowych należących do sieci Auchan Polska wg ustalonego harmonogramu (zawierającego miejsca, daty i godziny) stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu .

1.4. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać również listownie na adres skrytki pocztowej o numerze 275, 85-001 Bydgoszcz 1 do dnia 15 listopada 2007 roku.

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników zatrudnionych w Studiu M&B, w miesięczniku "Dziecko", sieci Auchan, a także innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat

(decyduje rok urodzenia dziecka)

2.2. Udział dziecka w Konkursie musi zostać potwierdzony pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub prawnego opiekuna)

2.3. Istnieją dwie możliwości zgłoszenia dziecka do konkursu:

2.3.1. zgłoszenie osobiste:

zgłoszenie dziecka w punkcie zgłoszeniowym podczas jednej z Imprez w sieci Auchan (zgodnie z harmonogramem) wraz z podaniem niezbędnych danych teleadresowych oraz pisemną zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów dziecka na udział w konkursie

lub

2.3.2. zgłoszenie listowne:

przesłanie zdjęcia dziecka wraz z podaniem niezbędnych danych teleadresowych oraz pisemną zgoda rodziców lub pełnoprawnych opiekunów dziecka na udział w konkursie na wskazany adres, zdjęcie jest jasne i wyraźne, powinno być zrobione z bliska i przedstawiać uśmiechniętą twarz i włosy dziecka patrzącego na wprost, bez żadnego nakrycia głowy ani innych przedmiotów

§ 3. Ogólne zasady Konkursu

3.1.Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: podstawowym, finałowym.

3.2. Każde dziecko może zostać zgłoszone do Konkursu tylko jeden raz.

3.3. Spośród zdjęć biorących udział w etapie podstawowym jury wybierze najciekawsze zdjęcia, które wezmą udział w etapie finałowym.

§ 4. Zasady podstawowego etapu Konkursu

4.1. zgłoszenie osobiste

4.1.1. Przedstawiciel ustawowy zgłasza dziecko do udziału w Konkursie u hostessy podczas jednej z Imprez (zgodnie z załączonym harmonogramem).

4.1.2. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon i pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub opiekuna prawnego). Pisemna zgoda jest jednocześnie akceptacją regulaminu Konkursu, oraz uczestnictwa w sesji modowej zorganizowanej przez Organizatora i Patrona Medialnego Konkursu i publikację sesji modowej na łamach miesięcznika "Dziecko" w pierwszym kwartale 2008 roku oraz udziału w programie "Zdjęciaki".

4.1.3.Po zgłoszeniu dziecka do Konkursu, fotograf Organizatora wykonuje dziecku bezpłatną sesję fotograficzną.

4.1.4. Spośród zdjęć wykonanych uczestnikom Konkursu podczas każdej z Imprez jury Imprezy w składzie 3 osób (Przedstawiciel Organizatora, Fotograf, Animator) wybierze najciekawsze (najbardziej oddające charakter tematu konkursu "Najmilszy Brzdąc") zdjęcia 20 dzieci - 10 dziewczynek i 10 chłopców, które zostaną Finalistami Regionalnymi.

4.1.5. Finał regionalnego etapu podstawowego, podczas każdej z Imprez odbędzie się w niedzielę od godz. 17 do 17.45, zgodnie z załączonym harmonogramem. Podczas każdej Imprezy jury wyłoni 2 Zwycięzców Regionalnych - chłopca i dziewczynkę, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

4.1.6. Zdjęciom Finalistów Regionalnych, o których mowa w punkcie 4.1.4. powyżej, jury Imprezy przyzna punkty w skali od 1 do 10 przy czym 1 będzie najmniejszą liczbą punktów a 10 największą liczbą. W ten sposób powstaną 2 Listy Finalistów Regionalnych Konkursu i przydzielonych im punktów (tzw. Lista Chłopców i Lista Dziewczynek). Jury głosuje gremialnie i ma do dyspozycji jeden komplet punktów (od 1 do 10).

4.1.7. Dziewczynka, który otrzyma największą ilość punktów i znajduje się na pierwszym miejscu Listy Dziewczynek, zostaje Zwycięzcą Regionalnym etapu podstawowego konkursu, jednak jeśli nie zgłosi się po trzykrotnym wywołaniu jej nazwiska w odstępach pół minuty, zwycięzcą zostaje kolejny na Liście Uczestnik, który otrzymał o jeden punkt mniej, tj. 9 punktów, jeśli ta osoba również nie będzie obecna, zwycięzcą zostaje następny na Uczestnik, którego zdjęcie otrzymało o 2 punkty mniej tj. 8 punktów itd. Konferansjer kolejno odczytuje nazwiska z listy, ogłaszając ich zwycięzcami Konkursu. Taka sama procedura obowiązuje przy wyłonieniu Zwycięzcy Regionalnego etapu podstawowego z Listy Chłopców.

4.1.8. Warunkiem odbioru nagrody jest osobista obecność podczas ogłoszenia wyników Uczestnika Konkursu wraz z przedstawicielem ustawowym, który zgłosił dziecko do Konkursu;

4.1.9. Za Zwycięzcę Regionalnego może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe umieszczone są na liście zgłoszeniowej. przedstawiciel ustawowy zwycięzcy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego swoje dane osobowe,

4.1.10. Jeśli żadna z osób z Listy nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagrodę otrzyma pierwsza osoba z Listy, pomimo faktu, że będzie nieobecna podczas ogłoszenia wyników, a zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o zwycięstwie i o sposobie odbioru nagrody. W przypadku, gdy wręczenie albo dostarczenie nagrody zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, w terminie 7 dni od dnia Imprezy prawo do nagrody wygasa.

4.1.11. Informacja o Zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.edziecko.pl

4.1.12. Decyzja jury Imprezy jest ostateczna.

4.1.13. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu u hostess podczas Imprezy.

4.1.14. Spośród 20 Zwycięzców Regionalnych jury etapu podstawowego (w składzie fotograf, 2 przedstawicieli Organizatora ) wybierze 6 najciekawszych zdjęć (3 zdjęć chłopców i 3 zdjęć dziewczynek), które zakwalifikują się do etapu finałowego.

4.2. zgłoszenie listowne

4.2.1. Przedstawiciel ustawowy zgłasza dziecko do udziału w Konkursie wysyłając na wskazany adres zdjęcie dziecka

4.2.2. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon i pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub opiekuna prawnego). Pisemna zgoda jest jednocześnie akceptacją regulaminu Konkursu, oraz uczestniczenia w sesji modowej zorganizowanej przez Organizatora i Patrona Medialnego Konkursu oraz publikację sesji modowej na łamach miesięcznika "Dziecko" w pierwszym kwartale 2008 roku oraz udziału w programie "Zdjęciaki".

4.2.3. Spośród nadesłanych zdjęć jury etapu podstawowego (w składzie Przedstawiciel Organizatora, Fotograf, Animator) wybierze 6 najciekawszych (najbardziej oddających charakter tematu konkursu "Najmilszy Brzdąc") zdjęć dzieci - 3 dziewczynek i 3 chłopców, które zostaną Finalistami i następnie wezmą udział w etapie finałowym.

4.2.4. Nadesłanych zdjęć Organizator Konkursu nie odsyła.

§ 5. Zasady etapu finałowego

5.1. Etap finałowy odbędzie się w okresie od dnia 15 listopada do 16 listopada 2007 roku.

5.2. W etapie finałowym weźmie udział 12 zdjęć dzieci -6 wyłonionych ze zgłoszeń osobistych (trzy dziewczynek i trzech chłopców) i 6 wybranych ze zgłoszeń listownych (trzech dziewczynek i trzech chłopców).

5.3. Jury w etapie finałowym składa się z: przedstawiciela miesięcznika "Dziecko", przedstawiciela Auchan oraz przedstawiciela Organizatora.

Każdy z przedstawicieli będzie miał do dyspozycji punkty w skali od 1 do 6, które przydzieli poszczególnym zdjęciom, przy czym najwyższą liczbą punktów będzie 6, a najniższą 1 punkt.

5.4. Każdy członek jury oceniać będzie zdjęcia dzieci w dwóch grupach: dziewczynek i chłopców w punktach od 1 do 6.

5.5. Zdobywca najwyższej ilości punktów otrzyma w grupie dziewczynek tytuł "Najmilszej Dziewczynki 2007" a w grupie chłopców tytuł "Najmilszego Chłopca 2007' 5.6. W przypadku uzyskania przez kilka zdjęć tej samej, najwyższej liczby punktów oraz w przypadku otrzymania takiej ilości punktów przez "Najmilszą Dziewczynkę" i "Najmilszego Chłopca" Organizator zarządzi dodatkową ocenę zdjęć, w której jury wyłoni zwycięzców.

5.7. Spośród etapu finałowego to jest "Najmilszej Dziewczynki" i Najmilszego Chłopca" jury wyłoni w drodze otrzymanej punktacji 1 zwycięzcę (dziecko które zdobyło największą ilość punktów), który otrzyma tytuł "Najmilszego Brzdąca 2007". W przypadku, gdy Najmilsza Dziewczynka i Najmilszy Chłopiec otrzymają taką samą liczbę punktów Organizator zarządzi dogrywkę, która będzie polegała na przyznaniu przez każdego z członków jury etapu finałowego dodatkowych 2 punktów tylko jednemu Zwycięzcy-Chłopcu lub Dziewczynce .

5.8. Informacja o zwycięzcach i sesja modowa będzie zamieszczona w miesięczniku "Dziecko" najpóźniej do końca I kwartału 2008 roku.

§ 6. Nagrody

6.1 Nagrodą dla 20 Regionalnych Zwycięzców etapu podstawowego są kupony na zakup obuwia dziecięcego Bartek, do zrealizowania w sklepie internetowym BARTEK.

6.2. Nagrodą dla obu Zwycięzców etapu finałowego- "Najmilszej Dziewczynki" i "Najmilszego Chłopca" są:

sesja modowa w miesięczniku "Dziecko"

udział w programie telewizyjnym "Zdjęciaki" w telewizji Mini Mini.

6.3. Nagrodą główną dla "Najmilszego Brzdąca" jest:

weekend dla rodziny (max.3 osoby) w Disneylandzie (przelot samolotem, 2 noclegi w hotelu ze śniadaniem, zwiedzanie Disneylandu).

6.4. Do dnia 15 grudnia 2007 roku zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o zwycięstwie i o sposobie odbioru nagrody.

6.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny .§ 7. Realizacja nagrody

7.1 W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem nagrody odprowadzony został podatek dochodowy, Organizator powiększy nagrody o nagrodę gotówkową w wysokości wynikającej z równania "(wartość nagrody/9)*10 - wartość nagrody)". Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana i odprowadzona przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Uczestnik Konkursu nie będzie zobowiązany wpłacać kwoty podatku.

7.2 Nagroda nieodebrana do dnia 30 maja 2008 roku, pozostaje własnością Firmy.

7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu.

7.4 Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa zwycięzcy i rodzica lub opiekuna prawnego podczas wycieczki będącej nagrodą w Konkursie.

§ 8. Odpowiedzialność Organizatora

8.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki związane z otrzymaniem nagrody głównej, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Zwycięzcy finałowego etapu.

8.2. Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje

od nich odwołanie.

8.3. Organizator zapewnia pokrycie kosztów przejazdu dziecka i jednego rodzica lub jednego opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbędzie się sesja modowa, do kwoty nie większej niż 300 zł brutto.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa zwycięzcy i rodzica lub opiekuna prawnego podczas podróży, o której mowa.

§ 9. Prawa autorskie i prawo korzystania

9.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne korzystanie przez Organizatora I Patrona medialnego z wykonanych podczas Imprez zdjęć oraz ich publikację, bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10. Ochrona danych osobowych

10.1 Osoba zgłaszająca uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i patrona medialnego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

10.2 Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody zwycięzcy. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej, a także w innych mediach na terenie Polski.

10.3 Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

10.4 W czasie trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu konkursowym poprzez przesłanie nowych danych pod adres Organizatora, ul. Jana Kazimierza 1, 85-035 Bydgoszcz.

10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

10.6 Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych

(imię, nazwisko, miejscowość) w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego

Konkursu oraz w późniejszych celach marketingowych.

§ 11. Postanowienia końcowe

11.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany: terminów i miejsca etapów podstawowych (w przypadku zgłoszeń osobistych); terminów i miejsca publikacji, ogłoszenia wyników podstawowego i finałowego etapu oraz publikacji nagrody głównej.

11.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.3. Pełny Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.edziecko.pl, w siedzibie Organizatora oraz podczas zgłoszenia osobistego w Centrach Handlowych u hostess.

11.4. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.