Regulamin konkursu "ChildLife" zamieszczonego w numerze 09/2007 miesięcznika DZIECKO

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu p.n. "Konkurs ChildLife", zwanego dalej "Konkursem" jest "Asepta" - Wąsikiewicz Dariusz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 365, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 070045301, NIP 547-013-21-50 a współorganizatorem konkursu pn. "Konkurs ChildLife", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 do 25 sierpnia 2007 roku w godzinach od 8-12 i będzie trwał łącznie 11 dni w miesięczniku "Dziecko", którego Agora jest wydawcą.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 09/07 miesięcznika "Dziecko" wraz ze wzmianką o "Konkursie ChildLife" organizowanym przez portal internetowy eDziecko.

3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy wejść na stronę www.childlife.pl w dniach od 15-25 sierpnia od godziny 8-12, wpisać na stronie swój adres e-mailowy, na który Organizator wyśle hasło wraz z numerem telefonu, pod który należy je odesłać. Każdego dnia jest inne hasło:

a) 15 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko1ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

b) 16 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko2ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

c) 17 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko3ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

d) 18 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko4ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

e) 19 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko5ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

f) 20 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko6ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

g) 21 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko7ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

h) 22 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko8ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

i) 23 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko9ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

j) 24 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko10ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

k) 25 sierpnia 2007 r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) wiadomość o treści: "Dziecko11ChildLife" pod nr 72007 (koszt 2,44 zł z VAT);

4. NAGRODY

4.1. Prawo do nagrody w Konkursie otrzyma każdy z nadawców SMS, zawierających prawidłową treść, które wpłyną na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie jako pierwsze w kolejnych dniach trwania konkursu. Nagrodami są preparaty ChildLife Allercare. Codziennie do wygrania jest 14 preparatów.

4.2 Każdy uczestnik może przysłać dowolną liczbę SMS-ów, przy czym jednemu uczestnikowi konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda. Jeżeli jeden uczestnik z tego samego numeru telefonu prześle więcej niż jednego SMS-a, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS zarejestrowany jako pierwszy w systemie obsługującym ruch SMS-ów w związku z konkursem. Jeżeli jeden uczestnik prześle więcej niż jednego SMS-a z różnych numerów telefonów, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS zarejestrowany jako pierwszy w systemie obsługującym ruch SMS-ów w związku z konkursem.

4.3. Do każdego nadawcy SMS, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej, Organizator po zakończeniu Konkursu, po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 1 zł brutto), w terminie 48 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody otrzyma osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi.

4.4. W przypadku nie podania przez osobę, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej, jej danych stosownie do postanowień pkt. 4.3 powyżej, uczestnik taki traci prawo do nagrody, a prawo do nagrody otrzyma następny uczestnik, który wypełnił warunki konkursu.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista osób, które otrzymały prawo do nagrody w Konkursie, zawierająca ich imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informację o przyznaniu im prawa do nagrody, zostanie opublikowana na stronie www.edziecko.pl do dnia 31 sierpnia 2007 r.

5.2. Nagrody zostaną przekazane osobom nagrodzonym w Konkursie za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, pod adres wskazany przez tę osobę w SMS, o którym mowa w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu przez Organizatora konkursu firmę Asepta najpóźniej do 15 września 2007 roku.

5.3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy. Nagrodzony o obowiązku uiszczenia podatku i sposobie jego uregulowania zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym, a nagroda zostanie wydana nagrodzonemu po przysłaniu faxem kopii dowodu wpłaty oraz po wpłynięciu określonej kwoty podatku na konto Organizatora.

5.4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5.5. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby uprawnionej, prawo do nagrody wygasa.

6. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia konkursu i przyznania prawa do nagrody należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu poleconego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty doręczenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7. 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora -firmy Asepta, oraz współorganizatora - firmy Agora.

7. 2 Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

7.3 Organizator ani Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie przez Uczestników konkursu odpowiedzi z cudzych telefonów komórkowych.

7.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.