Regulamin konkursu "Dziecko na okładkę"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorami konkursu "Dziecko na okładkę", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 54.977.535,00 zł, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 zł, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko".

1.2 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które w chwili zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie ma ukończone nie więcej niż dwa lata oraz którego rodzice, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestników konkursu nie mogą reprezentować pracownicy i przedstawiciele organizatorów oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Kupon zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie opublikowany zostanie w numerach 07/07 i 8/07 "Dziecko".

3.2 Warunkiem uczestnictwa dziecka w Konkursie jest przesłanie jego 3 aktualnych zdjęć portretowych i podanie niezbędnych danych teleadresowych jego przedstawiciela ustawowego. Zdjęcia powinny mieć wymiary co najmniej 10x15 cm oraz być trwale połączone z oryginalnym, prawidłowo i czytelnie wypełnionym i podpisanym kuponem konkursowym. Fotografie muszą być dobre technicznie, tak aby buzia dziecka była duża i wyraźna. Zgłoszenie konkursowe należy przysłać na adres: "Dziecko"; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem "Okładka", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2007. Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Zgłoszenia konkursowe niespełniające powyżej określonych warunków nie będą brały udziału w Konkursie,

3.3 Na jedno dziecko można przysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

3.4 Udział dziecka w Konkursie musi zostać potwierdzony pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub prawnego opiekuna). Pisemna zgoda stanowi jednocześnie akceptację regulaminu Konkursu i zasad uczestnictwa w sesji, o której mowa w ustępie 3.5 poniżej, jak również stanowi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w celach wskazanych ustępie 3.5 poniżej.

3.5 Wśród uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia konkursowe, redakcyjne jury wybierze zdjęcia 25 finalistów Konkursu, w tym 5 zwycięzców i 20 wyróżnionych. Zdjęcia finalistów zostaną opublikowane w grudniowym numerze "Dziecka" i na stronie internetowej www.eDziecko.pl. 5 zwycięzców zostanie zaproszonych na sesję fotograficzną do Warszawy (przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny). Finaliści o miejscu i terminie sesji zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Brak możliwości kontaktu z przedstawicielem finalisty Konkursu pod danymi teleadresowymi podanymi w zgłoszeniu, mimo dwukrotnej próby jego nawiązania, wyklucza go z uczestnictwa w finale. Zdjęcie co najmniej jednego z pięciorga zwycięzców zostanie wykorzystane przez organizatora Konkursu poprzez publikację na okładce "Dziecka" w numerze wydanym w roku 2008, z uprzednim powiadomieniem jego przedstawiciela ustawowego.

3.6 Decyzja jury o wyborze finalistów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.7 Nagrody w Konkursie stanowią:

- dla 5 zwycięzców - udział w sesji zdjęciowej oraz zabawka Farma LEGO Duplo;

- dla każdego z pozostałych 20 finalistów Konkursu - zestaw zabawek LEGO Duplo.

3.8 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Przedstawiciele uczestników Konkursu zostaną poinformowane o jego wynikach przez ogłoszenie werdyktu jury w miesięczniku "Dziecko" nr 12/07.

4.2. Nagrody rzeczowe zostaną wydane nagrodzonym zwycięzcom Konkursu bezpośrednio w trakcie sesji zdjęciowej wskazanej w ustępie 3.5, zaś pozostałym finalistom zostaną wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

4.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele organizatorów.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez organizatorów wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.eDziecko.pl

6.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i miejsca publikacji wyników Konkursu.

6.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach miesięcznika "Dziecko".

6.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród rzeczowych w Konkursie oraz za wypełnienie wszelkich obowiązków podatkowych z związanych z wydaniem nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.