Regulamin "Konkurs na Dzień Dziecka" na łamach miesięcznika "Dziecko"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pn. "Konkurs na Dzień Dziecka", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 14 maja - 31 maja 2007 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 12/06 miesięcznika "Dziecko".

3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy w dniu:

4. NAGRODY

4.1. Prawo do nagrody w Konkursie otrzyma każdy z nadawców SMS, zawierających prawidłową treść, które wpłyną na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie jako pierwsze w kolejnych dniach trwania konkursu. Nagrodami są:

4.2. W konkursie jeden uczestnik może otrzymać prawo do tylko jednej nagrody. Kolejne SMS wysłane z tego samego numeru telefonu, co SMS, którego nadawca otrzymał prawo do nagrody, nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu dalszych uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody.

4.3. Do każdego nadawcy SMS, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej, Organizator po zakończeniu Konkursu, po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 1 zł), w terminie 48 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody otrzyma osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi.

4.4. W przypadku nie podania przez osobę, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej danych stosownie do postanowień pkt. 4.3 powyżej, uczestnik taki traci prawo do nagrody.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista osób, które otrzymały prawo do nagrody w Konkursie, zawierająca ich imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informację o przyznaniu im prawa do nagrody, zostanie opublikowana na stronie www.edziecko.pl.

5.2. Nagrody zostaną przekazane osobom nagrodzonym w Konkursie za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, pod adres wskazany przez tę osobę w SMS, o którym mowa w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu.

5.3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy. Nagrodzony o obowiązku uiszczenia podatku i sposobie jego uregulowania zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym, a nagroda zostanie wydana nagrodzonemu po przysłaniu faxem kopii dowodu wpłaty oraz po wpłynięciu określonej kwoty podatku na konto Organizatora.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5.5. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby uprawnionej, prawo do nagrody wygasa.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.