Bajkoterapia - regulamin konkursu

Regulamin konkursu na napisanie bajki terapeutycznej dla dzieci, ogłoszonego przez Miesięcznik "Dziecko" i Stowarzyszenie Unicorn.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Bajkoterapia”, zwanego dalej "Konkursem", na napisanie bajki terapeutycznej dla dzieci, jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem", będący wydawcą magazynu ,,Dziecko” (dalej ,,Magazyn”).

2. Partnerem Konkursu jest Stowarzyszenie Unicorn z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 19E, 31-501 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 118043, NIP: 6751213389, REGON 357025740 (dalej, Partner Konkursu). Partner Konkursu jest również fundatorem nagrody rzeczowej wskazanej w §5 pkt 1 ppkt 2 lit. e) Regulaminu.

3. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 7/2018 magazynu ,,Dziecko” (data emisji: 7 czerwca 2018 r.), a kolejne ogłoszenie o Konkursie zostanie powtórzone w numerze 8/2018 Magazynu (data emisji: 10 lipca 2018 r.).

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10 czerwca do 30 lipca 2018 roku.

5. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 najlepszych bajek dla dzieci zawierającej przesłanie o charakterze terapeutycznym.

6. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie serwisu www.edziecko.pl (dalej „Serwis”).

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Partnera Konkursu, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną bajkę, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.

7. Zgłoszenia bajki do Konkursu może dokonać wyłącznie jej autor.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 10 czerwca 2018 roku od godz. 00:01 do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59 na adres mailowy: konkurs_dziecko@agora.pl przesłać treść bajki skierowanej do dzieci zawierającej przesłanie o charakterze terapeutycznym (dalej, praca konkursowa bądź bajka) z dopiskiem ,,Bajkoterapia”.

2. Praca konkursowa powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim i składać się maksymalnie do 3000 (trzech tysięcy) znaków (ze spacjami) i zostać przesłana na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w ogólnodostępnym formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora Konkursu (doc., pdf).

3. Konkurs polega na wyłonieniu przez jury konkursowe 10 (dziesięciu) najciekawszych bajek, które zostaną zamieszczone na łamach Magazynu. Emisja zwycięskich prac konkursowych na łamach Magazynu będzie następowała w ten sposób, że począwszy od wydania Nr 10/2018 do wydania Nr 7/2019 Magazynu Organizator będzie publikował jedną bajkę. Kolejność publikacji zwycięskich prac konkursowych należy wyłącznie do decyzji Organizatora.

4. Jury konkursowe dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania konkursowe.

5. Po przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 powyżej uważa się moment, w którym praca konkursowa została przysłana na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail. Za moment przesłania uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.

6. Jeden Uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną pracę konkursową i otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż dziesięć lub w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego nadesłanych prac konkursowych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza Regulamin. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi dzieci bądź zawiera treści obraźliwe bądź wulgaryzmy.

9. Organizator zastrzega, że bajka musi być skierowana do dzieci oraz mieć przesłanie o charakterze terapeutycznym. Autor powinien napisać bajkę w sposób prosty i obrazowy, tak aby była zrozumiała zarówno dla dzieci jak i czytających im rodziców/opiekunów.

10. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

11. Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Spośród prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu, spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu, jury konkursowe wskaże 10 najciekawszych prac konkursowych, których zwycięzcy otrzymają nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Dziesięć zwycięskich prac konkursowych zostanie opublikowanych na łamach Magazynu ,,Dziecko” (na łamach wydań od Nr 10/2018 do Nr 7/2019 – po jednej bajce na łamach każdego ze wskazanych wydań Magazynu).

2. Wyłaniając Konkursu, zwanych dalej „Zwycięzcami” jury będzie się kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością przesłanej pracy konkursowej, przy czym w zakresie wskazanych kryteriów jury będzie oceniało nadesłane bajki wedle zasady: ciekawy, oryginalny pomysł oraz wyraziste przesłanie o charakterze terapeutycznym.

3. Nagrodzony Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, poprzez komunikat przesłany na adres poczty mailowej, z której została przesłana zwycięska praca konkursowa.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać na adres e-mail podany w zawiadomieniu wiadomość zawierającą dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres do korespondencji. Milczenie zwycięzcy w tym terminie powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest:

1) publikacja pracy konkursowej (bajki) na łamach Magazynu ,,Dziecko” (w wydaniu Magazynu przypadającym od Nr 10/2018 do Nr 7/2019; wybór numeru Magazynu, w którym praca konkursowa zostanie opublikowana należy do decyzji Organizatora);

2) nagrody rzeczowe w postaci zestawu składającego się z:

a) zestawu kosmetyków marki Mustela (Krem przeciw rozstępom o pojemności 250ml; Balsam łagodząco-nawilżający o pojemności 200 ml; Delikatny żel do mycia o pojemności 200 ml; Płyn Bąbelkowa kąpiel o pojemności 200 ml; Delikatny szampon o pojemności 200 ml) – o wartości brutto 180 złotych;

b) zestawu kosmetyków marki Bioderma (olejek do kąpieli Atoderm Huile de douche o pojemności 200 ml; balsam do ciała Atoderm Creme o pojemności 200 ml; płyn miceralny Sensibio H20 o pojemności 250 ml; krem do twarzy Hydrabio Perfecteur SPF 30+; maska nawilżająca Hydrabio Masque o pojemności 75 ml) – o wartości brutto 250 złotych;

c) zestawu książek z kolekcji Biblioteka Troskliwych Rodziców (Ciąża z klasą; Spokojny sen; Karmienie piersią; Spokojni Rodzice Szczęśliwe dzieci; Mały smakosz; Jest z nami dziecko) – o wartości brutto 240 złotych;

d) książki dla dzieci wydawnictwa ,,Nasza Księgarnia” pt. „ Co widzimy w gwiazdach” – o wartości brutto 49,90 złotych;

e) vouchera na warsztat organizowany przez Partnera Konkursu tj. Stowarzyszenie Unicorn ,,Warsztat rozwoju osobistego” (do wykorzystania w terminie do stycznia 2019 r.) – o wartości brutto 700 złotych, – cena brutto całego zestawu 1 419,90 złotych.

2. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do Zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji stosownie do §4 ust. 4 Regulaminu. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu do korespondencji i innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

4. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody w przypadku, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu.

§6 Postanowienia dodatkowe

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) przedstawiona przez uczestnika praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu, w szczególności jest uprawniony do decydowania o wykorzystaniu pracy konkursowej, a także jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-e) poniżej;

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Agorę opracowania pracy konkursowej (poprzez skracanie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na łamach Magazynu ,,Dziecko”, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem oraz rozpowszechnianie pracy konkursowej w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum;

c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (poprzez skracanie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Organizatora Magazynie ,,Dziecko”, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem;

d) udziela Organizatorowi i Partnerowi Konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnej formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w szczególności techniką fotograficzną, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową na dowolnych nośnikach, niezależnie od standardu, systemu i formatu, a także rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy pracy konkursowej;

2) wprowadzania egzemplarzy pracy konkursowej do obrotu zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość;

3) rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności na łamach Magazynu ,,Dziecko”, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem;

4) publikowania i wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing) oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do pracy konkursowej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w telewizji, w sieci internet, w poczcie elektronicznej, w formie druku, w tym także w celu promocji Organizatora oraz Partnera Konkursu;

5) publicznego rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu przez wszelkiego rodzaju środki masowego przekazywania, w tym za pomocą druku, wizji, fonii lub innych technik rozpowszechniania, łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań Uczestnika;

6) wydania zbiorowego, w tym w postaci książkowej i/oraz w formie audiobooka, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych autorów;

7) wprowadzania do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy pracy konkursowej w formie książeczki (opatrzonej lub nie stałym tytułem albo nazwą) i rozpowszechnianej przez Organizatora i/lub Partnera Konkursu samodzielnie bądź jako dodatek/insert do tytułów prasowych wydawanych przez Organizatora i/bądź w formie audiobooka, odpłatnie lub nieodpłatnie, we wszystkich kanałach dystrybucji – tj. w formie sprzedaży hurtowej i detalicznej, za pośrednictwem podmiotów prowadzących kolportaż prasy, w księgarniach, sklepach internetowych, itp.

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości pracy konkursowej, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora i/lub Partnera konkursu (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej) (w tym do rozpowszechniania i wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy pracy konkursowej do obrotu; wprowadzając pracę konkursową do obrotu uczestnik upoważnia Organizatora i/lub Partnera Konkursu do nie wskazywania autorstwa), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień (samodzielnie bądź w formie dodatku/insertu bądź w formie audiobooka), publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet i telewizji;

e) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach Magazynu, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem imienia i nazwiska uczestnika.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Bajkoterapia”. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji z informacją o zajętym stanowisku zostanie przesłana na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może się skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagród oraz publikacji pracy konkursowej w ramach nagrody, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu m.in. Partnerowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres publikacji pracy konkursowej na łamach Magazynu ,,Dziecko” w ramach nagrody, o której mowa §5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu oraz ewentualnie przez okres wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania pracy konkursowej w zakresie określonym w §6 ust. 1 pod lit. d) ppkt 6-7 Regulaminu, zaś w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”) lub elektroniczną na adres: IOD@agora.pl.

8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału Uczestnika w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi wydanie nagród, w tym publikację pracy konkursowej na łamach Magazynu ,,Dziecko” w ramach nagrody, o której mowa §5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w §3 Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpa-trywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

Więcej o: