Regulamin konkursu miesięcznika "Dziecko"

Kup miesięcznik "Dziecko" nr 5/2018 i wygraj podwójne zaproszenie do Centrum Nauki Kopernik. Przeczytaj regulamin konkursu.

 Regulamin konkursu miesięcznika „Dziecko

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu o nazwie "Konkurs magazynu Dziecko", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem", będąca wydawcą magazynu ,,Dziecko” (dalej ,,Magazyn”).

2.      Fundatorem nagród w Konkursie jest Centrum Nauki Kopernikz siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa(dalej, Fundator).

3.      Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 5/2018Magazynu,,Dziecko”i zostanie przeprowadzony na łamach Magazynu, w dniach od 18 kwietnia do 2018 roku do 4 maja 2018 roku.

4.      Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

6.      Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie serwisu www.edziecko.pl (dalej „Serwis”).

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.      Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki określone w Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.

3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatoranagród, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

4.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.      Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.      Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 18 kwietnia 2018 rokuod godz. 00:01 do04 kwietnia 2018 roku. do godz. 23:59 przesłaćna adres e-mail:konkurs_dziecko@agora.plkrótkie uzasadnienie zawierające odpowiedź na pytanie: ,,Dlaczego to Ty i Twoje dziecko/dzieci powinniście otrzymać voucher do Centrum Nauki Kopernik?”  (dalej, odpowiedź konkursowa).

2.      Po przesłaniu odpowiedzi konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

3.      Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 powyżej uważasię moment, w którym odpowiedź  konkursowazostała przysłana na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail.  Za moment przesłania uważa się chwilę jej wpływu na serwer Organizatora.

4.      Jeden Uczestnik może nadesłać wyłączniejedną odpowiedź konkursową i otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.      Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowemogą zostać opublikowane w Magazynie, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook,Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

6.      Odpowiedź  konkursowa powinna mieć formę krótkiej wypowiedzi tekstowej w języku polskim,do maksymalnie 500 wyrazów i zostać przesłana w ogólnodostępnych formatach (doc., pdf).

7.      Uczestnik,z chwilą przystąpienia do Konkursu zapewnia Organizatora, że przesłana odpowiedź konkursowa, nie narusza przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.      Spośród odpowiedzi konkursowych zgłoszonych do Konkursu, spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu, jury składające się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora wskaże 25 najciekawszych odpowiedzi konkursowych, których laureaci otrzymają nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu.

2.      Wyłaniając zwycięzców Konkursu, zwanych dalej„Zwycięzcy” jury będzie się kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością udzielonych odpowiedzi,  przy czym w zakresie wskazanych kryteriów jurybędzie kierowało się subiektywnymi ocenami.

3.      W skład jury ze strony Organizatora będą wchodzili pracownicy redakcji Magazynu.

4.      Nagrodzony Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 15 maja 2018r. poprzez komunikat przesłany na adres poczty mailowej, z której została przesłana zwycięska odpowiedź konkursowa. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody, wysłać na adres e-mail podany w zawiadomieniu wiadomość zawierającą dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania.

5.      Brak przekazania Organizatorowi informacji lub oświadczeń zgodnie z ust. 4 powyżej w terminie 4 dni oddnia powiadomienia o wygranej, powoduje, że Uczestnik traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji, Organizator będzie uprawniony do wyboru dodatkowej zwycięskiej pracy konkursowej, do której znajdą zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie. W tej sytuacji, kolejna osoba, której praca konkursowa zostanie wybrana, traktowana jest jak ZwycięzcaKonkursu. Jury kontaktuje się z kolejną osobą za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 3 dni od momentu jej wybrania. Jeżeli kolejna osoba nie odpisze w ciągu 4 dni od momentu wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej, nagroda przypada kolejnej osobie, do której ma zastosowanie procedura określona w niniejszym ustępie.

6.      Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną nagrodę rzeczową.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli przesłane prace konkursowe będą naruszać § 6 Regulaminu lub nie będą spełniać warunków określonych w § 3 pkt 6 Regulaminu.

§ 5. Nagrody

1.      Nagrodami w Konkursie jest 25 podwójnych voucherów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z terminem ważności do dnia 31.12.2018r.(dalej, Nagroda).Vouchery podlegają wymianie na podwójny bilet jednorazowego wstępu do Centrum Nauki Kopernika z przeznaczeniem na zwiedzanie wystaw stałych. Cena detaliczna vouchera to 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote).

2. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez uczestnika w treści wiadomości e-mail, o której mowa w §4ust. 4 w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Ryzyko przypadkowej utraty vouchera  po jego doręczeniu, na wskazany w treści wiadomości e-mail, o której mowa w §4ust. 4 adres przechodzi na Zwycięzcę, co oznacza, że w przypadku utraty, zniszczenia bądź zgubienia vouchera, nie podlega on wymianie na nowy.

3.      Vouchery podlegają wymianie na bilet wstępu z QR kodem, który jest ważny jedynie w dniu wymiany vouchera na bilet.

4.       Wymiany vouchera na bilet Uczestnik dokonuje we własnym zakresie. Wymiany należy dokonać w Centrum Nauki Kopernik, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, w kasie numer 5, w godzinach otwarcia kas. Wymiany należy dokonać  przed upływem terminu ważności vouchera.

5.       Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

8.       Każdego odwiedzającego Centrum Nauki Kopernik obowiązuje regulamin zwiedzania CNK, który jest dostępny na stronie internetowej www.kopernik.org.pl, w zakładce „o centrum”.

9        Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

10    Zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody w przypadku, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu.

§6 Postanowienia dodatkowe

1.             Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)             przedstawiona przez uczestnika odpowiedź konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;

b)             wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej odpowiedz konkursowej w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Agorę opracowania odpowiedzi konkursowej (poprzez jej dopasowanie
i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora oraz prawo do nieograniczonego
w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów
w ramach archiwum;

- publikowanie odpowiedzi konkursowej, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości pracy konkursowej, jak również co do jej fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet.

c)     zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem imienia i nazwiska uczestnika. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie wykorzysta danych i wizerunku do celów marketingowych.

§7. Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Czasopisma, z dopiskiem „Konkurs magazynu Dziecko” lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w Serwisie konkursowym konkurs_dziecko@agora.pl. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listem poleconym(decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w serwisie konkursowym.

2.      Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszeń dotyczących nagrody, wynikających z rękojmi lub gwarancji oraz prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym w związku z Konkursem.

3.      Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji z informacją o zajętym stanowisku zostanie przesłana na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).

§ 8. Ochrona danych osobowych

1.     Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej „Rozporządzeniem”).

2.      Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

3.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

4.     Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).

5.     Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. Fundatorowi, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

6.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7.      Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.      Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

9.      Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10.    Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Uczestnika na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody uniemożliwia realizację wydania nagrody.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.      Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2.      Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, jeżeli Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w § 7 Regulaminu.


 

Więcej o: