Regulamin konkursu Testuj razem z "Dzieckiem" produkty Chicco

Kup najnowszy numer Miesięcznika "Dziecko" i zgłoś się, by testować produkty Chicco. Poniżej regulamin konkursu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu o nazwie "Testuj razem z Dzieckiem produkty Chicco", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem", będący wydawcą magazynu ,,Dziecko” (dalej ,,Magazyn”).

2.      Sponsorami nagród w Konkursie jest firma Chicco: z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31a,01-377 W-wa (dalej, Sponsor).

3.      Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 4/2018 magazynu ,,Dziecko” i zostanie przeprowadzony na łamach Magazynu, w dniach od  8 marca 2018 roku do 20 marca 2018 roku.

4.      Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

6.      Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie serwisu www.edziecko.pl (dalej „Serwis”).

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.      Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskieji spełniające warunki określone w Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.

3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Sponsora nagród, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

4.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.      Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.      Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 8 marca 2018 roku od godz. 00:01 do 20 marca 2018 roku. do godz. 23:59 na adres mailowy test_chicco@agora.pl przesłać odpowiedź zawierającą uzasadnienie: ,,Dlaczego to ja powinienem otrzymać zestaw akcesoriów marki Chicco do przetestowania?”.  (dalej, odpowiedź konkursowa) wraz z fotografią (dalej, praca konkursowa).Na zdjęciu musi być widoczny uczestnik konkursu. Zestaw testowy, którego dotyczy pytanie konkursowe będzie składał się z: wkładek laktacyjnych, okładów termożelowych, plastrów na brodawki, poduszki do karmienia, sterylizatora elektrycznego, smoczka Physio Micro, butelki NatutalFeeling 150 ml oraz maskotki zawieszki na smoczek.

2.      Po przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

3.      Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 powyżej uważa się moment, w którym praca konkursowa została przysłana na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail.  Za moment przesłania uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.

4.      Jeden Uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną pracę konkursową i otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.      Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane w Magazynie, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook,Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

6.      Odpowiedź  konkursowa powinna mieć formę krótkiej wypowiedzi tekstowej w języku polskim,do maksymalnie 500 wyrazów i zostać przesłana w ogólnodostępnych formatach (doc., pdf).

7.      Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia, zapewnia Organizatora, że zgłoszenie pracy konkursowej tj. zdjęcia(fotografii) w Konkursie, jak i sama odpowiedź praca konkursowa nie naruszają przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu, w szczególności jest uprawniony do decydowania o wykorzystaniu i ewentualnym rozpowszechnieniu wizerunku utrwalonego na zdjęciu wchodzącym w skład zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z zasadami Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.      Spośród prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu, spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu, jury składające się z przedstawicieli Organizatora i Sponsora wskaże 20 najciekawszych prac konkursowych, których laureaci  otrzymają nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Następnie spośród 20 najciekawszych prac konkursowych jury dokona wyboru 5 zwycięskich prac. .Pięć zwycięskich prac zostanie opublikowanych na łamach czerwcowego numeru wydania magazynu ,,Dziecko”.

2.      Wyłaniając laureatów oraz zwycięzców Konkursu, zwanych dalej ,Laureatów” i „Zwycięzców” jury będzie się kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością udzielonych odpowiedzi oraz przesłanej fotografii,  przy czym w zakresie wskazanych kryteriów jury będzie kierowało się subiektywnymi ocenami.

3.      W skład jury ze strony Organizatora będą wchodzili pracownicy redakcji Magazynu.

4.      Nagrodzony Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 5 kwietnia 2018 r., poprzez komunikat przesłany na adres poczty mailowej, z której została przesłana zwycięska praca konkursowa. Laureat oraz Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać na adres e-mail podany w zawiadomieniu wiadomość zawierającą dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania.

5.      Brak przekazania Organizatorowi informacji lub oświadczeń zgodnie z ust. 4 powyżej w terminie 4 dni od dnia powiadomienia o wygranej, powoduje, że Uczestnik traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji, Organizator będzie uprawniony, do wyboru dodatkowej zwycięskiej pracy konkursowej, do której znajdą zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie. W tej sytuacji, kolejna osoba, której praca konkursowa zostanie wybrana, traktowana jest jak Laureat Konkursu. Jury kontaktuje się z kolejną osobą za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 3 dni od momentu jej wybrania. Jeżeli kolejna osoba nie odpisze w ciągu 14 dni od momentu wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej, nagroda przypada kolejnej osobie, do której ma zastosowanie procedura określona w niniejszym ustępie.

6.      Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną nagrodę rzeczową.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli przesłane prace konkursowe będą naruszać § 6 Regulaminu lub nie będą spełniać warunków określonych w § 3 pkt 6 Regulaminu.

§ 5. Nagrody

1.      Nagrodami w Konkursie jest 20 zestawów zawierających akcesoria marki Chicco do przetestowania. W skład każdego zestawu wjedzie:

1 opakowanie wkładek laktacyjnych w ilości 30 sztuk, 1 opakowanie okładów termożelowych w ilości 2 sztuki, 1  opakowanie plastrów na brodawki w ilości 6 sztuk, poduszka do karmienia, sterylizator elektryczny, smoczek Physio Micro, butelki NatutalFeeling 150 ml oraz maskotki zawieszki na smoczek.  Cena zestawu 520 złotych.

2.      Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

3.      Zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody w przypadku, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu.

§6 Postanowienia dodatkowe

1.             Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)             przedstawiona przez uczestnika praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;

b)             jest uprawniony do utrwalenia w pracy konkursowej widocznej w kadrze aranżacji wnętrz, stylizacji i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonych elementów pracy konkursowej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a korzystanie z pracy konkursowej nie narazi Organizatora na odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do aranżacji wnętrz lub prawa do prywatności;

c)             wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Agorę opracowania pracy konkursowej (poprzez jej dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów
w ramach archiwum;

d)             wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania pracy konkursowej (poprzez jego dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Organizatora magazynie „Dziecko” oraz w serwisach internetowych Organizatora i profilach w portalach społecznościowych Organizatora; 

e)             udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenia pracy konkursowej, zwielokrotnienia egzemplarzy pracy konkursowej dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania egzemplarzy pracy konkursowej do obrotu,

- rozpowszechnianie i wprowadzanie pracy konkursowej do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności magazynu „Dziecko”;

- publikowanie pracy konkursowej, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości pracy konkursowej, jak również co do jej fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet.

f)       zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem imienia i nazwiska uczestnika oraz wizerunku osoby przedstawionej na fotografii. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie wykorzysta danych i wizerunku do celów marketingowych. Organizator oświadcza, że  posiada zgody wszystkich osób, których wizerunek jest uwidoczniony na pracy konkursowej, na rozpowszechnianie ich wizerunku.

§7. Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Czasopisma, z dopiskiem „Test Chicco” lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w Serwisie konkursowym test_chicco@agora.pl. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listem poleconym(decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w serwisie konkursowym.

2.      Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszeń dotyczących nagrody, wynikających z rękojmi lub gwarancji oraz prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym w związku z Konkursem.

3.      Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji z informacją o zajętym stanowisku zostanie przesłana na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).

§ 8. Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania listy laureatów zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody przez Uczestnika - także dla celów marketingowych Organizatora i Sponsora lub jego kontrahentów.

2.      Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.      Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej może obejmować także, pod warunkiem udzielenia odpowiednich zezwoleń,publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku Uczestnika.

4.      Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6.      Dane osobowe Uczestników, którzy nie udzieli dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych zostaną usunięte przez Organizatora z dniem upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji, chyba że dłuższe przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności dla potrzeb rozliczenia zobowiązań podatkowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.      Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2.      Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, jeżeli Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w § 7 Regulaminu.

Więcej o:
Copyright © Agora SA