Regulamin konkursu "Pamiętnik z wakacji"

Kup "Dziecko" nr 8/2017, weź udział w konkursie i wygraj zabawkę Chicco!

§1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej „Organizatorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 47.665.426,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca magazynu ,,Dziecko” oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://edziecko.pl (dalej, Serwis).

2. Fundatorem nagród w Konkursie i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za ich wydanie zwycięzcom jest Organizator.

3. Organizator informuje o Konkursie na łamach serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://edziecko.pl dalej zwanego „Serwisem”.

4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 06 lipca 2017 roku od godziny 09:00 do dnia 15 sierpnia 2017 do godziny 23:59.

5.Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 06 lipca 2017 roku od godziny 09:00 do dnia 15 sierpnia 2017 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną - na adres e-mail: konkurs_dziecko@agora.pl – zdjęcie swojego dziecka wykonane podczas wakacji (dalej „praca konkursowa”).

Zdjęcie konkursowe może zostać przesłane w pliku jpg, gif, przy czym powinno być w rozmiarze nie większym niż 10 MB.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden zdjęcie konkursowe za pracę zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza praca zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości zawierającej zdjęcie konkursowe, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane zdjęcie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia danego zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia konkursowego, tak aby nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscu, na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również w profilu Organizatora na portalu społecznościowym - za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

7. Poprzez przesłanie pracy konkursowej uczestnik oświadcza, że zdjęcie jest dziełem oryginalnym, autorstwa uczestnika i nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące posługiwania się tym utworem przez uczestnika lub Organizatora. Z chwilą przesłania pracy konkursowej uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji do publikowania zdjęcia konkursowego w Serwisie, jak również w profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook (pl-pl.facebook.com/magazyndziecko/).

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Spośród odpowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 16 (szesnaście) najciekawszych zdjęć, kierując się przede wszystkim oryginalnością oraz wartością marketingową przesłanej pracy konkursowej, a uczestnikom, którzy je nadeślą zostaną przyznane nagrody rzeczowe określone w § 5 ust.1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Wyniki konkursu Organizator opublikuje na serwisie eDZIECKO dostępnego pod adresem http://edziecko.pl , w dniu: 30 sierpnia 2017 r.

5. Nagrody zostaną doręczone zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, na  adresy wskazane w treści wiadomości e-mail, przy której  przesłano pracę  konkursową, stosownie do  §3 ust. 1 powyżej.

§ 5. NAGRODA.

1. Szesnastu uczestnikom, których odpowiedzi konkursowe zostaną wyróżnione, zostaną przyznane nagrody:

za zajęcie 1 miejsca - CHICCO Miś Podróżnik o wartości 203 zł brutto,

za zajęcie 2 miejsca - CHICCO Miś Podróżnik o wartości 203 zł brutto,

za zajęcie 3 miejsca - CHICCO Miś Podróżnik o wartości 203 zł brutto,

za zajęcie 4 miejsca - CHICCO Stolik Hobby o wartości 189 zł brutto,

za zajęcie 5 miejsca - CHICCO Stolik Hobby o wartości 189 zł brutto,

za zajęcie 6 miejsca - CHICCO Stolik Hobby o wartości 189 zł brutto,

za zajęcie 7 miejsca - CHICCO Stolik Hobby o wartości 189 zł brutto,

za zajęcie 8 miejsca - CHICCO Wesołe Zakupy o wartości 166 zł brutto,

za zajęcie 9 miejsca - CHICCO Wesołe Zakupy o wartości 166 zł brutto,

za zajęcie 10 miejsca - CHICCO Wesołe Zakupy o wartości 166 zł brutto,

za zajęcie 11 miejsca - CHICCO Wesołe Zakupy o wartości 166 zł brutto,

za zajęcie 12 miejsca – CHICCO Śpiewający Smok o wartości 86 zł brutto,

za zajęcie 13 miejsca – CHICCO Śpiewający Smok o wartości 86 zł brutto,

za zajęcie 14 miejsca – CHICCO Śpiewający Smok o wartości 86 zł brutto,

za zajęcie 15 miejsca – CHICCO Śpiewający Smok o wartości 86 zł brutto,

za zajęcie 16 miejsca - CHICCO Śpiewający Smok o wartości 86 zł brutto,

2.Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3.Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia zwycięzców Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 4, na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

4.Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora  do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnienie do nagrody wygasa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie zdjęcia będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a)      Posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b)     Zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c)      Poprzez przesłanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora lub w profilu Organizatora w portalach społecznościowych – za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

d)     Zezwala Organizatorowi na nieodpłatne rozpowszechnienie na łamach Serwisu oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook imienia, nazwiska Uczestnika oraz imienia, nazwiska oraz wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: Pamiętnik z wakacji?” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu http://edziecko.pl.

2.        Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu (zapisania pracy konkursowej na serwerze Organizatora). Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod marketingczasopisma@agora.pl. W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa.

3.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: