Jak się bawi Twoje dziecko? REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU pt. „Jak się bawi twoje dziecko?”

§1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej „Organizatorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 47.665.426,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca magazynu ,,Dziecko” oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://edziecko.pl (dalej, Serwis).

2. Fundatorem nagród w Konkursie i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za ich wydanie zwycięzcom jest Organizator.

3. Organizator informuje o Konkursie na łamach serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://edziecko.pl dalej zwanego „Serwisem”.

4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 08 grudnia 2016 roku od godziny 08:00 do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 23:59.

5.Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 08 grudnia 2016 roku od godziny 08:00 do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną - na adres e-mail: konkurs_dziecko@agora.pl - krótki filmik z ulubioną zabawą twojego dziecka (dalej „praca  konkursowa”).

Filmik  nie może być dłuższy niż 5 minut i nie może mieć objętości powyżej 150 MB. W treści wiadomości e-mail osoba zgłaszająca się do Konkursu powinna ponadto wskazać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres do korespondencji.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jeden filmik  konkursowy. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden filmik  konkursowy za pracę  zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza praca zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości zawierającej filmik  konkursowy, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie pracy  konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłany filmik konkursowy  nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia filmiku  do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez przesłanie pracy  konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie filmiku  konkursowego, tak aby nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscu, na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również w profilu Organizatora na portalu społecznościowym - za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

7. Poprzez przesłanie pracy  konkursowej uczestnik oświadcza, że filmik  jest dziełem oryginalnym, autorstwa uczestnika i nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące posługiwania się tym utworem przez uczestnika lub Organizatora. Z chwilą przesłania pracy  konkursowej uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji do publikowania filmików  konkursowych w Serwisie, jak również w profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook (pl-pl.facebook.com/magazyndziecko/) ( w całości lub dowolnie przez Organizatora wybranych fragmentach, w tym m. in. do celów marketingowych Organizatora. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik zobowiązuje się na wezwanie Organizatora do przystąpienia do pisemnej umowy o udzielenie wyłącznej licencji do  konkursowej.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Spośród odpowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 13 (trzynaście) najciekawszych filmików, kierując się przede wszystkim oryginalnością oraz wartością marketingową przesłanej pracy konkursowej, a uczestnikom, którzy je nadeślą zostaną przyznane nagrody rzeczowe określone w § 5 ust.1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Wyniki konkursu Organizator opublikuje w numerze 3/2017 magazynu ,,Dziecko”( na rynku 07.02.2017 r.) oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Nagrody zostaną doręczone zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, na  adresy wskazane w treści wiadomości e-mail, przy której  przesłano pracę  konkursową, stosownie do  §3 ust. 1 powyżej.

§ 5. NAGRODA.

1. Trzynastu uczestnikom, których odpowiedzi konkursowe zostaną wyróżnione, zostaną przyznane nagrody:

za zajęcie I miejsca - CHICCO KRZESŁO POLLY MAGIC o wartości  565 zł brutto,,

za zajęcie II miejsca - CHICCO LEŻACZEK BALOON o wartości 320 zł brutto

za zajęcie III miejsca - CHICCO PCHACZ WESOŁE ZAKUPY o wartości 159 zł brutto,

za zajęcie IV miejsca – CHICCO ŚWIECĄCA SOWA i WIEWIÓRKA o wartości 144 zł brutto,

za zajęcie V miejsca - CHICCO JEŹDZIDEŁKO ALL AROUND BOY o wartości 129 zł brutto,

za zajęcie VI miejsca – CHICCO JEŹDZIDEŁKO DLA DZIEWCZYNKI ALL AROUND GIRL o wartości 129 zł brutto,

za zajęcie VII miejsca - CHICCO SAMOCHÓD BILLY o wartości 109 zł brutto,

za zajęcie VIII miejsca - CHICCO PANEL NA ŁÓŻECZKO „WSCHÓDZACHÓD SŁOŃCA” o wartości 89 zł brutto

za zajęcie IX miejsca - CHICCO PUZZLE DOMEK o wartości 75 zł brutto,

za zajęcie X miejsca - CHICCO GRAJĄCE KLUCZE o wartości 49 zł brutto,

za zajęcie XI miejsca - CHICCO GRZECHOTKA Z PRZYSSAWKĄ o wartości 28 zł brutto,

za zajęcie XII i XIII miejsca - KOSZYCZEK Z KOSMETYKAMI JOHNSON’S o wartości 80 zł brutto.

2.Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3.Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia zwycięzców Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 4, na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

4.Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora  do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnienie do nagrody wygasa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie filmiki  będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a)      posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej  i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b)     zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej  w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c)      poprzez przesłanie filmiku  konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora lub w profilu Organizatora w portalach społecznościowych – za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

d)     jest uprawniony do utrwalenia w utworze audiowizualnym widocznej w kadrze aranżacji wnętrz, stylizacji (ubioru, etc.) i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonych utworów włączonych do utworu w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także jest uprawniony do utrwalenia w utworze audiowizualnym widocznych  kadrze osób, a korzystanie z filmiku nie narazi Organizatora na odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do aranżacji wnętrz, stylizacji lub prawa do prywatności;

e)      zezwala Organizatorowi na nieodpłatne rozpowszechnienie na łamach Serwisu oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook imienia, nazwiska Uczestnika oraz imienia, nazwiska oraz wizerunku osób utrwalonych na filmiku.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: Jak się bawi twoje dziecko?” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu http://edziecko.pl.

2.        Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu (zapisania pracy konkursowej na serwerze Organizatora). Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod marketingczasopisma@agora.pl. W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa.

3.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.