Konkurs! Wymyśl hasło reklamowe i wygraj nagrodę

Do 15 kwietnia trwa konkurs sms-owy. Wystarczy wysłać propozycję hasła reklamującego magazyn "Dziecko extra" - na uczestników i uczestniczki czeka aż 110 atrakcyjnych nagród! Szczegóły znajdziecie w magazynie "Dziecko extra" i w regulaminie poniżej.

Regulamin konkursu SMS-owego w kwartalniku "Dziecko Extra" nr 1/2016

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs kwartalnika Dziecko Extra nr 1/2016 (zwany dalej " Konkursem ").

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród przewidzianych Konkursem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej " Organizatorem "), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą kwartalnika "Dziecko Extra" i właścicielem serwisu www.edziecko.pl

Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 marca 2016 roku, od godziny 12.00 do dnia 15 kwietnia 2016 roku do godziny 23.59.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, za jego niedotarcie bądź opóźnienie spowodowane przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 2 poniżej.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie propozycji hasła reklamowego dla kwartalnika Dziecko Extra w postaci SMSa (krótkiej wiadomości tekstowej) na numer 7268 o treści:

DCE (kod przypisany do wybranej przez siebie nagrody ).hasło (np. DCEPerkusja.hasło)

Koszt jednego SMSa to 2 zł bez VAT, a 2,46 zł z VAT). Hasło nie może zawierać więcej niż 160 znaków.

Hasło należy wpisać bezpośrednio po "kropce", nie używając spacji w treści hasła.

W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek.

SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 3. SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie.

§ 4 Przyznawanie Nagród

Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda, bez względu na ilość przesłanych SMS-ów. Jeżeli jeden uczestnik z tego samego numeru telefonu prześle więcej niż jeden SMS z prawidłową odpowiedzią, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS zarejestrowany jako pierwszy w systemie operatora SMS.

Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.

Zwycięzcami Konkursu zostaje 110 Uczestników, których propozycje haseł/zaproszeń zostaną uznane za najciekawsze przez komisję konkursową.

Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 4 powyżej, Organizator do 15 dni po zakończeniu konkursu (tj. do 30 kwietnia 2016 r.) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS, uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMS-ie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 2,46 zł brutto), w terminie 24 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest łącznie 110 nagród, tj.:

6 zabawek sorter Arka Noego (kod nagrody: DCEArka.hasło)

12 zestawów kosmetyków Oillan Baby (w skład zestawu wchodzi: krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała 75 ml oraz krem przeciw odparzeniom 40 ml), (kod nagrody: DCEOillan.hasło)

18 zestawów chlebaczków + CD z kołysankami (kod nagrody: DCEChlebaczek.hasło)

6 zestawów puzzli Puzlino Granna + książeczka Mat i Świat (kod nagrody:DCEPuzzle.hasło)

12 kurek "KO KO" znoszących jajeczka (kod nagrody: DCEArka.hasło).

8 karuzel z pozytywką,(kod nagrody: DCEKaruzela.hasło).

20 zestawów książek Rok w lesie + Wytwórnik Ekologiczny,(kod nagrody: DCEWlesie.hasło).

18 elektronicznych perkusji "Poczuj rytm" (kod nagrody: DCEPerkusja.hasło).

10 zestawów produktów pielęgnacyjnych + książeczka "A co to?" (kod nagrody: DCESkarb.hasło)

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.edziecko.pl w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu, wskazanej w § 1 ust. 3.

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 5.

2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 5 zd. czwarte niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1 . Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Dziecko Extra", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 1/2016 Dziecko Extra", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego hasła i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w serwisie edziecko.pl lub na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 8 Postanowienia Końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.edziecko.pl

Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 marca 2016 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin staje się skuteczny z chwilą jego udostępnienia na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem, iż jego zmiany nie wpłyną na prawa nabyte uczestników Konkursu.

Copyright © Agora SA