Konkurs z Agi Bagi - regulamin

Warszawa, 11 czerwca 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU MIESIĘCZNIKA DZIECKO NR 7/2015

"Konkurs z Agi Bagi"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem konkursu pt. "Konkurs z Agi Bagi" zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" ("Miesięcznik"), zwana dalej "Organizatorem".

Przedmiotem Konkursu jest ocena artystycznych walorów zgłaszanych do Konkursu prac tj. wybór najciekawszych zdjęć rysunków bądź innych prac plastycznych przedstawiających postacie z bajki "Agi Bagi" (zwane dalej "Pracami Konkursowymi").

Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników redakcji Miesięcznika.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikiem Konkursu jest osoba nadsyłająca Pracę Konkursową.

3. PRZEBIEG I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 07/2015 Miesięcznika, który dostępny będzie w sprzedaży od 11 czerwca 2015 r. do 8 lipca 2015 r. oraz opcjonalnie na stronie serwisu edziecko.pl w okresie od 11 czerwca 2015 do 8 lipca 2015 r.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie Organizatorowi Pracy Konkursowej składającej się ze zdjęcia rysunku bądź innej pracy plastycznej przedstawiającej postacie z bajki "Agi Bagi"

Wraz ze zgłoszeniem zawierającym zdjęcie stanowiącym Pracę Konkursową uczestnik musi przesłać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Zgłoszenia przesłane Organizatorowi bez kompletnych danych nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać: w formie elektronicznej na adres:

konkurs-agibagi@agora.pl

Termin nadsyłania prac upływa 8 lipca 2015 roku o godz.: 17:00.

Jeden uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac konkursowych, jednakże jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród nagród określonych w Regulaminie.

Poprzez przesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na łamach Miesięcznika "Dziecko"(w wersji drukowanej i cyfrowej), w serwisie edziecko.pl oraz na profilu Miesięcznika "Dziecko" w serwisie społecznościowym Facebook.

Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że jest uprawniony do samodzielnego (jednoosobowego) składania wszelkich zapewnień, oświadczeń i zgód dotyczących Pracy Konkursowej i wyraża zgodę na publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej lub jej części na łamach Miesięcznika, w tym jego wydania cyfrowego, lub stronach serwisu edziecko.pl oraz na profilu Miesięcznika "Dziecko" w serwisie społecznościowym Facebook, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

Uczestnik z chwilą nadesłania Pracy Konkursowej oświadcza i zapewnia, że prace zgłoszone przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli ww. praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencje do takiego utworu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji.

W przypadku, jeżeli zdjęcie (rysunku bądź innej pracy plastycznej) zgłoszone przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik z chwilą zgłoszenia ww. utworu do konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do dzieła i do praw pokrewnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs-agibagi@agora.pl, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybrany, w szczególności na łamach Miesięcznika "Dziecko"(w wersji drukowanej i cyfrowej), w serwisie edziecko.pl oraz na profilu Miesięcznika "Dziecko" na serwisie społecznościowym Facebook.

Jeżeli po zamieszczeniu pracy konkursowej na łamach Miesięcznika "Dziecko" (w wersji drukowanej i cyfrowej), w serwisie edziecko.pl oraz na profilu Miesięcznika "Dziecko" na serwisie społecznościowym Facebook, zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora pracy konkursowej lub twierdzącą, że dysponuje prawami do niej, Organizator poinformuje o tym Uczestnika pocztą elektroniczną kierowana pod adres, z którego nadesłano pracę konkursową. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Organizatora. W każdym przypadku Organizator jest uprawniony do powstrzymania się od rozpowszechniania Pracy Konkursowej, której roszczenia dotyczą oraz do zawieszenia udziału w konkursie aż do czasu wyjaśnienia zasadności tych roszczeń. Uczestnik może dochodzić od osoby zgłaszającej bezpodstawne zarzuty lub roszczenia odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadach ogólnych.

Jury zdyskwalifikuje prace zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające zachętę do podejmowania działań lub zachować stanowiących zagrożenie dla życia zdrowia lub godności osobistej małoletnich, albo zachęcających do naruszania prawa lub cudzych dóbr prawem chronionych.

4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w ustępach 2 i 3 Regulaminu.

Spośród prac konkursowych jury wskaże 25 najciekawszych prac, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w pkt 4.5.

W skład jury wchodzą pracownicy redakcji Miesięcznika.

Organizator opublikuje wyniki Konkursu w Miesięczniku "Dziecko" nr 9/2015, który ukaże się na rynku 6 sierpnia 2015 r. oraz opcjonalnie na: stronie serwisu Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.edziecko.pl i na profilu Miesięcznika "Dziecko" na serwisie społecznościowym Facebook, jak również powiadomi o nich zwycięzców Konkursu z wykorzystaniem przesłanych w zgłoszeniach konkursowych adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów.

Nagrodami w Konkursie są gadżety związane z bajką "Agi Bagi":

5 zestawów - maskotka+ t-shirt

20 zestawów - płyta z bajkami na DVD + 4 książeczki

5. ODBIÓR NAGRÓD

Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 1 października 2015 roku.

Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ustępach 2, 3, 4 oraz 5 Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

W przypadku niepodjęcia przesyłki z nagrodą, nagrody pozostają do dyspozycji Zwycięzcy w siedzibie Organizatora w terminie do 1 grudnia 2015 r., skąd Zwycięzca może je odebrać na swój koszt i ryzyko. Po bezskutecznym upływie terminu do samodzielnego odbioru nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs z Agi Bagi" - w terminie do 31 grudnia 2015, osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub poczty elektronicznej, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w ramach Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach realizacji umowy przystąpienia do Konkursu oraz, za osobną zgodą Uczestnika, przesyłania informacji o produktach Organizatora.

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie danych Uczestnika i utrwalonego na nagraniu głosu dziecka. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (na terenie Polski), numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Przetwarzanie danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także w serwisie edziecko.pl, w czasie trwania Konkursu.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Uczestnik może zrezygnować (odstąpić) z udziału w konkursie poprzez wysłanie pod adres poczty elektronicznej, o jakim mowa w pkt. 3.6 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji (odstąpieniu, wycofaniu, skasowaniu zgłoszenia) z udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w tym poprzez nadesłanie widomości e-mail pod adres wskazany w pkt. 3.5 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od daty nadesłania Pracy Konkursowej. Z chwilą złożenia oświadczenia w ww. terminie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nadesłania zgłoszenia gasną.

Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Copyright © Agora SA