REGULAMIN KONKURSU MIESIĘCZNIKA DZIECKA "PISZĘ O DZIECKU"

.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pt. "Piszę o dziecku" zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" ("Miesięcznik"), zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 09/2014 Miesięcznika, który dostępny będzie w sprzedaży od 7 sierpnia 2014 r. do 3 września 2014 r. oraz w numerze 10/2014 Miesięcznika, który dostępny będzie w sprzedaży od 4 września 2014 r. do 1 października 2014 r., oraz opcjonalnie na stronie serwisu edziecko.pl w okresie od 7.08.2014 do 10.10.2014.

1.3 Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.4 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników redakcji Miesięcznika.

1.5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób p osiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

2.3 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.5 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. PRZEBIEG I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 09/2014 i 10/2014 Miesięcznika

3.2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie Organizatorowi pracy konkursowej - tekstu autorstwa uczestnika, w formie wypowiedzi o tematyce wybranej spośród zagadnień:

a) Moja historia ciążowa

b) Opowieść o moim porodzie

c) Poznajemy się - czyli pierwsze dni z dzieckiem.

d) Być ojcem - czyli opowieści ojców - i tych świeżo upieczonych, i tych ze sporym bagażem doświadczeń.

e) Dzieciaki i my - z życia rodziny z dwójką, trójką lub większą gromadką dzieci.f) Trudne rodzicielstwo - dla tych, którzy muszą zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami: chorobą dziecka, niepełnosprawnością, samotnym macierzyństwem, rozłąką.

g) Ja, mama aktywna - czyli jak macierzyństwo pomogło mi w znalezieniu swojego miejsca na ziemi

3.3 Tekst zgłoszony jako praca konkursowa musi mieć pliku tekstowego, np. Word. Objętość tekstu musi zawrzeć się w rozmiarze od 10 do 20 tysięcy znaków (ze spacjami).

3.4. W przypadku zgłoszeń uczestników, których teksty zostały opublikowane na blogach, zgłoszenie konkursowe powinno zawierać tekst w formie spójnej całości oraz adres bloga uczestnika konkursu .

3.5. Wraz z tekstem stanowiącym pracę konkursową uczestnik musi przesłać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.4. Zgłoszenia przesłane Organizatorowi bez kompletnych danych nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu.

3.6. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać:

- w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl , w tytule maila muszą znaleźć się: nazwisko uczestnika oraz informacja "Konkurs na pamiętnik - piszę o dziecku".

3.7. Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2014 roku

3.8. Jeden uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac konkursowych, jednakże jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród nagród określonych w Regulaminie.

4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w ustępach 2 i 3 Regulaminu.

4.2. Spośród prac konkursowych jury wskaże 12 najciekawszych prac, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w pkt 4.5.

4.3. W skład jury wchodzą pracownicy redakcji Miesięcznika.

4.4. Do dnia 31 grudnia 2014 roku Organizator opublikuje wyniki Konkursu w Miesięczniku nr 1/2014 oraz opcjonalnie na stronie serwisu edziecko.pl , jak również powiadomi o nich zwycięzców Konkursu z wykorzystaniem przesłanych w zgłoszeniach konkursowych adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów.

4.5. Nagrodami w Konkursie są:

a) 3 nagrody główne: Wózek spacerowy Maxi Cosi,

b) 3 drugie nagrody: fotelik samochowy Maxi-Cosi Tobi,

c) 6 trzecich nagród: kuferki na pamiątki dziecka Baby Art.

5. ODBIÓR NAGRÓD

5.1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 15 stycznia 2014

5.2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5.3. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ustępach 2, 3, 4 oraz 5 Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.4. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 30 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

5.7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na pamiętnik - piszę o dziecku", - w terminie do 31 stycznia 2015, osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub poczty elektronicznej, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także w serwisie dziecko.pl, w czasie trwania Konkursu.

7.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.3 . Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wydanie nagrody konkursowej. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu do nich i ich poprawiania. Przetwarzanie danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

7. 4. Poprzez przesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na łamach Miesięcznika lub w serwisie edziecko.pl.

7.5. Poprzez przesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej lub jej części na łamach Miesięcznika, w tym jego wydania cyfrowego, lub stronach serwisu edziecko.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

Copyright © Agora SA