Regulamin akcji promocyjnej "Weekend zniżek" ("Akcja Promocyjna"), odbywającej się w dniach 24-25 maja 2014 roku

Regulamin Akcji Promocyjnej odbywającej się w dniach 16-17 czerwca 2007 roku

§1.

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").

Akcja Promocyjna trwa w okresie od 24-25 maja 2014 roku, przy czym:

a) z zastrzeżeniem postanowienia lit. b) Akcja Promocyjna w większości sklepów trwa od 24 do 25 maja 2014;

- Attipas - 24.05 - 30.06.2014

- Balladine - 24.05 - 27.05.2014

- bdsklep.pl - 24.05 - 30.06.2014

- beGlossy - 08.05 - 25.05.2014

- Bimbus - 19.05 - 26.05.2014

- Kompas - 24.05 - 27.06.2014

- bliżejciebie.pl - 08.05 - 30.06.2014

- Blue Jay - 17.05 - 30.05.2014

- Bokado.pl - 24.05 - 30.05.2014

- Cocoshki - 08.05 - 08.06.2014

- Coocoo.pl - 08.05 - 01.06.2014

- dpam.pl - 08.05 - 31.05.2014

- e-zabawkowo.pl - 24.05 - 31.05.2014

- e-kaan.pl - 19.05 - 31.05.2014

- endo - 08.05 - 31.05.2014

- epinokio.pl - 05.05 - 30.06.2014

- Kids Town - 23.05 - 29.05.2014

- mamagama - 24.05 - 31.05.2014

- Maylily - 08.05 - 30.06.2014

- merlin.pl - 08.05 - 01.06.2014

- mlekolandia.pl - 08.05 - 31.07.2014

- modarukids.pl - 08.05 - 15.06.2014

- MONA - 23.05 - 30.05.2014

- Piccolo Tesoro - 08.05 - 08.06.2014

- Poofi - 10.05 - 31.05.2014

- Sandra SPA - 08.05 - 15.06.2014

- Skarb Matki - 05.05 - 30.06.2014

- Stena Line - 08.05 - 31.08.2014

- Stilago - 24.05 - 31.05.2014

- okulary.szkla.pl - 24.05 - 15.06.2014

- tablu.pl - 24.05 - 31.05.2014

- tuptup24.eu - 23.05 - 26.05.2014

- zombiedash - 24.05 - 30.06.32014

Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało wskazane na stronie www.edziecko.pl.

Udział w Akcji Promocyjnej w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

§2.

Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 6/2014 miesięcznika "Dziecko" i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.

Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 6/2014 miesięcznika "Dziecko" określają szczegółowo miejsce, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.

Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z numeru 6/2014 Miesięcznika "Dziecko", a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.

Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 6/2014 miesięcznika "Dziecko" lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj. nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do uczestników nabywających miesięcznik "Dziecko" w wersji cyfrowej na iPada, pobraną z App Store, Samsung Apps i Google Play

Realizacja kuponu odbywa się poprzez:

- aktywację kuponów w trybie on-line dokonywaną przez opcję "wygeneruj kupon";

- wykorzystanie kuponu poprzez opcję "zrealizuj kupon" na ekranie mobilnego urządzenia elektronicznego wybieraną i uruchamianą przez pracownika sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym urządzenie mobilne (iPad) może pozostawać w trybie off-line podczas realizacji kuponu.

§ 3.

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.

Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.

§4.

Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.edziecko.pl.

Więcej o: