WYGRAJ SPACERÓWKĘ!

Regulamin konkursu SMS Dziecko 5/14 - Regulamin.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu SMSowego w Dziecku 5/14, zwanego dalej "Konkursem" jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dziecko" oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.edziecko.pl, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Organizator informuje o Konkursie na łamach miesięcznika "Dziecko", dalej zwanego "Miesięcznikiem", w numerze 5/2014, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.edziecko.pl, zwanej dalej "Serwisem", jak również na stronie internetowej serwisu Facebook.com, w tzw. profilu użytkownika "Dziecko".

1.3. Plebiscyt i Konkurs zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 05.04.2014 od godziny 00:00 do dnia 05.05.2014 do godziny 23:59

1.5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.

1.6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych odpowiedzi na zakończenie zdania "Dziecko to " Konkurs przeprowadzony będzie w następujących etapach:

a) etap I: Uczestnik wysyła SMS-a zgłoszeniowego o treści KONKURS na numer 72466. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT ,

b) etap II: Uczestnik otrzymuje SMS'a zwrotnego potwierdzającego jego uczestnictwo w grze wraz z instrukcją aby wysłał SMS-a na numer 72466 o treści 1, 2 lub 3 czyli z numerem nagrody o którą gra. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT .

c) etap III: Po wysłaniu SMS-a z numerem nagrody uczestnik otrzymuje wiadomość z zadaniem konkursowym polegającym na dokończeniu zdania "Dziecko to " i wysyła SMS na numer 72466 treść odpowiedzi poprzedzając odpowiednim prefiksem przesłanym w instrukcji. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony jeśli wpłynie wpłynie do Organizatora najpóźniej 5 maja 2014 r. do godz. 23:59.

d) etap IV: wyłonienie zwycięzców - autorów najlepszych haseł, poinformowanie laureatów Konkursu, wydanie nagród wskazanych w ust. 3.2, z zastrzeżeniem postanowień pkt.4.

3.2. Nagrodami w konkursie są:

Nagroda nr 1 - spacerówka BEBECAR Rversus z parasolką o wartości 1548,13 zł netto

Nagroda nr 2 - spacerówka BEBECAR Rversus z gondola i parasolką o wartości 1945,67 zł netto

Nagroda nr 3 - spacerówka trójkołowa BEBECAR Icon z gondolą i parasolką o wartości 1945,67 zł netto

3.3. Uczestnik Konkursu może oddać dowolną liczbę głosów i grać o każdą z trzech nagród o których mowa w ust. 3.2 w okresie trwania konkursu tj. od 5 kwietnia godz. 00:00 do 5 maja 2014 r. godz. 23:59, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda. Warunkiem ważnego zgłoszenia jest przesłanie SMSów zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3.1. Wiadomość SMS nie może zawierać polskich znaków, a jej maksymalna długość to 160 znaków ze spacjami. Koszt każdej wiadomości SMS ponoszony przez zgłaszającego to 2 zł + 23% VAT, tj. 2,46 zł brutto. Przykład: grając o nagrodę nr 1,uczestnik wysyła pierwszego SMSa pod numer 72466 o treści: KONKURS, drugiego SMSa o treści:1 pod numer 72466 oraz trzeciego SMSa pod nr 72466 o treści: dziecko1. Dziecko to .

3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.

3.5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że przesłana odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu.

3.6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania haseł konkursowych w Miesięczniku, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

3.7. Zwycięzcy Konkursów jako autorzy najciekawszych odpowiedzi udzieli Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie z przesłanych przez siebie treści w celu wydawania, promocji, sprzedaży, dystrybucji i udostępniania Miesięcznika.

3.8. Z dniem przesłania wiadomości SMS zawierającej hasło konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do hasła, jako utworu literackiego w zakresie zwielokrotniania hasła na łamach miesięcznika "Dziecko" (w wydaniu papierowym i e-wydaniu), rozpowszechniania w Serwisie w taki sposób każdy miał do niego dostęp w miejscu czasie dowolnie wybranym, a także na nośnikach reklamy zewnętrznej materiałach reklamowych miesięcznika "Dziecko" lub Serwisu.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

4.1. Hasła konkursowe zostaną ocenione ze względu oryginalność i walory estetyczne przez komisje konkursową powołaną spośród pracowników lub współpracowników Organizatora. Komisja konkursowa wybierze trzy zwycięskie hasła w terminie do 19 maja 2014 r. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 uczestników, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze, najbardziej oryginalne i pomysłowe w poszczególnych kategoriach wyróżnionych ze względu na wskazaną przez Uczestnika nagrodę, o jaką się ubiega.

4.2. O przyznaniu Nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora SMSem wysłanym pod numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych po dniu, w którym Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów, tj. do 28 maja 2014 r.

4.3. Laureaci nagród zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru konta bankowego, na które Organizator przekaże nagrodę, poprzez wysłanie SMSa o treści i schemacie na numer podany w SMSie informującym o wygranej.

4.4. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem zamieszkania, adresem e-mail oraz nr PESEL Organizator prześle do Laureata informację dotyczącą sposobu i terminu przekazania.

4.5. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną w ten sposób, że spośród wszystkich zgłoszeń na poszczególną nagrodę wyłonione zostaną trzy najciekawsze odpowiedzi po jednej spośród zgłoszonych do konkursu w kategorii dotyczącej jednej z trzech nagród.

4.6. W przypadku, gdyby w wyniku głosowania w gronie nagrodzonych znalazło się więcej niż jedno hasło uczestnika, uczestnik ten ma prawo do otrzymania jednej nagrody w konkursie.

4.7. Organizator uzależnia wydanie nagrody od uiszczenia na rachunek bankowy Organizatora kwoty stanowiącej równowartość 10% wartości wygranej nagrody zgodnie z podatkową przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Numer rachunku bakowego zostanie wskazany przez Organizatora w e-mailu wysyłanym pod adres określony zgodnie z pkt. 4.4. W przypadku braku uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminie 30 dni od dnia przekazania rachunku bankowego Organizator może pozbawić zwycięzcę prawdo nagrody i poznać ja innemu uczestnikowi wdanej kategorii.

4.8. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.7 nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od daty uznania rachunku bakowego Organizatora kwotą zaliczki na podatek dochodowy od nagrody na adres wskazany Organizatorowi przez uczestnika w trybie przewidzianym ust. 4.3

4.9. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach niniejszego Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w niniejszym punkcie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.10. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS Dziecko 5/14". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu i Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

6.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.