Regulamin konkursu o nazwie ''Dziecko na okładkę magazynu 'Dziecko'''

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Dziecko na okładkę magazynu 'Dziecko'!" (zwanego dalej "Konkursem") oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r., przy czym termin składania przez Uczestników zgłoszeń do udziału w Konkursie wraz fotografią to czas pomiędzy 10 grudnia a 24 grudnia 2013 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch etapach: 5 stycznia oraz 15 stycznia 2014 r.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL https://www.edziecko.pl

. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.edziecko.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być prawni opiekunowie dzieci w wieku od 6 do 18 miesięcy, zamieszkali w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie i najpóźniej posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieograniczoną władzę rodzicielską nad dzieckiem, którego wizerunek utrwalony na fotografii zostanie zgłoszony do Konkursu. Osoby nie będące prawnymi opiekunami dziećmi mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą wyrażoną przez wszystkich prawnych opiekunów dziecka.

3. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.

4. W Konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy poza wizerunkiem dziecka, utrwalonym na fotografii w formularzu rejestracyjnym dostępnym na www.edziecko.plumieściły dokładne dane adresowe (imię nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, wiek dziecka), a przystępując do Konkursu zaakceptowany niniejszy Regulamin w całości.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Uczestnicy Konkursu w terminie od 10 grudnia do 24 grudnia 2014 r. przesyłają Organizatorowi za pomocą formatki zamieszczonej, po uprzednim zalogowaniu, na stronie www.edziecko.plfotografię przedstawiająca dziecko w wieku wskazanym w §2.2. Dokonanie zgłoszenia jest uzależnione od wysłania na numer 72466 wiadomości SMS o treści OKLADKA z telefonu komórkowego zarejestrowanego w sieci polskiego operatora telekomunikacyjnego. Opłata za wiadomość SMS wynosi 2 złote plus należny podatek od towarów i usług, tj. 2,46 złotych brutto. Osoba pragnąc przystąpić do Konkursu otrzyma zwrotnie wiadomość SMS z kodem uprawniającym do dodania fotografii do galerii Konkursowej. Agora zastrzega prawo odmowy opublikowania fotografii w galerii Konkursowej jeżeli jej treść narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub godność sportretowanego.

2. Każdy Uczestnik może umieścić w galerii konkursowej tylko jedną fotografię konkursową.

3. Umieszczenie fotografii konkursowej, o której mowa w ustępie 2 powyżej jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie.

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. umieszczenie fotografii w galerii konkursowej) Uczestnik Konkursu - w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w zgłoszeniu (w szczególności fotografii, wizerunku oraz elementów scenografii utrwalonej na fotografii, charakteryzacji lub stylizacji) - oświadcza, że:

a) przedstawione przez Uczestnika utwory (fotografia i utwory na niej utrwalone) są dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-e) poniżej;

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.edziecko.ploraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania utworu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu www.gazeta.ploraz serwisu www.edziecko.pl, a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum;

c) wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanej przez Uczestnika fotografii, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora, w tym w szczególności na łamach magazynu "Dziecko", w nakładach do 100.000 egzemplarzy oraz na nieodpłatne wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu do obrotu w okresie do dnia 30 grudnia 2014 r.;

d) wyraża zgodę na korzystanie z utworu bez wskazania autorstwa;

e) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do fotografii na polach eksploatacji:

- utrwalenia w całości lub części, zwielokrotnienia egzemplarzy utworów dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- utrwalenie i publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej typu back light;

- wprowadzania egzemplarzy utworów w całości lub części do obrotu,

- rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach miesięcznika "Dziecko" wydawanego przez Organizatora,

- publikowanie utworu w całości lub w części, w zestawieniach określonych przez Agorę, a także poszczególnych elementów utworu, jego publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w radiu, telewizji, w sieci internet.

Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu fotograficznego, jak też jego części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji.

a) jest prawnym opiekunem sportretowanego dziecka lub działa za zgodą prawnych opiekunów dziecka i zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach "Gazety Wyborczej" oraz jej dodatków, a także w serwisie internetowym www.dziecko.pli portalu www.gazeta.plimienia, nazwiska oraz wizerunku dziecka utrwalonego na fotografii oraz Uczestnika - w okresie trwania konkursu, celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie;

b) zobowiązuje się udzielić zgód i zezwoleń w zakresie nie mniejszym niż określone w lit. a) - e) do posługiwania się przez Organizatora fotografiami wykonanymi podczas profesjonalnej sesji organizowanej zgodnie z treścią §4.3 oraz §5.1.b.

c) jako prawny opiekun utrwalonego na fotografii dziecka wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w sposób i w zakresie określonym w lit. a) - e).

1. W dniach od 10 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. Organizator opublikuje wszystkie zgłoszone fotografie w galerii konkursowej i opatrzy każdą zgłoszoną fotografię numerem. W tym terminie Organizator umożliwia oddawanie głosów na poszczególne prace konkursowe za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych pod numer 72466 z telefonów komórkowych zarejestrowanych w sieciach polskich operatorów telekomunikacyjnych. SMS winien zawierać treść:

a) dla kategorii wiekowej 6-35 miesięcy treść SMS-a "dziecko.[numer nadany fotografii]"

b) dla kategorii wiekowej 3-6 lat treść SMS-a "starszak.[numer nadany fotografii]"

Z jednego numeru telefonu można oddać dowolną ilość głosów na dowolnie wybraną liczbę prac konkursowych. Opłata za wiadomość SMS wynosi 2 złote plus należny podatek od towarów i usług, tj. 2,46 złotych brutto

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród fotografii zgłoszonych do konkursu w drodze głosowania wyłonione zostaną prace w liczbie 40 (czterdziestu), które otrzymały największą liczbę głosów (wiadomości SMS). Czterdzieści wyłonionych w głosowaniu prac określanych będzie, jako "Prace finałowe".

2. W dniach od 6 stycznia do 15 stycznia 2014 r. spośród 40 (20 z kat wiekowej 6-35 miesięcy i 20 z kategorii wiekowej 3-6 lat) prac/zdjęć finałowych zostanie wybrane 8 (osiem) Prac/zdjęć w kategorii wiekowej 6-35 miesięcy i 8 w kategorii wiekowej 3-6 lat wyróżnionych, przy czym:

a) Po 4 (cztery) prace z każdej kategorii wiekowej wyróżnione zostaną przez jury konkursowe powołane przez Organizatora i

b) Po 4 (cztery) prace z każdej kategorii wiekowej wyróżnione zostaną w drodze głosowania za pośredniemu wiadomości SMS. Do głosowania na Prace za pośrednictwem wiadomości SMS odpowiednie zastosowanie znajduje §3 ust.5 Regulaminu.

- przy czym jury konkursowe będzie kierowało się walorami estetycznymi oraz marketingowymi prac fotograficznych, zaś o wyborze prac fotograficznych przy użyciu wiadomości SMS decyduje największa ilość oddanych głosów.

3. Lista 16 (szesnastu) finalistów zostanie podana do publicznej wiadomości między 16 a 20 stycznia 2014 r. w serwisie www.edziecko.pl.

4. W terminie ustalonym przez redakcję miesięcznika "Dziecko" - autorami Prac wyróżnionych zostanie przeprowadzona profesjonalna sesja fotograficzna z udziałem dzieci uwiecznionych na Pracach wyróżnionych. Dwie, wybrana przez redakcję miesięcznika "Dziecko" prace fotograficzne zostaną opublikowania na okładce tego miesięcznika. Wyniki Konkursu, ze wskazaniem zwycięzcy i finalistów zostaną opublikowane na łamach miesięcznika "Dziecko" w terminie ustalonym przez redakcję.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej kwoty 720 złotych (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) dla 16 finalistów - autorów Prac wyróżnionych. Dokładne dane dotyczące nagród rzeczowych zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem serwisu www.edziecko.pl;

b) udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, prowadzonej w terminie ustalonym przez redakcję miesięcznika "Dziecko" w siedzibie Organizatora w Warszawie oraz nośnik CD z materiałem fotograficznym utrwalonym podczas sesji dla 8 uczestników - autorów Prac wyróżnionych;

c) publikacja na okładce jednego numeru miesięcznika "Dziecko" jednej, wybranej przez redakcję miesięcznika "Dziecko" fotografii wykonanej podczas profesjonalnej sesji zorganizowanej w siedzibie Organizatora.

Finaliści potwierdzają na piśmie lub mailowo obecność na profesjonalnej sesji fotograficznej, w tym zgodę na publikację wizerunku i udzielenie praw do utworów zgłoszonych w Konkursie oraz mających powstać podczas sesji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony finalistów na maila lub korespondencję pocztową Organizatora, o których mowa powyżej w ciągu 7 dni od jego wysłania, prawo finalisty do nagrody wygasa.

Koszt podróży do siedziby Organizatora celem udziału w sesji fotograficznej oraz ewentualnego zakwaterowania w Warszawie pokrywa w całości uczestnik - autor Pracy wyróżnionej.

Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem. Zwycięzcy zapewniają o swej obecności w siedzibie Organizatora w terminie i o godzinie wskazanym przez Organizatora, celem udziału w sesji zdjęciowej. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród rzeczowych, żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny lub żądani zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia lub utraconego zarobku w związku z udziałem w sesji zdjęciowej.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Dziecko na okładkę 'Dziecka'", w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania w serwisie www.edziecko.pllisty finalistów - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestniczek Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody na podstawie zgody, o której mowa w paragrafie 3 ustęp 6 Regulaminu .

2. Dane osobowe uczestników Konkursu i dzieci widocznych na fotografiach będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestniczka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.