REGULAMIN PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA DZIECKO NA NAJLEPSZY PRODUKT 2013 ROKU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1 Organizatorem plebiscytu "Najlepszy Produkt 2013", zwanego dalej "Plebiscytem", jest: Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". Organizator jest również fundatorem nagród dla uczestników Plebiscytu.

1.2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora oraz na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora w ramach portalu Gazeta.pl, pod adresem URL: www.edziecko.pl w okresie od dnia 10 grudnia 2013 r. do 30 marca 2014 r.

1.3 Regulamin Plebiscytu ("Regulamin") stanowi jego podstawę i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.4. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.

1.5. Nad przebiegiem Plebiscytu czuwa komisja powoływana przez Organizatora spośród pracowników i stałych współpracowników Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1 W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą głosować w Plebiscycie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.2 W głosowaniu na produkty nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Plebiscytu, a także pracownicy i właściciele (wspólnicy) przedsiębiorstw będących producentami lub dystrybutorami produktów poddawanych ocenie w ramach Plebiscytu oraz ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci i osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2.3 Uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.

2.4 Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY PLEBISCYTU

3.1 W plebiscycie czytelnicy zgłaszają najlepsze ich zdaniem produkty dla dzieci oraz mam. Po podliczeniu głosów, wyłonione zostaną po trzy najlepsze produkty, na które oddano największą liczbę głosów, w każdej spośród trzynastu kategorii:

1) najlepsza zabawka;

2) najlepsza książka dla dzieci;

3) najlepszy fotelik samochodowy;

4) najlepszy wózek;

5) najlepszy kosmetyk dla dzieci;

6) najlepsze akcesoria niemowlęce;

7) najlepsze pieluszki;

8) najlepsze buty dla dzieci;

9) najlepsze ubranka dla dzieci;

10)najlepsza żywność dla dzieci;

11) najlepszy kosmetyk dla mamy;

12) najlepsze ubrania ciążowe;

13) najlepsza książka dla rodziców o pielęgnacji i wychowaniu dzieci.

3.2. Uczestnicy Plebiscytu mogą oddawać swoje głosy w Plebiscycie w drodze:

zgłoszenia pocztowego - na kartkach pocztowych z wypełnionymi i wyciętymi z miesięcznika DZIECKO kuponami przysłanymi na adres AGORA S.A., Miesięcznik "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców", 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10, z dopiskiem "Plebiscyt", lub

na stronach serwisu www.edziecko.pl, o ile są zarejestrowanymi użytkownikami portalu Gazeta.pl - poprzez wypełnienie i wysłanie umieszczonego tam formularza elektronicznego.

3.3 Uczestnicy oddają głos na jeden wybrany produkt z 13 kategorii, poprzez wymienienie jego nazwy oraz producenta w zgłoszeniu plebiscytowym.

3.4 W przyznawaniu nagród w Plebiscycie biorą udział uczestnicy, którzy w swoich zgłoszeniach umieścili, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Plebiscytu, dane osobowe w zakresie niezbędnym do odebrania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.

3.5 Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia plebiscytowego spowodowany przez Pocztę lub innego dostarczyciela przesyłek lub operatorów internetowych.

4. NAGRODY DLA OSÓB GŁOSUJĄCYCH W PLEBISCYCIE

4.1 Nagrodami dla uczestników Plebiscytu będzie:

15 książek od wydawnictwa Dwie Siostry

15 książek od wydawnictwa Wytwórnia

4 zestawy firmy Stephen Joseph

4.2 Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w punktach 2 i 3 Regulaminu oraz zostaną wyłonieni przez komisję Plebiscytu, w stosunku 50/50 zgłoszeń internetowych oraz pocztowych. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń pocztowych będzie mniejsza niż pula przewidzianych 50% nagród, nagrodzeni uczestnicy zostaną wyłonieni spośród wszystkich, którzy oddali swoje głosy w Plebiscycie.

4.3 Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę niezależnie od sposobu dokonania i liczby zgłoszeń.

5. WYDANIE NAGRÓD

5.1 Nagrodzeni uczestnicy Plebiscytu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w następujacy sposób: 34 uczestników, którym przyznane zostaną nagrody zostanie wskazanych poprzez opublikowanie listy, zawierającej imiona, nazwiska i miejscowości ich zamieszkania, w serwisie www.edziecko.pl nie później niż do 30 maja 2014.

5.2 Nagrody, o których mowa w pkt 5.1 zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom za pośrednictwem poczty lub kuriera pod adres podany w zgłoszeniu do Plebiscytu, począwszy W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby nagrodzonej, prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.3 Nagrody plebiscytowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Plebiscytu adresu lub innych danych, z wykorzystaniem których zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Plebiscytu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Plebiscytu, jak również za wszelkie zmiany tych danych.

5.6 W celu dokonania identyfikacji nagrodzonego uczestnika, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. NAGRODZONE PRODUKTY

6.1 W każdej z kategorii Plebiscytu, spośród wskazanych w ust. 3.3 wyłonionych zostanie trzech laureatów. Zwycięskie produkty zostaną wybrane poprzez zliczenie głosów oddanych w Plebiscycie przez wszystkich uczestników, niezależnie od sposobu przesłania zgłoszenia.

6.2 Nagrodami w Plebiscycie dla zwycięskich produktów będą statuetki oraz tytuł "Najlepszy produkt dla dziecka w 2013 roku".

6.3 Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane w numerze 6/2014 miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców".

6.4 Nagrody przekazane zostaną laureatom Plebiscytu na gali zorganizowanej w I połowie 2014 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu / terminu wręczenia statuetek.

6.5 Podmiotowi, którego produkt (produkty) zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w danej kategorii Plebiscytu przysługuje prawo umieszczenia na tym produkcie logo Plebiscytu ze wskazaniem roku przyznania i zajętego w danej kategorii miejsca.

7. KOMISJA I REKLAMACJE

7.1 Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Plebiscytu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

7.2 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Plebiscyt Dziecko" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

7.3 Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie powyżej nie będą rozpatrywane.

7.4 Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.edziecko.pl

8.2 Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia nagrodzonych i przyznania, wydania oraz odbioru nagród oraz w celu opublikowania listy nagrodzonych uczestników. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przyznanie prawa do nagrody. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

8.3 Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, ich ograniczenia lub rozszerzenia.

8.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.