Regulamin konkursu "Piszę o dziecku"

.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu pt. "Piszę o dziecku" zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" ("Miesięcznik"), zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 09/2013 Miesięcznika, który dostępny będzie w sprzedaży od 9 sierpnia 2013 r. do 9 września 2013 r. oraz w numerze 10/2013 Miesięcznika, który dostępny będzie w sprzedaży od 10 września 2013 r. do 10 października 2013 r., oraz opcjonalnie na stronie serwisu edziecko.pl w okresie od 9.08.2013 do 10.10.2013.

1.3 Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.4 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników redakcji Miesięcznika.

1.5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób p osiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

2.3 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.5 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. PRZEBIEG I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 09/2013 Miesięcznika, który dostępny będzie w sprzedaży od 9 sierpnia 2013 r. do 10 października 2013 r. 3.2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie Organizatorowi pracy konkursowej - tekstu autorstwa uczestnika, w formie wypowiedzi o tematyce wybranej spośród zagadnień:

a) Opowieść o moim porodzie.

b) Poznajemy się - czyli pierwsze dni z dzieckiem.

c) Dzieciaki i my - z życia rodziny z dwójką, trójką lub większą gromadką dzieci.

d) Trudne rodzicielstwo - dla tych, którzy muszą zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami: chorobą dziecka, niepełnosprawnością, samotnym macierzyństwem, rozłąką.

e) Mama pracująca - czyli jak wrócić do pracy i nie zwariować.

f) Być ojcem - czyli opowieści ojców - i tych świeżo upieczonych, i tych ze sporym bagażem doświadczeń.

3.3 Tekst zgłoszony jako praca konkursowa musi mieć formę maszynopisu, a w przypadku zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną - pliku tekstowego, np. Word. Objętość testu musi zawrzeć się w rozmiarze od 15 do 20 tysięcy znaków (bez spacji).

3.4. W przypadku zgłoszeń uczestników, których teksty zostały opublikowane na blogach, zgłoszenie konkursowe powinno zawierać tekst w formie spójnej całości oraz adres bloga uczestnika konkursu .

3.5 Wraz z tekstem stanowiącym pracę konkursową uczestnik musi przesłać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.4. Zgłoszenia przesłane Organizatorowi bez kompletnych danych nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu. 3.6 Zgłoszenia konkursowe można przesłać:

- drogą pocztowa na adres: "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na pamiętnik- piszę o dziecku", albo

- w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl , w tytule maila muszą znaleźć się: nazwisko uczestnika oraz informacja "Konkurs na pamiętnik- piszę o dziecku".

3.7 Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2013 roku, w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. 3.8. . Jeden uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac konkursowych, jednakże jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród nagród określonych w Regulaminie. 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w ustępach 2 i 3 Regulaminu. 4.2 Spośród prac konkursowych jury wskaże 13 najciekawszych prac, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w pkt 4.5. 4.3 W skład jury wchodzą pracownicy redakcji Miesięcznika. 4.4 Do dnia 31 grudnia 2013 roku Organizator opublikuje wyniki Konkursu w Miesięczniku nr 1/2014 oraz opcjonalnie na stronie serwisu edziecko.pl , jak również powiadomi o nich zwycięzców Konkursu z wykorzystaniem przesłanych w zgłoszeniach konkursowych adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów. 4.5. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna: Wózek Quinny Moodd z gondolą, b) 2 drugie nagrody: Wózek Quinny ZappXtra by Kenson, c) 10 trzecich nagród: Pamiątkowe tablice Baby Art z miejscem na odcisk rączki lub nóżki dziecka.

4.6 Zwycięzcy Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, o których mowa w pkt 4.5 litera a) i b) powyżej, będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, są zobowiązani przed odbiorem nagrody konkursowej do przekazania Organizatorowi kwoty na pokrycie zryczałtowanego podatku od wygranych w konkursach w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. ODBIÓR NAGRÓD 5.1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 15 stycznia 2013 5.2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 5.3. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ustępach 2, 3, 4 oraz 5 Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.4 W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 30 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 5.7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na pamiętnik- piszę o dziecku", - w terminie do 28 lutego 2014, osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub poczty elektronicznej, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także w serwisie dziecko.pl, w czasie trwania Konkursu.

7.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.3 . Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wydanie nagrody konkursowej. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu do nich i ich poprawiania. Przetwarzanie danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

7. 4. Poprzez przesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na łamach Miesięcznika lub w serwisie edziecko.pl.

7.5. Poprzez przesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej lub jej części na łamach Miesięcznika, w tym jego wydania cyfrowego, lub stronach serwisu edziecko.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.