Regulamin konkursu Twój pamiętnik w "Dziecku"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pt. "Twój pamiętnik w Dziecku" zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, będąca wydawca miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców", zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 7 sierpnia do 30 września 2012 r.

1.3 Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.4 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonieniem jego zwycięzców, czuwać będzie jury powołane przez Organizatora spośród pracowników redakcji miesięcznika "Dziecko- Najważniejsze dla Rodziców".

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 09/2012 miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców".

3.2. Udział w Konkursie polega na napisaniu pracy o objętości do 20 tysięcy znaków (bez spacji) na jeden z poniższych tematów:

a) Jak rodziło się nasze dziecko

b) Poznajemy się, czyli pierwszy miesiąc z dzieckiem

c) Trudne macierzyństwo

(d) Tata na cały etat

e) Jak być mamą, pracować i nie zwariować

f) Dużo dzieci, dużo radości

g) Samodzielne rodzicielstwo - blaski i cienie i przysłaniu jej wraz ze zgłoszeniem konkursowym drogą pocztowa na adres ("Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem " Twój pamiętnik w Dziecku ") lub w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl. Do prac można dołączać rodzinne zdjęcia.

Do pracy uczestnik dołącza swoje zgłoszenie udziału w Konkursie, zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Prace przesłane Organizatorowi bez zgłoszenia danych osobowych nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu. 3.3 Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2012 roku, w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. 3.4. W Konkursie jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych prac.

4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie są:

a) 2 nagrody główne: wózek trójfunkcyjny Bebecar (gondola, spacerówka, fotelik samochodowy) model Rversus

b) 4 drugie nagrody: wózek spacerowy Bebecar model Icon AT

c) 4 trzecie nagrody: Rowerki biegowe First Bike

d) 12 wyróżnień: latarki zwierzątka Little Tikes

4.2 Zwycięzcy Konkursu, którzy wygrają nagrody o których mowa w ust. 4.1 a), b) powyżej, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, przyjmują do wiadomości, że warunkiem odbioru nagrody jest uiszczenie przez nich zryczałtowanego podatku od wygranych w konkursach w wysokości 10% wartości nagrody.

4.3. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury, które wybierze prace najciekawsze spośród nadesłanych i spełniających warunki niniejszego regulaminu, a ich autorom przyzna nagrody wskazane w ust. 4.1.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca ich imiona, nazwiska, i miejscowości zamieszkania, zostanie opublikowana w numerze 12/2012 miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców"

5.2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 30 listopada 2012, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.2. 5.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 5.5. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.6 Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody oraz za zmiany tych danych.

6. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: "Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem " Twój pamiętnik w Dziecku ", w terminie do dnia 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 1, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.edziecko.pl, w czasie trwania Konkursu.

7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

7.3 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.4 . Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wydanie nagrody konkursowej. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu do nich i ich poprawiania.

7.5. Prace zwycięzców mogą zostać opublikowane na łamach miesięcznika "Dziecko - najważniejsze dla Rodziców" (również w wersji internetowej miesięcznika) w terminach i formie określonych przez redakcję. Zwycięzca poprzez przesłanie pracy konkursowej w trybie określonym w ust. 3 wyraża zgodę na jej nieodpłatną publikację drukiem lub w Internecie i oświadcza, że praca jest przedmiotem jego wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych oraz że jej publikacja przez Organizatora nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, zwycięzca zobowiązany będzie do pokrycia Organizatorowi wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów z tych roszczeń wynikających.

7.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2012.