REGULAMIN KONKURSU "Moje pierwsze kroki w macierzyństwie"

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wasze powitanie" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011286, NIP 879-016-67-90, o kapitale zakładowym 2640000 zł wpłaconym w całości, zwane dalej "Fundatorem", z siedzibą w Toruniu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez Organizatora pod adresem URL : www.edziecko.pl zwanego dalej "Serwisem eDziecko" oraz http://fotoforum.gazeta.pl zwanego dalej "Serwisem Fotoforum" w okresie od 28 października 2011 do 20 listopada 2011, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu FotoForum albo za pośrednictwem Serwisu eDziecko.

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

6. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu eDziecko, jest podanie w dostępnym w Serwisie eDziecko formularzu konkursowym danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum należy w terminie od 28 października 2011 od godziny 15:00 do 20 listopada 2011 do godziny 23:59:

zalogować się do Serwisu FotoForum przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

zamieścić w galerii konkursowej w Serwisie Fotoforum pracę konkursową przedstawiającą temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie eDziecko i otagować ją kategorią "pierwsze_kroki_mamy".

2. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu eDziecko należy w terminie od 28 października 2011 od godziny 15:00 do 20 listopada 2011 do godziny 23:59: przesłać prace konkursową przedstawiającą temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie eDziecko za pomocą formularza dostępnego w Serwisie eDziecko.

3. Uczestników Konkursu obowiązuje "Regulamin Korzystania z Serwisu FotoForum" opublikowany na stronach Serwisu FotoForum, pod aktualnym adresem URL: http://fotoforum.gazeta.pl/00,0,0.html. 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu, w sposób określony w niniejszym

paragrafie, Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację pracy konkursowej na stronach Serwisu eDziecko oraz Serwisu Fotoforum.

6. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie pracy konkursowej na stronach Serwisu eDziecko, jak również na stronach Serwisu FotoForum, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego praca zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określone w § 5 ust. 1 pkt a,

b) pięciu laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt b.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator do dnia 03.12.2011 r. opublikuje na stronie Serwisów listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres email wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest:

a) zestaw obejmujący paczkę produktów Fundatora o łącznej wartości 550 zł - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 a) Regulaminu,

b) zestaw produktów Fundatora o łącznej wartości 50 zł - jeden dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt b) Regulaminu.

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Fundatora, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Jeden uczestnik może otrzymać w ramach danej edycji Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Wasze powitanie" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.