Regulamin Ogólne zasady udostępniania treści

§ 1. Postanowienia ogólne.

Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. "Zasady Ogólne" - niniejsze Ogólne zasady udostępniania treści;

2. "AGORA" - AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 zł wpłacony w całości, adres internetowy www.agora.pl, wydawca Portalu;

3. "Portal" - wydawane przez Agorę serwisy internetowe, w obrębie których udostępniane są Treści,

4. Treści - materiały udostępniane przez AGORĘ w obrębie Portalu, do których dostęp następuje po zamówieniu złożonym przez Użytkownika lub które są przesyłane na konto poczty elektronicznej Użytkownika; na Treści mogą składać się materiały tekstowe, zdjęcia, grafiki, materiały audiowizualne - zgodnie z ofertą AGORY prezentowaną na dedykowanych Treściom stronach Portalu,

5. "Użytkownik" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca zamawiająca dostęp i korzystająca z Treści,

6. "Udostępnianie Treści" - umożliwianie Użytkownikom przez AGORĘ dostępu do Treści zamieszczonej w Portalu lub przesyłanie Użytkownikom przez AGORĘ Treści na adres poczty elektronicznej Użytkownika,

7. "Ustawa" - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

II. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszych Zasad Ogólnych jest ustalenie zasad i warunków świadczenia przez AGORĘ usługi polegającej na Udostępnianiu Treści. Usługa nieodpłatnego Udostępniania Treści na zasadach określonych w niniejszych Zasadach Ogólnych przeznaczona jest dla osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie od AGORY informacji handlowych dotyczących AGORY lub jej kontrahentów na podane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie przez AGORĘ podanych danych osobowych w celach marketingowych. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych oraz przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych pozwala AGORZE finansować działalność redakcji tworzących Treści oraz działalność zespołów zaangażowanych w Udostępnianie Treści.

2. Poprzez zamówienie Udostępnienia Treści, AGORA udziela Użytkownikowi licencji na pobranie Treści oraz zapoznawanie się z jej zawartością. Postanowienia niniejszych Zasad Ogólnych pozostają bez wpływu (tj. nie mogą naruszać ani ograniczać) przepisów Ustawy w zakresie dozwolonego użytku (w szczególności dozwolonego użytku osobistego).

III. Procedura uzyskiwania dostępu do Treści

1. W celu uzyskania dostępu do Treści Użytkownik zapoznaje się z Zasadami Ogólnymi, akceptuje je, a następnie zamawia Udostępnienie Treści zgodnie z formularzem rejestracyjnym udostępnianym w Portalu, wypełniając co najmniej wszystkie pola określone jako wymagane lub obowiązkowe, a AGORA dokonuje rejestracji Użytkownika.

2. Treści udostępniane są nieodpłatnie.

3. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszych Zasadach Ogólnych jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) minimalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s; komputer z procesorem Celeron 2.4GHz; 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej,

b) optymalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s; komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym; 2GB pamięci RAM.

IV. Realizacja dostępu do Treści

1. Udostępnianie Treści następuje poprzez:

a) przesyłanie zamówionej przez Użytkownika Treści na konto poczty elektronicznej z częstotliwością opisaną na stronie internetowej dedykowanej danemu rodzajowi Treści, przy czym nie rzadziej niż raz na miesiąc,

lub

b) pobranie Treści przez Użytkownika ze strony Portalu.

2. AGORA rozpocznie Udostępnianie Użytkownikowi Treści:

a) w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu - w najbliższym możliwym terminie od dokonania przez Użytkownika zamówienia, zgodnym z częstotliwością dostarczania danego rodzaju Treści,

b) w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu natychmiast po dokonaniu przez Użytkownika zamówienia.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownicy mogą zgłaszać AGORZE pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres AGORY wskazany w pkt I 2.

2. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w reklamacji.

VII. Wypowiedzenie umowy

1. W przypadku świadczenia przez AGORĘ usługi Udostępniania Treści w postaci usługi ciągłej, umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. AGORA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ważnych przyczyn, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ważnymi przyczynami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są: podjęcie decyzji o zaprzestaniu udostępniania serwisu internetowego, z którego pochodzą Treści lub podjęcie decyzji o zakończeniu świadczenia usługi polegającej na Udostępnianiu Treści w stosunku do wszystkich Użytkowników. Wypowiedzenie nastąpi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na udostępnione przez Użytkownika konto poczty elektronicznej.

2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, w sposób i ze skutkiem na dzień określony w pkt a) lub b) poniżej:

a) jeżeli Użytkownik wypowie umowę poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej do niego wiadomości, wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym,

b) jeżeli Użytkownik wypowie umowę poprzez wysłanie oświadczenia na adres pomoc@agora.pl lub na adres Agory wskazany w pkt I 2 - wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem na siódmy dzień po otrzymaniu przez Agorę oświadczenia Użytkownika, chyba że Użytkownik oświadczy, że wypowiada umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w którym to wypadku, umowa ulegnie rozwiązania po upływie 1 miesiąca od otrzymania przez Agorę oświadczenia Użytkownika.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Uzyskane przez AGORĘ dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez AGORĘ dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest AGORA. AGORA nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z zastrzeżeniem, że AGORA będzie udostępniać dane osobowe organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub będzie udostępniać te dane na podstawie orzeczeń organów państwa. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IX. AGORA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach Ogólnych z ważnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, wystąpienie okoliczności, z których będzie wynikało, że dane postanowienie Zasad Ogólnych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy zapewniające ochronę konsumentów, zmiana funkcjonalności Portalu, której celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług polegających na Udostępnieniu Treści, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Zasad Ogólnych lub wprowadzenie nowych funkcji Portalu, które wymagają zmiany Zasad Ogólnych, a nie będą utrudniać Użytkownikom dostępu do Treści i korzystania z Treści. Zmiany Zasad Ogólnych, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania. O każdej zmianie Zasad Ogólnych AGORA powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont udostępnione w związku z Udostępnianiem Treści przez AGORĘ na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Zasady Ogólne dostępne są:

a) na stronie internetowej pod adresem http://newslettery.gazeta.pl/newslettery/1,94882,13791543,Regulamin_Ogolne_zasady_udostepniania_tresci.html w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie, oraz

b) pod adresem AGORY wskazanym w punkcie I. 2 w formie drukowanej.

2. Niniejsze Zasady Ogólne obowiązują od dnia 1 maja 2013 roku.