Konkurs fotograficzny: Kubuś na drugie śniadanie

Pokaż jak Kubuś inspiruje Cię do przygotowania drugiego śniadania dla dziecka do szkoły. Na najlepsze propozycje uwiecznione w formie zdjęć czekają nagrody. WAŻNE! Na zgłoszenia pod adres mailowy konkurskubus@gazeta.pl czekamy do 21 października. POWODZENIA!

Regulamin konkursu "Kubuś na drugie śniadanie"

("Regulamin").
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu "Kubuś na drugie śniadanie", zwanego dalej „Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Tymbark, zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu edziecko.pl i kobieta.gazeta.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w profilu miesięcznika „Dziecko -Najważniejsze dla Rodziców” („Profil”), w dniach od 14.10.2016 roku do 21.10.2016 roku.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 5.Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 14.10.2016 r. od godz.11:00 do 21.10.2016r. do godz. 23:59.
1.1. wykonać zadanie konkursowe wskazane w Profilu, tj. Pokaż jak Kubuś inspiruje Cię do przygotowania drugiego śniadania dla dziecka do szkoły. Na najlepsze propozycje uwiecznione w formie zdjęć czekają nagrody. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy siedmiu laureatów, których nagrodzimy zestawem składającym się z: plecaka, śniadaniówki, plasteliny, farb, zeszytu, bloku rysunkowego, kredek.
WAŻNE! Na zgłoszenia pod adres mailowy konkurskubus@gazeta.pl czekamy do 21 października. 
1.2. zaakceptować Regulamin (przesłanie odpowiedzi będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu).
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 7 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Do dnia 27 października 2016 roku Organizator opublikuje na stronie konkursu wyniki oraz powiadomi o nich zwycięzców, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przy składaniu zgłoszenia.
5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie jest jeden z siedmiu zestawów składających się z: plecaka, śniadaniówki, plasteliny, farb, zeszytu, bloku rysunkowego, kredek o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagrody są zwolnione od opodatkowania podatkiem od wygranych w konkursach.
3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres podany w punkcie &4 ust. 5.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jeden zestaw nagród (plecak, śniadaniówkę, plastelinę, farby, zeszyt, blok rysunkowy, kredki) przewidziany Regulaminem.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Czasopisma. Konkurs: "Kubuś na drugie śniadanie”. Reklamacje należy składać w terminie 60 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody, a w celu wydania nagrody również przez Fundatora. Pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody przez uczestnika dane mogą być wykorzystywane także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.