Konkurs: Pokaż nam, z czym kojarzy ci się lato i odpowiedz poprawnie na pytania!

Uwaga KONKURS! Do wygrania 6 zestawów od Chicco zawierających: kosmetyk po opalaniu, kosmetyk z filtrem, preparaty i produkty na komary oraz łagodzące ukąszenia oraz okulary dobrane do wieku i płci. Na odpowiedzi i zdjęcia (w komentarzach pod postem) czekamy do 18 lipca. Redakcyjne jury wybierze 6 najciekawszych wypowiedzi i nagrodzi autorki lub autorów zestawami gadżetów. #Chicco #BezpieczneLatozChicco

Konkurs Bezpieczne Lato - kliknij, aby przejść do konkursu >>

Regulamin konkursu "Pokaż nam, z czym kojarzy ci się lato?"

("Regulamin").
§ 1. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pokaż nam, z czym kojarzy ci się lato?”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu facebook.com, zwanego dalej „Serwisem”, w profilu miesięcznika „Dziecko -Najważniejsze dla Rodziców” („Profil”), w dniach od 11.07.2016 roku do 18.07.2016 roku.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 5.Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 
1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 11.07.2016 r. od godz.12:00 do 18.07.2016r. do godz. 23:59:
1.1. wykonać przypisanie swojego profilu w Serwisie do profilu miesięcznika „Dziecko” - opcja „Lubię to”; 
1.2. wykonać zadanie konkursowe wskazane w Profilu, tj. przesłać zdjęcie w komentarzach pod postem na profilu miesięcznika "Dziecko” dotyczące „Pokaż nam, z czym kojarzy ci się lato?" Uzupełnij również poprawnie zdania + podaj wiek i płeć swojego dziecka: 
1. „Preparaty przeciwko komarom marki Chicco są bezpieczne dla niemowląt i kobiet w ciąży, ponieważ nie zawierają........ ”
2. „Soczewki giętkich okularów przeciwsłonecznych dla dzieci marki Chicco wykonane są z ............” 
Nie znasz odpowiedzi na pytania? Podpowiedzi znajdziesz na: http://www.chiccopolska.pl/landing/bezpieczne-lato.html.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 6, które zawierają najciekawsze fotografie i poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe, a także wiek i płeć dziecka;
1.3. zaakceptować Regulamin (przesłanie odpowiedzi będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu).
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. 
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. Można oddawać również swoje głosy na wybrane zdjęcia dając „lubię to”
2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 3 najciekawsze, a uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. 
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 
4. Do dnia 19.07.2016 roku Organizator opublikuje w Profilu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail przypisany do ich profilu.
5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.
§ 5. Nagrody. 
1. Nagrodą w Konkursie jest jeden z sześciu zestawów w skład którego wchodzi: kosmetyk po opalaniu, kosmetyk z filtrem, preparaty i produkty na komary i łagodzące ukąszenia oraz okulary dobrane do wieku i płci, o których mowa w § 4 ust. 2. 
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagrody są zwolnione od opodatkowania podatkiem od wygranych w konkursach.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5. 
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Czasopisma. Konkurs: "Pokaż nam, z czym kojarzy ci się lato?”. Reklamacje należy składać w terminie 60 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych. 
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody, a w celu wydania nagrody również przez Fundatora. Pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody przez uczestnika dane mogą być wykorzystywane także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.