1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Mój mały podróżnik"

.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.       Organizatorem konkursu o nazwie "Mój mały podróżnik", zwanego dalej ?Konkursem?, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2.       Fundatorem nagród jest MATTEL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, NIP 015873848, REGON 1132521989, zwana dalej ?Fundatorem?.

3.       Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu eDziecko, dostępnym pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanym dalej ?Serwisem? w dniach od 25 maja 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku.

4.       Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5.       Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1.       Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.       Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3.       Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.       Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 25 maja 2015 r. od godz. 15:00 do15 czerwca 2015 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. nadesłać na adres mailowy konkursy_edziecko@gazeta.pl zdjęcie ilustrujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Zdjęcie konkursowe może zostać przesłane w pliku jpg, gif, przy czym powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB

2.       Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.       Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4.       Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń konkursowych, przy czym może być mu przyznana jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1.

5.       Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6.       Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem..


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.       Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.       Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a)      trzech laureatów, których prace zostaną uznana za najciekawsze, a każdemu z uczestników, którzy je nadesłali, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1a,

b)      dziewięciu wyróżnionych,  przy czym każdemu z nich przyznana zostanie nagroda określona w § 5 ust. 1b Regulaminu.

3.       W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.       Do dnia 17 czerwca 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5.       Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.


§ 5. Nagrody.

1.       Nagrodą w Konkursie:

a)      dla laureatów określonych w § 4 ust. 2 lit a) jest : 1 x Ucieczka Przed Lawiną (mega zestaw) + Złoty Tomek + film o Tomku i Przyjaciołach (nagroda pierwsza); 1 x Stacja Sortownicza + Złoty Tomek + film o Tomku i Przyjaciołach (nagroda druga), 1 x Złoty Tomek + film o Tomku i Przyjaciołach (nagroda trzecia),

b)      dla wyróżnionych określonych w § 4 ust. 2 lit b) 9 złotych kolekcjonerskich Tomków (dla każdego wyróżnionego 1 nagroda)

2.       Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Fundatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.       Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4.       Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.       W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.       Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Mój mały podróżnik". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.       Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.

1.       Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.