1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Historia SOS Wiosek Dziecięcych

Historia SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce sięga 1984 roku, kiedy to powstała pierwsza Wioska w Biłgoraju. W ciągu trzech dekad aż trzy pokolenia porzuconych i osieroconych dzieci znalazły tam dom pełen miłości. W tym czasie zbudowaliśmy kolejne trzy wioski w: Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, w których schronienie znalazły najbardziej potrzebujące dzieci.
Setki z nich to dziś samodzielni dorośli, którzy założyli własne rodziny, odnieśli zawodowe sukcesy. Ich historie są różne, ale wszyscy przebyli długą drogę, niosąc ciężki bagaż doświadczeń. Teraz jednogłośnie mówią, że Wioski SOS odegrały w ich życiu kluczową rolę, a Mamy SOS wychowały ich na szczęśliwych, samodzielnych ludzi.

Jedną z pierwszych Mam SOS była Pani Danuta Ulidowicz, która pracuje w Wiosce do dzisiaj! Wprowadziła się 1 maja 1984 roku, gdy miała 27 lat. Najpierw została ciocią SOS, a po 4 latach mamą SOS. Przez 30 lat wychowała 17 dzieci i nadal pracuje, jako Mama SOS. Obecnie ma pod opieką 7 dzieci. Z większością swoich dzieci jest w stałym kontakcie i, jak sama mówi, jest z nich dumna.

Najbardziej jestem dumna z tego, że mają własne rodziny, swoje dzieci, pracę, że są samodzielni - mówi Pani Danuta - Kiedy dzieci do mnie przychodziły - wszystkie po traumatycznych przejściach -

to w dzień bardzo chciały czuć moją opiekę, chciały za wszelką cenę, by ktoś je akceptował takimi, jakimi są, a w nocy miały koszmary i złe sny. Wtedy byłam przy nich, żeby przytulić albo tylko głaskać, bo wiele z nich nie umiało się przytulać. Trzeba było lat, by powiedziały do mnie "mamo".

Takich wzruszających historii, jak opowieść Pani Danuty w Wiosce SOS można usłyszeć wiele.

Każde dziecko to osobna historia.

Niestety takich mam, jak Pani Danuta wciąż nam brakuje.

Dlatego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje osób samotnych lub małżeństw z minimum 5 letnim stażem (ewentualnie możliwe wliczenie stażu przedmałżeńskiego), które chciałyby stworzyć w SOS Wiosce Dziecięcej rodzinę dla opuszczonych dzieci, osób, które są gotowe na duże zmiany w swoim życiu i wieloletnie zaangażowanie się w pracę na rzecz dzieci w Stowarzyszeniu. Kandydaci muszą mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne, fizyczne i być gotowe na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności

w zakresie wychowania oraz wspierania rozwoju dzieci. Rekrutacja Rodziców SOS składa się z kilku etapów. Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający podstawowe wymagania

są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną do Biura Krajowego Stowarzyszenia w Warszawie.

Jeśli otrzymają pozytywną rekomendację pracowników Działu Personalnego i Administracji

(po przeprowadzeniu testów i wywiadu psychologicznego) kierowani są na minimum tygodniowy wolontariat do wybranej (jednej z czterech) SOS Wioski Dziecięcej, podczas którego oceniane jest m.in. ich zaangażowanie, kontakt z dziećmi, Rodzicami SOS i innymi pracownikami Wioski, umiejętności pracy zespołowej itp. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora SOS Wioski Dziecięcej kandydaci są zapraszani do Biura Krajowego na drugą rozmowę kwalifikacyjną (wywiad pogłębiony, genogram), po której odbywają min. trzymiesięczny staż w jednej z SOS Wiosek Dziecięcych.

Aby móc samodzielnie tworzyć dom pełen miłości dla powierzonych dzieci uczestniczą także

w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, kończą też kurs dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (PRIDE lub inny).

Wymagania wobec kandydata są następujące:

- motywacja do pracy z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,

- wykształcenie minimum średnie,

- stan zdrowia pozwalający na sprawowanie opieki nad dziećmi,

- niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

- kandydat nie może być (i nigdy nie mógł być) pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego) i dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.),

- osoba bezdzietna/ małżeństwo bezdzietne lub posiadająca/e jedno dziecko własne bądź przysposobione zamieszkujące z rodzicem/ami; osoba bezdzietna/ małżeństwo posiadająca/e dzieci usamodzielnione, nie zamieszkujące z rodzicami,

- wiek pozwalający na wychowanie minimum jednego pokolenia dzieci przyjętych, minimum 15 lat do wieku emerytalnego w przypadku tworzenia nowej Rodziny SOS.

Dodatkowe atuty:

- ukończone szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (np. kurs PRIDE lub inny rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),

- doświadczenie w pracy z dziećmi,

- wykształcenie o profilu pedagogicznym,

- umiejętność adaptacji i pracy zespołowej,

- samodzielność i inicjatywa.

Zakres zadań:

- wychowanie i opieka nad 6-8 powierzonych dzieci,

- zaspokajanie indywidualnych potrzeb oraz wspieranie rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego każdego dziecka,

- dbanie o właściwą edukację, rozwój zainteresowań, wypoczynek i organizację czasu wolnego dzieci.

Kandydat powinien wiedzieć, iż podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem w charakterze Rodzica SOS oznacza zamieszkanie na terenie jednej z SOS Wiosek Dziecięcych (Siedlce, Karlino, Kraśnik, Biłgoraj).

Wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę: www.wioskisos.org - tu również można znaleźć informacje o aktualnych działaniach Stowarzyszenia. Rok 2014 jest dla nas szczególny, ponieważ SOS Wioski Dziecięce w Polsce obchodzą swoje 30-lecie. W związku z tym prowadzimy ogólnopolską akcję: "Aby stać się dorosłym, najpierw trzeba być dzieckiem", która ma na celu zebranie funduszy na wsparcie usamodzielniających się podopiecznych organizacji. Z tej okazji chcemy opowiedzieć historie naszych podopiecznych, pokazać jak dzięki wysiłkowi i miłości Rodziców SOS, a także wsparciu osób o wielkich sercach stali się takimi ludźmi jakimi są teraz. Chcielibyśmy też przekonać Polaków do tego, że wspierając dzieci w SOS Wioskach Dziecięcych, ofiarowują im lepszą przyszłość.

Mamy wielką nadzieję, że Wioski SOS będą służyły naszym podopiecznym oraz kolejnym pokoleniom jako domy rodzinne i bezpieczne miejsca na ziemi przez kolejne 30 lat.

Dzieciom można pomóc na wiele sposobów: bezpośrednio - opiekując się nimi w SOS Wioskach Dziecięcych jako Rodzic SOS lub wpłacając darowiznę na konto: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683