1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

REGULAMIN KONKURSU "Twoje dziecko na naszej okładce"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu "Twoje Dziecko na naszej okładce", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 50.937.386,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" (?Dziecko?).

1.2 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 6 maja do 31 grudnia 2011.

1.3 Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez reprezentanta uczestnika Regulaminu w całości. Reprezentant uczestnika zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które w chwili zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie ma ukończone nie więcej niż dwa lata oraz jest reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub innego prawnego opiekuna), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, którzy stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw rodzicielskich.

2.2. Uczestników Konkursu nie mogą reprezentować pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Kupon zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie opublikowany zostanie w każdym wydaniu miesięcznika "Dziecko" w okresie trwania Konkursu - począwszy od wydania czerwcowego (6/2011), aż do wydania grudniowego (12/2011).

3.2 Warunkiem uczestnictwa dziecka w Konkursie jest:

a) przesłanie jego 3 aktualnych zdjęć portretowych. Zdjęcia muszą spełniać łącznie następujące warunki:

?  mieć wymiary co najmniej 10x15 cm,

?  być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres i telefon kontaktowy,

?  spełniać dobrą techniczną jakość oraz warunek, aby buzia dziecka była duża i wyraźna.

b) dołączenie do zdjęć oryginalnego, prawidłowo i czytelnie wypełnionego oraz podpisanego kuponu konkursowego, o jakim mowa w ust. 3.1.

c) przesłanie zgłoszenia na adres: "Dziecko"; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem ".Twoje dziecko na naszej okładce", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 tego miesiąca, którego numer zawiera kupon. Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez dostawców usług pocztowych.

3.3 Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego spełniającego warunki wskazane w ust. 3.1-3.2 przedstawiciel ustawowy dziecka akceptuje regulaminu Konkursu, jak również wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w celach wskazanych ustępach 4.2 i 4.3 poniżej.

3.4. Jedno dziecko może zostać laureatem Konkursu tylko raz w okresie jego trwania.

3.5. Wśród uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia konkursowe, redakcyjne jury wybierze co miesiąc zdjęcia 3 laureatów Konkursu, w tym 1 zwycięzcy i 2 dwóch wyróżnionych.

3.6 Nagrody w Konkursie stanowią:

- dla zwycięzcy - udział w sesji zdjęciowej, komplet profesjonalnych zdjęć powstałych podczas sesji oraz nagroda rzeczowa,

- dla 2 laureatów Konkursu - udział w sesji zdjęciowej, komplet profesjonalnych zdjęć powstałych podczas sesji oraz nagroda pocieszenia w postaci upominku.

3.7. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Przedstawiciele uczestników Konkursu zostaną poinformowani o jego comiesięcznych wynikach przez ogłoszenie werdyktu jury na stronie internetowej www.edziecko.pl. Lub/ w miesięczniku "Dziecko w terminie do 30 dnia miesiąca następnego po miesiącu przyjmowania zgłoszeń.

4.2. Laureaci każdego miesiąca zostaną zaproszeni na sesję fotograficzną do Warszawy (przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny). O miejscu i terminie sesji ich przedstawiciele zostaną powiadomieni telefonicznie, z wykorzystaniem numeru telefonu wskazanego w zgłoszeniu konkursowym. W przypadku dwukrotnej bezskutecznej próby skontaktowania się z przedstawicielem w okresie 14 dni od upływu terminu nadsyłania zgłoszeń, prawo laureata do nagrody wygasa, a Komisja konkursowa jest uprawniona do podjęcia decyzji o wyłonieniu kolejnego laureata.4.3 Zdjęcie co najmniej jednego z trojga comiesięcznych laureatów zostanie wykorzystane przez Organizatora Konkursu poprzez publikację na okładce "Dziecka" lub w materiale redakcyjnym w numerze wydanym w roku 2011 lub w 2012, za uprzednim powiadomieniem jego przedstawiciela ustawowego.

4.4. Nagrody rzeczowe będą wydawane laureatom Konkursu bezpośrednio w trakcie sesji zdjęciowej wskazanej w ustępie 4.2.

4.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.3 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Twoje Dziecko na naszej okładce" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy laureatów - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5.4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie powyżej nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać odpowiedzi na piśmie, przesyłając ją na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eDziecko.pl w czasie trwania Konkursu.

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu (administrator) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z rzeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących laureatów Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach miesięcznika "Dziecko". Przedstawiciel uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6.3 W zakresie, w jakim zdjęcia nadesłane w zgłoszeniu konkursowym będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, reprezentanci uczestników Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęć i w zakresie przeprowadzenia Konkursu i publikacji jego wyników;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie fotografii na stronach serwisu www.edziecko.pl oraz w miesięczniku "Dziecko- Najważniejsze dla Rodziców" w okresie trwania Konkursu i w zakresie publikacji jego wyników.

6.4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.