1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Książka Przyjazna Dziecku"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Książka Przyjazna Dziecku" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

Fundatorem nagród jest

Nowa Era Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000031950,

NIP: 527-13-74-376,

2. kapitał zakładowy w wysokości 465 400 zł, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html dalej "Serwis" w dniach od 01.05.2011 roku do 31.05.2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 01.05.2011 roku od godziny 12:00 do dnia 31.05.2011 roku do godziny 23:59 przesłać maila na adres przyjaznaksiazka@gazeta.pl, ze wskazaniem jednej pozycji książkowej, spośród piętnastu zaproponowanych przez Organizatora, uznanej przez uczestnika za najlepszą oraz uzasadnić swój wybór.

2. Każdy uczestnik może przesłać jednego maila.

3. Poprzez przesłanie maila w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że treść maila nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia swego udziału do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację treści maila na stronach Serwisu, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

4. Poprzez nadesłanie maila do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie jego treści również przez Fundatora, w tym w sposób nie związany bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród maili nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w ust. 1 powyżej jury wskaże sześciu laureatów, którzy zagłosowali na zwycięzką pozycję książkową oraz którego uzasadnienie wyboru pozycji książkowej zostanie uznane za najciekawsze.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator opublikuje na stronach Serwisów listę laureatów Konkursu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu oraz zawiadomi laureatów o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego napłynął zwycięski mail.

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez laureata jest podanie w odpowiedzi na e-maila Organizatora, o którym mowa w ust. 6 powyżej, danych kontaktowych niezbędnych do przekazania nagrody przewidzianej Regulaminem, tj. adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 6 (sześć) zestawów, w skład których wchodzi 5 (pięć) pozycji książkowych - po jednym zestawie dla każdego laureata Konkursu.

2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Książka Przyjazna Dziecku", w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy nagrodzonych osób - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Fundatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.