1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

REGULAMIN KONKURSU "Fotograficzny konkurs na Dzień Dziecka"

Wyjdź z dzieckiem z domu i zrób zdjęcie!
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu o nazwie "Fotograficzny konkurs na Dzień Dziecka" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222011, NIP PL1132521989, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html , zwanym dalej "Serwisem" w okresie od 10.05.2010 roku do 26.05.2010 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 10.05.2010 do 23.05.2010 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wychodzimyzdomu@gazeta.pl

a) zdjęcie ilustrujące temat: "Wychodzimy z dzieckiem z domu", wskazany w zadaniu konkursowym, opublikowanym na stronie internetowej Serwisu ,;

b) podać dane kontaktowe obejmujące co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody.

c) w temacie maila wskazać jedną z trzech grup nagród, z której ewentulanie ma zostać przyznana nagroda

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedno zdjęcie, o którym mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą zdjęcie o którym mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej zdjęcie o którym mowa w ustępie 1 pkt powyżej a) uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie zdjęcia o którym mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia na stronach Serwisu.

5. Poprzez przesłanie zdjęcia o którym mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu;

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury w każdej z trzech grup wiekowych:

a) grupa wiekowa od 0-1 roku

b) grupa wiekowa od 1-3 lat

c) grupa wiekowa powyżej 3 lat

3. spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) dwanaście najciekawszych prac w grupie wiekowej 0-1 roku, a uczestnikom, którzy nadesłali najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody określona w § 5 ust. 1 a);

b) siedem najciekawszych prac w grupie wiekowej 1-3 lat, a uczestnikom, którzy nadesłali najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody określona w § 5 ust. 1 b);

c) cztery najciekawsze prace w grupie wiekowej powyżej 3 lat, a uczestnikom, którzy nadesłali najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 c);

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 26 maja 2010 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu.

§ 5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) w grupie wiekowej od 0 do 1 roku, dla każdego z dwunastu zwycięzców określonych w § 4 ust 3 a), jedna z zabawek:

- "Gąsienica gawędziarka" - 2 sztuki

- "Muzyczna skrzynka pocztowa" - 2 sztuki

- "Świnka Skarbonka" - 2 sztuki

- "Warsztat z narzędziami" - 2 sztuki

- "Garnuszek na klocuszek" - 2 sztuki,

- "Aktywny stoliczek dwujęzyczny - 2 sztuki

b) w grupie wiekowej od 1 do 3 lat, dla każdego z siedmiu zwycięzców określonych w § 4 ust 3 b), jedna z zabawek:

- "Misiaczek Przytulaczek" - 6 sztuk

- "Krzesełko uczydełko" - 1 sztuka

c) w grupie wiekowej powyżej 3 lat, dla każdego z czterech zwycięzców określonych w § 4 ust 3 c), jedna z zabawek :

- "Laptop" - 2 sztuki

- "Kasa sklepowa" - 2 sztuki

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Za nieodebrane bądź niewykorzystane nagrody nie przysługuje zwycięzcom Konkursu rekompensata w żadnej formie.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatorów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane

z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Fotograficzny konkurs na Dzień Dziecka" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.