1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Wielki konkurs Playhouse Disney - wycieczka do Disneylandu w Paryżu!"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA Organizatorem konkursu "Wielki konkurs Playhouse Disney - wycieczka do Disneylandu w Paryżu!", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 54.977.535,00 zł, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 zł, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" ("Dziecko").

1.2 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

1.4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które stale zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego przedstawiciel ustawowy, opiekun kurator lub inna osoba sprawująca władzę rodzicielską, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw rodzicielskich.

Uczestników konkursu nie mogą reprezentować pracownicy i przedstawiciele organizatorów oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Kupon zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie opublikowany zostanie w numerach 08/09 i 09/09 "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców".

3.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy plastycznej pt. "Ulubiona postać z bloku programowego Playhouse Disney", Zgłoszenie konkursowe, pełne dane teleadresowe w tym numer telefonu kontaktowego, pracę plastyczną, dwa kupony konkursowe z DC 08/09 i DC 09/09 oraz podpisana klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych należy przysłać na adres: "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców "; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Disney", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2009. Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez dostawców usług pocztowych. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające określonych w niniejszym punkcie warunków nie będą brały udziału w Konkursie.

Jedna rodzina złożona z dzieci lub dziecka oraz ich rodzica lub innego przedstawiciela może przysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

Wśród uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia konkursowe, jury wybierze finalistów Konkursu- 2 rodziny (w skład każdej rodziny wchodzi dwoje dorosłych + dwoje dzieci), oraz 11 wyróżnionych.

Decyzja jury o wyborze finalistów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w Konkursie stanowią:

dla zwycięzców (2 rodziny, każda rodzina składa się z dwojga dorosłych + dwoje dzieci) - dla każdej z rodzin wycieczka do Disneylandu w Paryżu - nagroda główna - wycieczka, stanowi pakiet, w skład którego wchodzą następujące świadczenia: 2 noclegi we wspólnym pokoju w hotelach Disneya ze śniadaniami w formie bufetu w dniach 18-20 września 2009, 3 dni zabawy w parkach Disneyland i Walt Disney Studios podczas Wielkiej Imprezy Przyjaciół Mikiego, bilety lotnicze dla 8 osób w dniach 18-20 września 2009, transfer autokarem VEA pomiędzy lotniskiem a parkiem/hotelem), dla każdego z pozostałych 11 wyróżnionych - plac zabaw myszki miki lub książeczki edukacyjne lub interaktywne karty.

Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym prac plastycznych.

4. ODBIÓR NAGRODY

Przedstawiciele uczestników Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach przez ogłoszenie werdyktu jury na stronie internetowej www.edziecko.pl od 7 września 2009 roku do 15 września 2009 roku.

Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych zostaną wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu konkursowym, na koszt Organizatora.

Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagród, wynikający z błędnego podania danych w zgłoszeniu konkursowym lub spowodowany z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.

5. KOMISJA I REKLAMACJE

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez organizatorów wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.3 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Disney" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5.4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie powyżej nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

5.6 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.edziecko.pl w czasie trwania konkursu.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora Konkursu (administrator) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach miesięcznika "Dziecko-Najważniejsze dla Rodziców". Reprezentant uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.