1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

REGULAMIN konkursu "Wesołej Świnki Peppy!"

zwany dalej Regulaminem

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu "Narysuj Peppę", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Zasady prowadzenia Konkursu

2.1. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.

3. Czas trwania Konkursu

3.1 Konkurs rozpoczyna się 7.07.2009 r. i trwać będzie do 31.08.2009 r.

4. Zasięg terytorialny Konkursu

4.1 Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

5.1. W Konkursie może wziąć udział dziecko w wieku od 4 do 12 lat, reprezentowane przez rodzica lub rodziców, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, którzy stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw rodzicielskich.

5.2 W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

6. Zasady udziału w Konkursie

6.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

6.1.1 przesłanie pracy plastycznej pod tytułem "Postać Peppy i jej wyprawy w nieznane" wykonanej samodzielnie przez dziecko, przy czym każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę. Adres zgłoszenia: "Dziecko"; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Peppa", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2009.

6.1.2 nadesłanie łącznie z pracą prawidłowego zgłoszenia, tj. zgłoszenia zawierającego:

a) imię i nazwisko oraz wiek uczestnika;

b) dane osobowe prawnego opiekuna uczestnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu kontaktowego),

c) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i zgłaszającego oraz - w przypadku zwycięstwa w Konkursie - o zgodzie na ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej www.edziecko.pl, następującej treści:

"Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i .......... (imię i nazwisko uczestnika) przez Agorę S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników na stronie internetowej www.edziecko.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania."

d) podpis opiekuna uczestnika.

6.2 Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez dostawców usług pocztowych.

6.3 Zgłoszenia konkursowe nie spełniające określonych w niniejszym punkcie warunków nie będą brały udziału w Konkursie.

6.4 Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1. Organizator Konkursu gwarantuje następujące nagrody:

7.1.1 30 (trzydziestu) autorów najlepszych rysunków wygrywa komplety książeczek z serii "Zabawy w Wielkie Sprawy".

7.2. Nagród nie można zamienić na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

7.3. Nagrody zostaną przyznane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, składającą się z 3 (trzech) osób wchodzących w skład redakcji miesięcznika "Dziecko-Najważniejsze dla Rodziców" . Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów. Decyzja jury o wyborze zwycięzców jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród

8.1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.edziecko.pl w terminie 25. 09. 2009 r.

8.2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia t.j. do dnia 25 października 2009 r. Nagrody zostaną wysłane za pokwitowaniem pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu. Koszt przesyłki pokrywa Organizator. Pokwitowanie odbioru nagrody jest warunkiem wydania nagrody przez Organizatora.

9 Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu

9.1. Czynności związanych z zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu dokonuje Organizator.

9.2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Peppa" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

9.3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie powyżej nie będą rozpatrywane.

9.4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

9.5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

10 Odpowiedzialność Organizatora

10.1 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez pośredników pocztowych, kurierskich itp., jak również za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie oraz za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem zamieszkania uczestnika.

11 Postanowienia końcowe

11.1 Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

11.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

11.3 Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.edziecko.pl.

11.4 Na życzenie zgłaszającego, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

11.5 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy od wygranych w Konkursie pokrywa Organizator.

11.6 Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

11.7 Nadesłane prace nie będą odsyłane do zgłaszających.

11.8 Dane osobowe uczestników Konkursu i zgłaszających będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb Konkursu, w szczególności dla opublikowania danych laureatów konkursu oraz przesłania im nagród konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania.

11.9 Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.