1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu pt. "Konkurs na pamiętnik"

1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu pt. "Konkurs na pamiętnik", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 7 kwietnia do 30 czerwca 2009 roku i będzie polegał na napisaniu i nadesłaniu na jeden ze wskazanych w pkt. 3.2. Regulaminu adresów, pracy o objętości do 20 tysięcy znaków na jeden ze wskazanych tematów ("Tekst").

1.3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

2.4. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2.5. Przystępując do Konkursu uczestnik udziela Agorze, począwszy od dnia przesłania Tekstu na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Tekstu spełniającego cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania:

utrwalenie i zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, magnetycznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w tym wprowadzenie do pamięci komputera w celu dokonania obróbki, archiwizacji, włączenia do elektronicznych baz danych;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Tekst utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Tekstu w sposób inny niż określony powyżej- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w sposób naziemny, kablowy i cyfrowy, a także publiczne udostępnianie Tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, a także publicznej sieci Internet, a w szczególności na prowadzonych przez Organizatora portalach i serwisach internetowych; rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie na nośnikach informacyjnych i reklamy zewnętrznej, w tym elektronicznych.

2.6. Wykorzystanie Tekstu na wszystkich wymienionych powyżej, w pkt. 2.5., polach eksploatacji może następować w całości lub we fragmentach, po zastosowaniu technik plastycznych, graficznych, kolażu, fotomontażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, kadrowania, samodzielnie lub w połączeniu z innym utworem, w szczególności w ramach publikacji na łamach wydawnictw Organizatora, w tym "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców".

2.7. Licencja zostaje udzielona z prawem sublicencji bez ograniczeń terytorialnych, a także bez ograniczeń dotyczących liczby lub częstotliwości form wykorzystania. Licencja udzielona zostaje na czas określony 5 lat, po którego upływie przekształca się w licencję na czas nieokreślony. Uczestnik zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonego zezwolenia.

2.8. Postanowienia ust. 2.5.-2.7. stosuje się odpowiednio do wykorzystania Tekstu w materiałach informacyjno - promocyjnych (druk, on-line, archiwa) wydanych i wprowadzonych do obrotu lub rozpowszechnianych w ramach działalności wydawniczej Organizatora.

2.9. Uczestnik upoważnia Organizatora do oznaczania Tekstu niezależnie od sposobu jego publikacji w następującej formie: imię i nazwisko Uczestnika, bądź do rozpowszechniania bez wskazywania autorstwa, zależnie od potrzeb Organizatora.

2.10. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Tekstu.

2.11. Przesyłając Tekst na jeden ze wskazanych w niniejszym Regulaminie adresów uczestnik oświadcza oraz zapewnia, że: a) posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego Tekstu oraz zdjęć, jeśli zostały załączone i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone, ani ograniczone na rzecz osób trzecich, b) jest uprawniony do korzystania z nadesłanego Tekstu oraz zdjęć w zakresie umożliwiającym udzielenie na rzecz Organizatora licencji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, c) Organizator może korzystać z nadesłanego Tekstu oraz zdjęć na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek zgód, czy zezwoleń, a także bez uiszczania jakichkolwiek należności na rzecz uczestnika lub osób trzecich - w tym także Organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, d) zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z licencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Zasady konkursu

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerach 05/09 i 06/09 miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców" oraz na www.edziecko.pl od 7 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 roku. 3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy napisać pracę o objętości do 20 tysięcy znaków na jeden z poniższych tematów: a) Ja, on, ono. b) Moje największe rodzicielskie zaskoczenie. c) Udało się - karmię piersią! d) Ja, matka pracująca. e) Tata na cały etat. f) Dwoje dzieci, dwa światy. i przysłać ją przesyłką pocztową na adres redakcji ("Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na pamiętnik") lub w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl. Do prac można dołączać rodzinne zdjęcia. Do pracy uczestnik załącza swoje zgłoszenie udziału w Konkursie, zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Prace przesłane Organizatorowi bez wspomnianego zgłoszenia konkursowego nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu. 3.3 Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2009 roku, w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego.

4. Nagrody

4.1. Nagrodami w Konkursie są: - 5 nagród głównych - różne wózki marki Bebecar; - 10 wyróżnień - książki Krystyny Jandy "Moje rozmowy z dziećmi" i kosmetyki Chicco. 4.2. Zwycięzców Konkursu wyłoni redakcyjne jury, które wybierze prace najciekawsze spośród nadesłanych i spełniających warunki niniejszego regulaminu, a ich autorom przyzna nagrody wskazane w ust. 4.1.

4.3. W Konkursie jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych Tekstów.

4.4. Prace zwycięzców zostaną nieodpłatnie, zgodnie z przyznaną w pkt. 2 Regulaminu licencją, opublikowane na łamach miesięcznika "Dziecko-Najważniejsze dla rodziców" (również w wersji internetowej miesięcznika) w terminach i formie określonych przez redakcję.

5. Odbiór nagrody

5.1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca ich imiona, nazwiska, i miejscowości zamieszkania, zostanie opublikowana w numerze 10/09 miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców" oraz na www.edziecko.pl od dnia 4 września 2009 roku do dnia 4 października 2009 roku. 5.2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 25 listopada 2009 roku. 5.3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda zostaje uzupełniona o część pieniężną w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej. Część pieniężna nagrody nie będzie przekazywana zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie przeznaczona przez Organizatora na zapłatę podatku dochodowego.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ekwiwalent pieniężny. 5.5. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie dowodu tożsamości oraz zgodność danych osobowych wskazanych przez uczestnika w zgłoszeniu konkursowym - pkt. 3.2. Regulaminu, z danymi osobowymi określonymi w dokumencie tożsamości, jakim posługuje się zwycięzca. 5.6. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 6.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 6.1. obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu. 6.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

7.2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności przebiegu Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w terminie do dnia 20 września 2009 roku. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej listem poleconym - decyduje data nadania w urzędzie pocztowym, na adres ul. Czerska 8/10, Warszawa (00-732), z dopiskiem "Dziecko-Najważniejsze dla rodziców", "Konkurs na pamiętnik". Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje o jej rozstrzygnięciu w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail, , jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 7.2., jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w reklamacji adres.

7.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.edziecko.pl. 8.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu. 8.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.edziecko.pl, a także dostępny będzie w siedzibie Agory.

8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.