1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin Konkursu SMS-owego miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" 03/09

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Dziecko 03/09 (zwany dalej " Konkursem ").

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej " Organizatorem "), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 54.977.535,00 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 PLN, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko -Najważniejsze dla Rodziców", zwanego dalej miesięcznikiem "Dziecko".

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 9 lutego 2009 roku do 12 lutego 2009 roku, w godzinach 10.00-24.00.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie.

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby, będące właścicielami telefonów komórkowych użytych do udziału Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone w 03/09 numerze miesięcznika Dziecko.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w punkcie § 2. Regulaminu oraz oddanie głosu zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Uczestnicy Konkursu mogą oddawać swoje głosy z wykorzystaniem SMS-ów (krótkich wiadomości tekstowych) o treści: DC.A lub DC.B lub DC.C wysyłanych na numer 72007 (koszt jednego SMS-a to 2 zł bez VAT, a 2,44 zł z VAT); pytanie konkursowe brzmi: Jak nazywają się wujkowie przyjaznego duszka Kacperka? (A. Fasty, Strank, Scary; B. Fatsa, Stinkie, Stretch; C. Furry, Street, Search). Odpowiedź należy wpisać bezpośrednio po "kropce". W treści SMS-ów nie wolno używać polskich czcionek. SMS należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer operatora SMS w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 3. SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania SMS w Konkursie.

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda. Jeżeli jeden uczestnik z tego samego numeru telefonu prześle więcej niż jeden SMS z prawidłową odpowiedzią, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS zarejestrowany jako pierwszy w systemie operatora SMS. Jeżeli jeden uczestnik prześle więcej niż jeden SMS z różnych numerów telefonów, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS tego uczestnika, zarejestrowany jako pierwszy w systemie operatora SMS.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 20 Uczestników. Każdego dnia trwania konkursu nagrody zostaną przyznane tym 5 uczestnikom, których SMS-y zawierające poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną zarejestrowane na serwerze jako pierwsze wpływające na serwer operatora o pełnych godzinach od godz 10 do godz. 24 w każdym dniu trwania konkursu.

3. Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 7 dni po zakończeniu konkursu (tj. do 19.02.09) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS, uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMSie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 1 zł brutto), w terminie 48 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do odebrania nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje utratę prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.

4. Jeżeli Uczestnik zarejestrowany na serwerze operatora SMS w sposób wskazany w ust. 2 powyżej nie udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy, których SMS-y z poprawnie udzieloną odpowiedzią na pytanie konkursowe zostały zarejestrowane danego dnia konkursu jako kolejne wpływające o pełnych godzinach na serwer operatora.

5. Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

6. Komisja konkursowa będzie obradować w redakcji czasopisma. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora: tj. Pani Monika Muszyńska oraz Pani Katarzyna Kosek-Jakubowska.

7. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest 20 filmów DVD z filmem "Szkoła Strachu Casper".

8. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) wraz z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.edziecko.pl w marcu.

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 3.

2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy przesyłka z nagrodą zostanie zwrócona do Organizatora Uczestnik traci prawo do nagrody. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Dziecko Najważniejsze dla Rodziców", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs" z numeru 03/09 Dziecko, w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu na stronie www.edziecko.pl

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości wartości nagród rzeczowych wymienionych w § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.

4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 9 lutego 2009 roku.