1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Narysuj Peppę!"

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu ?Narysuj Peppę?, zwanego dalej ?Konkursem? jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej ?Organizatorem?.
2. Zasady prowadzenia Konkursu

2.1. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Czas trwania Konkursu

3.1 Konkurs rozpoczyna się 5.09.2008 r. i trwać będzie do 15.10.2008 r.
4. Zasięg terytorialny Konkursu

4.1 Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

5.1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

6. Zasady udziału w Konkursie

6.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

6.1.1 przesłanie pracy plastycznej pod tytułem "Świnka Peppa" wykonanej samodzielnie przez dziecko, przy czym każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

6.1.2 nadesłanie łącznie z pracą prawidłowego zgłoszenia, tj. zgłoszenia zawierającego:

a) imię i nazwisko oraz wiek uczestnika;
b) dane osobowe prawnego opiekuna uczestnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu kontaktowego),
c) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i zgłaszającego oraz - w przypadku zwycięstwa w Konkursie - o zgodzie na ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej www.edziecko.pl, następującej treści:
"Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i .......... (imię i nazwisko uczestnika) przez Agorę S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników na stronie internetowej www.edziecko.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania."

d) podpis opiekuna uczestnika.
7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1. Organizator Konkursu gwarantuje następujące nagrody:
7.1.1 30 (trzydziestu) autorów najlepszych rysunków wygrywa komplety książeczek z serii "Świnka Peppa". W skład kompletu wchodzi 5 książeczek pt. "Kwik Kwik", "Chrum, chrum", "Mlask, mlask", "Kosmiczna podróż" oraz "Urodziny Jacka".

7.2. Nagród nie można zamienić na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
7.3. Nagrody zostaną przyznane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, składającą się z 3 (trzech) osób wchodzących w skład redakcji miesięcznika ?Dziecko-Najważniejsze dla Rodziców? . Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów.
7.4. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zadania konkursowe zawarte w zgłoszeniu zostaną uznane za najciekawsze.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród

8.1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.edziecko.pl w terminie 15 11 2008 r.
8.2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia t.j. do dnia 15 grudnia 2008 r. Nagrody zostaną wysłane za pokwitowaniem pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu. Koszt przesyłki pokrywa Organizator. Pokwitowanie odbioru nagrody jest warunkiem wydania nagrody przez Organizatora.
9 Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu

9.1. Czynności związanych z zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu dokonuje Organizator.
9.2. Nagrody będą przyznane tym uczestnikom, których opiekunowie prawni w czasie trwania Konkursu prześlą zgłoszenia spełniające warunki określone w Regulaminie.
9.3. Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zawierające braki lub nieprawdziwe informacje, lub w inny sposób nie spełniające warunków zastrzeżonych w Regulaminie są nieważne i nie uprawniają do udziału w Konkursie i nagrody.
10. Odpowiedzialność Organizatora

10.1 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez pośredników pocztowych, kurierskich itp., jak również za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie oraz za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem zamieszkania uczestnika.
11 Postanowienia końcowe
11.1 Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
11.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
11.3 Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.edziecko.pl.
11.4 Na życzenie zgłaszającego, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
11.5 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy od wygranych w Konkursie pokrywa Organizator.
11.6 Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
11.7 Nadesłane prace nie będą odsyłane do zgłaszających.
11.8 Dane osobowe uczestników Konkursu i zgłaszających będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb Konkursu, w szczególności dla opublikowania danych laureatów konkursu oraz przesłania im nagród konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania.