1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Szukamy Przyjaciela małego Adibu"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu "Szukamy Przyjaciela małego Adibu", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 54.977.535,00 zł, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 zł, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" ("Dziecko"). Współorganizatorem Konkursu jest: CD Projekt Sp. z o.o. SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagielońska 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032579, NIP: 113-21-85-592, będąca wydawcą gier edukacyjnych Adibu i Mały Adibu. Partnerem konkursu jest Canał + Cyfrowy Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9.

1.2 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 05.08.2008 do dnia 15.11.2008

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które w chwili zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie ma ukończone dwa lata ale nie więcej niż pięć lat oraz jest reprezentowane przez rodzica lub rodziców, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, którzy stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw rodzicielskich.

2.2. Uczestników konkursu nie mogą reprezentować pracownicy i przedstawiciele organizatorów oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Kupon zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie opublikowany zostanie w numerach 09/08, 10/08 i 11/08 Dziecka.

3.2 Warunkiem uczestnictwa dziecka w Konkursie jest przesłanie dwóch wypełnionych kuponów konkursowych z dowolnych dwóch numerów Dziecka 09/08, 10/08 lub 11/08 oraz przesłanie 3 aktualnych zdjęć portretowych dziecka i podanie niezbędnych danych teleadresowych jego przedstawiciela ustawowego. Zdjęcia powinny mieć wymiary co najmniej 10x15 cm oraz być trwale połączone z oryginalnym, prawidłowo i czytelnie wypełnionym i podpisanym kuponem konkursowym. Fotografie muszą być dobre technicznie, tak aby buzia dziecka była duża i wyraźna. Zgłoszenie konkursowe należy przysłać na adres: "Dziecko"; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem " Szukamy Przyjaciela małego Adibu ", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2008. Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez dostawców usług pocztowych. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające określonych w niniejszym punkcie warunków nie będą brały udziału w Konkursie.

3.3 W przypadku, gdy jedno dziecko zostanie zgłoszone do udziału w Konkursie więcej niż raz, o wyborze zgłoszenia, które weźmie udział w Konkursie, zdecyduje komisja konkursowa.

3.4 Udział dziecka w Konkursie musi zostać potwierdzony pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub prawnego opiekuna). Pisemna zgoda stanowi jednocześnie akceptację regulaminu Konkursu i zasad uczestnictwa w sesji, o której mowa w ustępie 4.2 poniżej, jak również stanowi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka oraz jego danych osobowych w celach wskazanych ustępie 4 poniżej.

3.5 Wśród uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia konkursowe, komisja konkursowa wybierze zdjęcia 16 laureatów Konkursu, w tym 1 zwycięzcy i 15 finalistów.

3.6 Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1 Nagrody w Konkursie stanowią:

a) dla zwycięzcy Konkursu - ufundowana przez Organizatora profesjonalna sesja zdjęciowa opublikowana w marcowym wydaniu miesięcznika Dziecko - DC 03/2009, oraz ufundowane przez Współorganizatora: umieszczenie wizerunku dziecka na okładce serii komputerowych gier edukacyjnych Mały Adibu oraz laptop.
b) dla 15 finalistów - ufundowane przez Współorganizatora: gry edukacyjne dla najmłodszych Mały Adibu oraz akcesoria komputerowe. Każdy finalista otrzyma zestaw gier edukacyjnych dla najmłodszych oraz akcesoria komputerowe.
4.2 Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony przez Organizatora na sesję fotograficzną do Warszawy (przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny). Przedstawiciel zwycięzcy Konkursu o miejscu i terminie sesji zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie. Brak możliwości kontaktu z przedstawicielem zwycięzcy pod danymi teleadresowymi podanymi w zgłoszeniu, mimo dwukrotnej próby jego nawiązania, powoduje wygaśnięcie prawa do nagród, o których mowa w ust. 4.1 a). Jeśli zwycięzca weźmie udział w sesji zdjęciowej w pierwszym terminie przedstawionym przez Organizatora, materiał z sesji zdjęciowej zostanie opublikowany w miesięczniku "Dziecko" w numerze marcowym wydanym w roku 2009. W przypadku przesunięcia terminu sesji, materiał zostanie opublikowany w innym, wybranym przez Organizatora terminie.

4.3 Współorganizator Konkursu wręczy Zwycięzcy laptopa podczas trwania sesji zdjęciowej, o której mowa w ust. 4.2, a w razie przesunięcia jej pierwszego terminu - dostarczy laptop niezwłocznie na własny koszt na adres zwycięzcy wskazany w zgłoszeniu konkursowym. Zdjęcie zwycięzcy zostanie umieszczone przez Współorganizatora na pudełkach serii gier edukacyjnych Mały Adibu za uprzednim powiadomieniem jego przedstawiciela ustawowego i na odrębnych zasadach określonych przez Współorganizatora i przedstawiciela zwycięzcy.

4.4 Nazwiska finalistów Konkursu zostaną opublikowane w marcowym numerze "Dziecka" - DC 03/2009 i na stronie internetowej www.eDziecko.pl w okresie od 12 lutego 2009 roku do 12 marca 2009 roku.

4.5 Nagrody rzeczowe zostaną finalistom wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu konkursowym, na koszt Współorganizatora.

4.6. W przypadku niepodjęcia przez finalistę nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji, prawo do nagrody wygasa.

4.7 Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

4.8. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagród, wynikający z błędnego podania danych w zgłoszeniu konkursowym lub spowodowany z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.

4.9 Podatek od nagrody w Konkursie odprowadzi Współorganizator, chyba że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie wartość wygranej zwolniona jest od podatku. Nagrody rzeczowe będą powiększone o nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która to nagroda gotówkowa nie będzie wypłacana laureatom, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora i Współorganizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować prawidłowy przebieg Konkursu oraz wykonanie przez Organizatora i Współorganizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.3 Decyzja komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eDziecko.pl oraz na www.minimini.pl w czasie trwania konkursu.

6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu (Administrator) oraz Współorganizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach miesięcznika "Dziecko". Reprezentant uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.