1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu pn. "Konkurs na pamiętnik"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pn. "Konkurs na pamiętnik", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 lutego - 30 kwietnia 2008 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerach 03/08 i 04/08 miesięcznika "Dziecko" oraz na www.edziecko.pl od 12 lutego 2008 r. do 10 kwietnia 2008 r.

3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy napisać pracę o objętości do 20 tysięcy znaków na jeden z poniższych tematów:

a) Jak rodziła się moja miłość

b) Nasz wspólny poród

c) Pierwsze dni z dzieckiem

d) Ja, matka pracująca

e) Ojciec-to brzmi dumnie

f) Moja mama babcią/mój tata dziadkiem;

i przysłać ją drogą pocztowa na adres redakcji ("Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na pamiętnik") lub w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl. Do prac można dołączać rodzinne zdjęcia. Do pracy uczestnik załącza swoje zgłoszenie udziału w Konkursie, zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Prace przesłane Organizatorowi bez zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu.

3.3 Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2008 roku, w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

3.4. W Konkursie jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych prac.

4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie są:

- nagroda główna - odkurzacz Dyson DC20 Animal Pro;

- 6 zegarków Adriatica of Switzerland;

- 10 zestawów aptecznych fitodermokosmetyków do skóry bardzo wrażliwej marki Plante System. Zestaw kosmetyków zawiera: Prosensil krem do skóry suchej i wrażliwej, Prosensil woda micelarna do oczyszczania twarzy dla skóry bardzo wrażliwej, Prosensil balsam do ciała odżywiający skórę.

4.2. Zwycięzców Konkursu wyłoni redakcyjne jury, które wybierze prace najciekawsze spośród nadesłanych i spełniających warunki niniejszego regulaminu, a ich autorom przyzna nagrody wskazane w ust. 4.1.

4.3. Prace zwycięzców zostaną nieodpłatnie opublikowane na łamach miesięcznika "Dziecko" (również w wersji internetowej miesięcznika) w terminach i formie określonych przez redakcję.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca ich imiona, nazwiska, i miejscowości zamieszkania, zostanie opublikowana w numerze 08/08 miesięcznika "Dziecko" oraz na www.edziecko.pl od dnia 11 lipca 2008 roku do dnia 11 sierpnia 2008 roku.

5.2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 25.07.2008 roku..

5.3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy. Nagrodzony o obowiązku uiszczenia podatku i sposobie jego uregulowania zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym, a nagroda zostanie wydana nagrodzonemu po przysłaniu faxem kopii dowodu wpłaty oraz po wpłynięciu określonej kwoty podatku na konto Organizatora.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5.5. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej www.edziecko.pl.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

6.4 . Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu do nich i ich poprawiania.