1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin "Konkursu Klubu Pancernika 2007 - rysunek" zwany dalej Regulaminem

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem ?Konkursu Klubu Pancernika 2007 - rysunek?, zwanego dalej ?Konkursem? jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta st. Warszawy pod numerem KRS 0000130051, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Pomysłodawcą oraz podmiotem współpracującym przy organizacji konkursu jest Fabryka Komunikacji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 12 lokal 6.
1.3. Konkurs jest prowadzony we współpracy z wydawcą miesięcznika ?Dziecko? - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Zasady prowadzenia Konkursu
2.1. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Czas trwania Konkursu

3.1 Konkurs rozpoczyna się 10.09.2007 r. i trwać będzie do 30.11.2007 r.
4. Zasięg terytorialny Konkursu

4.1 Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

5.1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2 W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora, Pomysłodawcy oraz Współorganizatora oraz innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
6. Zasady udziału w Konkursie

6.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
6.1.1 przesłanie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej pod tytułem "Wasza podróż samochodem", przy czym każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

6.1.2 nadesłanie łącznie z pracą prawidłowego zgłoszenia, tj. zgłoszenia zawierającego:

a) imię i nazwisko uczestnika;
b) dane osobowe prawnego opiekuna uczestnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu kontaktowego),
c) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i zgłaszającego oraz - w przypadku zwycięstwa w Konkursie - o zgodzie na ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej www.edziecko.pl, następującej treści:
8.1. ?Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i .......... (imię i nazwisko uczestnika) przez Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, Fabrykę Komunikacji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 12 lokal 6, oraz Agorę S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników na stronie internetowej www.edziecko.pl oraz w miesięczniku Dziecko nr 02/2008, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania.?
d) podpis opiekuna uczestnika.
7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1. Organizator Konkursu gwarantuje następujące nagrody:
7.1.1 Laureat I, II i III nagrody - wygrywa maskotkę Pancernika oraz fotelik samochodowy MAXI-COSI, dostosowany do wieku, wagi oraz wzrostu dziecka; będzie to fotelik: Fotelik Maxi-Cosi CabrioFix - dla dzieci w przedziale wagowym 0-13kg; Fotelik Maxi-Cosi Priori XP - dla dzieci w przedziale wagowym 9-18kg; Fotelik Maxi-Cosi Rodi XR - dla dzieci w przedziale wagowym 15-36kg. Foteliki, które będą przekazane laureatom, mogą mieć inny kolor niż te prezentowane na stronie internetowej konkursu.

7.1.2 Pozostałe najwyżej ocenione prace od miejsca 4 do 100 zostaną nagrodzone maskotkami Pancernika.

7.2. Nagród nie można zamienić na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
7.3. Nagrody zostaną przyznane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, składającą się z 3 (trzech) osób:
a. Ireneusz Stankiewicz - FKS,

b. Justyna Wacowska - Ślęzak - ITS

c. Magdalena Rodak - redaktor miesięcznika Dziecko

d. Marta Staniszewska - Kierownik artystyczny miesięcznika Dziecko

Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów.

7.4. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zadania konkursowe zawarte w zgłoszeniu zostaną uznane za najciekawsze.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród

8.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.edziecko.pl w terminie 15 stycznia 2008 r oraz w miesięczniku Dziecko nr 02/2008.
8.3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia t.j. do dnia 15 lutego 2008 r. Nagrody zostaną wysłane za pokwitowaniem pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu. Koszt przesyłki pokrywa Organizator. Pokwitowanie odbioru nagrody jest warunkiem wydania nagrody przez Organizatora.
9 Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu

9.1. Czynności związanych z zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu dokonuje Organizator.
9.2. Nagrody będą przyznane tym uczestnikom, których opiekunowie prawni w czasie trwania Konkursu prześlą zgłoszenia spełniające warunki określone w Regulaminie.
9.3. Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zawierające braki lub nieprawdziwe informacje, lub w inny sposób nie spełniające warunków zastrzeżonych w Regulaminie są nieważne i nie uprawniają do udziału w Konkursie i nagrody.
10 Odpowiedzialność Organizatora

10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych oraz za usługi pocztowe i działalność innych podmiotów i osób związaną z prowadzeniem Konkursu i udziałem w Konkursie.
11 Postanowienia końcowe
11.1 Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
11.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
11.3 Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.klubpancernika.pl oraz na stronie www.edziecko.pl.
11.4 Na życzenie zgłaszającego, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
11.5 Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.klubpancernika.pl oraz na stronie www.edziecko.pl.
11.6 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy od wygranych w Konkursie pokrywa Organizator.
11.7 Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
11.8 Nadesłane prace nie będą odsyłane do zgłaszających.
11.9 Dane osobowe uczestników Konkursu i zgłaszających będą wykorzystane przez Organizatora, Pomysłodawcę i Współorganizatora wyłącznie dla potrzeb Konkursu, w szczególności dla opublikowania danych laureatów konkursu oraz przesłania im nagród konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania.?