1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Moi przyjaciele Tygrys i Kubuś" w "Dziecku" nr 9/07

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pt. ?.Moi przyjaciele Tygrys i Kubuś?, zwanego dalej ?Konkursem?, jest konsorcjum Shi events, reprezentowane przez ASAP Agnieszkę Wójcik z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Kordeckiego 23, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Nieporęt pod numerem 3410, zwane dalej ?Organizatorem?.

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-23 lipca 2007r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerze 9/07 miesięcznika "Dziecko".

3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy w dniach 13-23 lipca 2007r. przysłać w postaci SMS (krótkiej wiadomości tekstowej) odpowiedź na pytanie: "Co najbardziej lubi Puchatek? A) MIODEK, B) CZEKOLADĘ, C) RYBĘ Z FRYTKAMI" pod nr 72007 (koszt jednego SMS to 2,44 zł z VAT). SMS powinien brzmieć: DZIECKO A (lub DZIECKO B lub DZIECKO C). SMS z odpowiedzią należy wysyłać w terminie od 13-23 sierpnia 2007 roku, tak by wpłynął on na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie w dniach 13-23 sierpnia 2007r. w godz. pomiędzy 8.00 a 12.00. SMS, które wpłyną na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie przed lub po godzinie określonej powyżej nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztu wysłania SMS.

4. NAGRODY

4.1. Prawo do nagrody w Konkursie otrzyma dziesięciu nadawców SMS, zawierających prawidłową odpowiedź na pytanie Konkursowe, które wpłyną na serwer podmiotu przyjmującego SMS w Konkursie jako pierwsze w godzinach od 8.00 do 12.00.

4.2 Każdy uczestnik może przysłać dowolną liczbę SMS, przy czym jednemu uczestnikowi konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda. Jeżeli jeden uczestnik z tego samego numeru prześle więcej niż jeden SMS z prawidłową odpowiedzią, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS zarejestrowany jako pierwszy w systemie obsługującym ruch SMS w związku z konkursem. Jeżeli jeden uczestnik prześle więcej niż jeden SMS z różnych numerów telefonów, udział w konkursie weźmie tylko jeden SMS zarejestrowany jako pierwszy w systemie obsługującym ruch SMS w związku z konkursem.

4.3. Do każdego nadawcy SMS, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej, Organizator po zakończeniu Konkursu, po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS uprawniające do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego pod podany w SMSie zwrotnym numer (koszt wysłania tego SMS wynosi 1 zł brutto), w terminie 48 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody, swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawo do nagrody otrzyma osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie.

4.4. W przypadku nie podania przez osobę, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej danych stosownie do postanowień pkt. 4.3 powyżej, uczestnik taki traci prawo do nagrody.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista osób, które otrzymały prawo do nagrody w Konkursie, zawierająca ich imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informację o przyznaniu im prawa do nagrody, zostanie opublikowana na stronie www.edziecko.pl w terminie do 21 dni od zakończenia konkursu.

5.2. Nagrody zostaną wysłane do osób nagrodzonych w Konkursie za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, pod adres wskazany przez tę osobę w SMS, o którym mowa w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu, w terminie do 20 września 2007 roku. W razie zaniechania odbioru nagrody osobie nagrodzonej nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

5.3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.

5.4. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby uprawnionej, prawo do nagrody wygasa.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu jego realizacji oraz celach marketingowych, a także przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 i One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rakoniewicka 20 w celu realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz.926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowanego przez operatorów sieci komórkowych, jak również za brak możliwości wysłania nagrody spowodowanej brakiem lub niepełnym adresem zamieszkania głosującego.

6.4. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.