1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Dziecko na okładkę"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorami konkursu "Dziecko na okładkę", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 54.977.535,00 zł, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 zł, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko".

1.2 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które w chwili zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie ma ukończone nie więcej niż dwa lata oraz którego rodzice, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestników konkursu nie mogą reprezentować pracownicy i przedstawiciele organizatorów oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Kupon zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie opublikowany zostanie w numerach 07/07 i 8/07 "Dziecko".

3.2 Warunkiem uczestnictwa dziecka w Konkursie jest przesłanie jego 3 aktualnych zdjęć portretowych i podanie niezbędnych danych teleadresowych jego przedstawiciela ustawowego. Zdjęcia powinny mieć wymiary co najmniej 10x15 cm oraz być trwale połączone z oryginalnym, prawidłowo i czytelnie wypełnionym i podpisanym kuponem konkursowym. Fotografie muszą być dobre technicznie, tak aby buzia dziecka była duża i wyraźna. Zgłoszenie konkursowe należy przysłać na adres: "Dziecko"; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem "Okładka", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2007. Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Zgłoszenia konkursowe niespełniające powyżej określonych warunków nie będą brały udziału w Konkursie,

3.3 Na jedno dziecko można przysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

3.4 Udział dziecka w Konkursie musi zostać potwierdzony pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub prawnego opiekuna). Pisemna zgoda stanowi jednocześnie akceptację regulaminu Konkursu i zasad uczestnictwa w sesji, o której mowa w ustępie 3.5 poniżej, jak również stanowi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w celach wskazanych ustępie 3.5 poniżej.

3.5 Wśród uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia konkursowe, redakcyjne jury wybierze zdjęcia 25 finalistów Konkursu, w tym 5 zwycięzców i 20 wyróżnionych. Zdjęcia finalistów zostaną opublikowane w grudniowym numerze "Dziecka" i na stronie internetowej www.eDziecko.pl. 5 zwycięzców zostanie zaproszonych na sesję fotograficzną do Warszawy (przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny). Finaliści o miejscu i terminie sesji zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Brak możliwości kontaktu z przedstawicielem finalisty Konkursu pod danymi teleadresowymi podanymi w zgłoszeniu, mimo dwukrotnej próby jego nawiązania, wyklucza go z uczestnictwa w finale. Zdjęcie co najmniej jednego z pięciorga zwycięzców zostanie wykorzystane przez organizatora Konkursu poprzez publikację na okładce "Dziecka" w numerze wydanym w roku 2008, z uprzednim powiadomieniem jego przedstawiciela ustawowego.

3.6 Decyzja jury o wyborze finalistów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.7 Nagrody w Konkursie stanowią:

- dla 5 zwycięzców - udział w sesji zdjęciowej oraz zabawka Farma LEGO Duplo;

- dla każdego z pozostałych 20 finalistów Konkursu - zestaw zabawek LEGO Duplo.

3.8 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Przedstawiciele uczestników Konkursu zostaną poinformowane o jego wynikach przez ogłoszenie werdyktu jury w miesięczniku "Dziecko" nr 12/07.

4.2. Nagrody rzeczowe zostaną wydane nagrodzonym zwycięzcom Konkursu bezpośrednio w trakcie sesji zdjęciowej wskazanej w ustępie 3.5, zaś pozostałym finalistom zostaną wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

4.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele organizatorów.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez organizatorów wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.eDziecko.pl

6.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i miejsca publikacji wyników Konkursu.

6.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach miesięcznika "Dziecko".

6.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród rzeczowych w Konkursie oraz za wypełnienie wszelkich obowiązków podatkowych z związanych z wydaniem nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie.