1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu LEGO Duplo

Konkurs z okazji Dnia Dziecka dla czytelników kwartalnika ?Dziecko EXTRA?
REGULAMIN KONKURSU

"Które zwierzątko jest najbardziej lubiane przez Twoje dziecko i dlaczego?"

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 47.665.426,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca magazynu ,, Dziecko" oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://edziecko.pl(dalej, Serwis).

2. Fundatorem nagród w Konkursie i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za ich wydanie zwycięzcom jest Organizator.

3. Organizator informuje o Konkursie na łamach serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://edziecko.pldalej zwanego "Serwisem".

4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 19 maja 2016 roku od godziny 00:00 do dnia 29 maja 2016 do godziny 23:59.

5.Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 19 maja 2016 roku od godziny 00:00 do 29 maja 2016 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną - na adres e-mail: konkurs_dziecko@agora.plodpowiedź na pytanie: ,,Które zwierzątko jest najbardziej lubiane przez Twoje dziecko i dlaczego?" (dalej "odpowiedź konkursowa").

Odpowiedź konkursowa powinna składać się wyłącznie z tekstu w języku polskim o objętości nie więcej niż 500 znaków ze spacjami. Osoba zgłaszająca się do Konkursu winna wskazać nadto imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną odpowiedź konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną odpowiedź konkursową za odpowiedź zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu.

7. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej uczestnik oświadcza, że odpowiedź jest dziełem oryginalnym, autorstwa uczestnika i nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące posługiwania się tym utworem przez uczestnika lub Organizatora. Z chwilą przesłania odpowiedzi konkursowej uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji do publikowania wypowiedzi konkursowej w Serwisie w całości lub dowolnie przez Organizatora wybranych fragmentach, w tym m. in. do celów marketingowych Organizatora. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik zobowiązuje się na wezwanie Organizatora do przystąpienia do pisemnej umowy o udzielenie wyłącznej licencji do odpowiedzi konkursowej.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Spośród odpowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 1 najciekawszą odpowiedź, kierując się przede wszystkim oryginalnością treści oraz wartością marketingową przesłanej pracy konkursowej, a uczestnikowi, który ją nadesłał zostanie przyznana nagroda rzeczowa określona w § 5 ust. 1.

2. Nadto jury może przyznać 5 nagród wyróżnienia, a uczestnikom, którzy je nadeślą zostaną przyznane nagrody rzeczone określone w § 5 ust. 2.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. W dniu 1 czerwca 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Facebook magazynu ,,Dziecko" Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Nagrody zostaną doręczone zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pod adresy zamieszkania wskazane w zgłoszeniu zawierającym odpowiedź konkursową, o których mowa w §3 ust. 1 powyżej.

§ 5. NAGRODA.

1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest zestaw klocków Lego Duplo ,,Dookoła świata" o wartości 499,99 zł.

2. Pięciu uczestnikom, których odpowiedzi konkursowe zostaną wyróżnione, zostaną przyznane nagrody pocieszenia. Uczestnik wyróżnionej odpowiedzi konkursowej otrzyma zestaw klocków Lego Duplo z serii ,,Arktyka", o wartości 119,99 zł za sztukę.

2.Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3.Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia zwycięzców Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 4, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

4.Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnienie do nagrody wygasa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie odpowiedzi będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z odpowiedzi w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscy na stronach serwisów innych internetowych prowadzonych przez Organizatora lub w profilach Organizatora w portalach społecznościowych - za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Które zwierzątko jest najbardziej lubiane przez Twoje dziecko i dlaczego?" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu http://edziecko.pl.

Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu (zapisania pracy konkursowej na serwerze Organizatora). Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod marketingczasopisma@agora.pl. W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.