1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

REGULAMIN KONKURSU "Moje pierwsze kroki w macierzyństwie"

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wasze powitanie" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".2. Fundatorem nagród w Konkursie są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011286, NIP 879-016-67-90, o kapitale zakładowym 2640000 zł wpłaconym w całości, zwane dalej "Fundatorem", z siedzibą w Toruniu.3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez Organizatora pod adresem URL : www.edziecko.pl zwanego dalej "Serwisem eDziecko" oraz http://fotoforum.gazeta.pl zwanego dalej "Serwisem Fotoforum" w okresie od 28 października 2011 do 20 listopada 2011, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu FotoForum albo za pośrednictwem Serwisu eDziecko.5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.6. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu eDziecko, jest podanie w dostępnym w Serwisie eDziecko formularzu konkursowym danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum należy w terminie od 28 października 2011 od godziny 15:00 do 20 listopada 2011 do godziny 23:59:

zalogować się do Serwisu FotoForum przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

zamieścić w galerii konkursowej w Serwisie Fotoforum pracę konkursową przedstawiającą temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie eDziecko i otagować ją kategorią "pierwsze_kroki_mamy".2. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu eDziecko należy w terminie od 28 października 2011 od godziny 15:00 do 20 listopada 2011 do godziny 23:59: przesłać prace konkursową przedstawiającą temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie eDziecko za pomocą formularza dostępnego w Serwisie eDziecko.3. Uczestników Konkursu obowiązuje "Regulamin Korzystania z Serwisu FotoForum" opublikowany na stronach Serwisu FotoForum, pod aktualnym adresem URL: http://fotoforum.gazeta.pl/00,0,0.html. 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.4. Po przesłaniu pracy konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.5. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu, w sposób określony w niniejszym

paragrafie, Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację pracy konkursowej na stronach Serwisu eDziecko oraz Serwisu Fotoforum.6. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie pracy konkursowej na stronach Serwisu eDziecko, jak również na stronach Serwisu FotoForum, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego praca zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określone w § 5 ust. 1 pkt a,

b) pięciu laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt b.3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.4. Organizator do dnia 03.12.2011 r. opublikuje na stronie Serwisów listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres email wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu.§ 5. NAGRODY1. Nagrodami w Konkursie jest:

a) zestaw obejmujący paczkę produktów Fundatora o łącznej wartości 550 zł - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 a) Regulaminu,

b) zestaw produktów Fundatora o łącznej wartości 50 zł - jeden dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt b) Regulaminu.Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Fundatora, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.Jeden uczestnik może otrzymać w ramach danej edycji Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Wasze powitanie" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji.§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.