1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Kubuś na drugie śniadanie" ("Regulamin").

Regulamin konkursu "Kubuś na drugie śniadanie" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu "Kubuś na drugie śniadanie", zwanego dalej "Konkursem", jest
Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma "MGD"-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, zwana dalej "Fundatorem".
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Edziecko.pl, zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 25.10.2016 roku godz. 12.00 do 1.11.2016 roku do godziny 23.59.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również
ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w
pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie w dniach od 25.10.2016 roku godz. 12.00 do 1.11.2016 roku do godziny 23.59 wykonać zadanie konkursowe wskazane w materiale konkursowym, tj. "Pokaż jak Kubuś inspiruje Cię do przygotowania drugiego śniadania dla dziecka do szkoły" w formie fotografii cyfrowej (maksymalna wielkość pliku 3 MB, dopuszczone formaty - JPG).
1.2. Przesłać zadanie konkursowe na adres konkurskubus@gazeta.pl do dnia 1.11.2016 r., do godz. 23:59.
1.2. Przesłanie odpowiedzi zgłoszenia konkursowego będzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może
dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się
moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten
sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu
uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród wszystkich zgłoszeń jury powołane przez Organizatora wybierze siedmiu
laureatów, których nagrodzi nagrodami opisanymi w §5 ust. 1
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
3. Do dnia 4 listopada 2016 roku Organizator opublikuje na stronie konkursu wyniki
oraz powiadomi o nich zwycięzców, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przy
składaniu zgłoszenia.
5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres email podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody - pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody. Nagrodzony może również podać numer telefonu celem ułatwienia przekazania nagrody przez operatora pocztowego.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden z siedmiu zestawów składających się z: plecaka, śniadaniówki, plasteliny, farb, zeszytu, bloku rysunkowego, kredek o których mowa w § 4 ust.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagrody z uwagi na wartość są zwolnione od opodatkowania podatkiem od wygranych w konkursach dochodowym od osób fizycznych..
3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres podany w punkcie &4przez uczestnika
zgodnie z §4 ust. 5.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jeden zestaw nagród (plecak,
śniadaniówkę, plastelinę, farby, zeszyt, blok rysunkowy, kredki) przewidziany Regulaminem.

5. Wysyłka nagród jest po stronie sponsora nagród.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Czasopisma. Konkurs: "Kubuś na drugie śniadanie". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody, a w celu wydania
nagrody również przez Fundatora.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie